Sveriges Ingenjörer

Fremia, Tjänstemän inom Näringslivet

Nytt namn på fd ”Industriföretag, petroleumhandel, fastighetsförvaltning med mera”. Under våren 2023 flyttades även arbetsgivare under fd Tjänsteföretag in i detta avtal. Kollektivavtalet gäller mellan Fremia, Unionen, Akademikerförbunden, samt Ledarna. Omfattar bl a löneavtal, allmänna anställningsvillkor så som semester, sjuklön, övertidskompensation, restidsersättning med mera. 

 

Aktuellt: Avtalsförhandlingar avslutade

Avtalsförhandlingarna med Fremia är avslutade. Avtalet byter nu namn till Tjänstemän inom näringslivet.

Läs om fler förändringar i avtalet

Kollektivavtalet gäller för alla som är anställda inom avtalsområdet, med några specifika undantag.

Lön

Lönesättningen, som ska vara individuell och differentierad, sker genom årliga lönesättande samtal. Medarbetarens lön ska bl.a. påverkas av ansvar, resultat och bidrag till verksamhetens utveckling. Lönerevision ska ske 1 april varje år om inte annat är överenskommet.

Anställningsform

En anställning gäller tills vidare om tjänstemannen och arbetsgivaren inte har överenskommit om att anställningen är på viss tid. Bestämmelserna om anställning för viss tid i avtalet ersätter LAS regler om tidsbegränsad anställning, i sin helhet.

Deltid i pensioneringssyfte

Tjänsteman som omfattas av kollektivavtalet kan ansöka om deltidspension från och med den månad tjänstemannen fyller 60 år.

Arbetstid, semester, övertid och restid

I kollektivavtalet finns bestämmelser om bland annat ordinarie arbetstid, dygns-, natt- och veckovila, samt restid. En anställd har enligt lag rätt till 25 dagars semester. Genom överenskommelse mellan arbetsgivaren och tjänstemannen kan tjänstemannen erhålla 5 dagar extra semester. Om du har avtalat bort din övertidsersättning och/eller restidsersättning ska det kompenseras med fler semesterdagar och/eller högre lön.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare under de första 14 kalenderdagarna i sjukperioden, i enlighet med sjuklönelagen (SjLL). Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan, samt en utfyllnad av arbetsgivaren i form av sjuklön, så att du sammanlagt skall få ungefär 90% av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Föräldralön

Du har rätt till föräldralön om ditt barn är under 18 månader, det är en utfyllnad av den föräldrapenning du får från Försäkringskassan. Beroende på hur länge du varit anställd får du föräldralön i 2-6 månader. Du som är vårdnadshavare har dessutom rätt till föräldralön vid ledighet med tillfällig föräldrapenning, från den sjätte till och med den artonde arbetsdagen.

Uppsägningstider

Vid egen uppsägning 1 månads uppsägningstid om inte annat har överenskommits. Arbetsgivarens uppsägningstid är 1-12 månader baserat på din anställningstid och ålder.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Helene Rydling

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-08-22
Till toppen