Sveriges Ingenjörer

Fremia, Industriföretagsavtalet 

Fullständigt namn för avtalet är ”Industriföretag, petroleumhandel, fastighetsförvaltning med mera”. Kollektivavtal mellan Fremia (f.d. KFO och IDEA) och Unionen, Akademikerförbunden samt Ledarna. Omfattar bl.a. löneavtal, allmänna anställningsvillkor så som semester, sjuklön, övertidskompensation, restidsersättning med mera.  

Aktuellt: Avtalsförhandlingar avslutade

Avtalsförhandlingarna med Fremia är avslutade. Avtalet byter nu namn till Tjänstemän inom näringslivet.

Läs om fler förändringar i avtalet

 

 

 

Kollektivavtalet gäller för alla som är anställda inom avtalsområdet, med några specifika undantag.

Lön

Lönesättningen, som ska vara individuell och differentierad, sker genom årliga lönesättande samtal. Medarbetarens lön ska bl.a. påverkas av ansvar, resultat och bidrag till verksamhetens utveckling. Lönerevision ska ske 1 april varje år om inte annat är överenskommet.

Anställningsform

En anställning gäller tills vidare om tjänstemannen och arbetsgivaren inte har överenskommit om att anställningen är på viss tid. Bestämmelserna om anställning för viss tid i avtalet ersätter LAS regler om tidsbegränsad anställning, i sin helhet.

Deltid i pensioneringssyfte

Tjänsteman som omfattas av kollektivavtalet kan ansöka om deltidspension från och med den månad tjänstemannen fyller 60 år.

Arbetstid, semester, övertid och restid

I kollektivavtalet finns bestämmelser om bland annat ordinarie arbetstid, dygns-, natt- och veckovila, samt restid. En anställd har enligt lag rätt till 25 dagars semester. Genom överenskommelse mellan arbetsgivaren och tjänstemannen kan tjänstemannen erhålla 5 dagar extra semester. Om du har avtalat bort din övertidsersättning och/eller restidsersättning ska det kompenseras med fler semesterdagar och/eller högre lön.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare under de första 14 kalenderdagarna i sjukperioden, i enlighet med sjuklönelagen (SjLL). Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan, samt en utfyllnad av arbetsgivaren i form av sjuklön, så att du sammanlagt skall få ungefär 90% av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Föräldralön

Du har rätt till föräldralön om ditt barn är under 18 månader, det är en utfyllnad av den föräldrapenning du får från Försäkringskassan. Beroende på hur länge du varit anställd får du föräldralön i 2-6 månader. Du som är vårdnadshavare har dessutom rätt till föräldralön vid ledighet med tillfällig föräldrapenning, från den sjätte till och med den artonde arbetsdagen.

Uppsägningstider

Vid egen uppsägning 1 månads uppsägningstid om inte annat har överenskommits. Arbetsgivarens uppsägningstid är 1-12 månader baserat på din anställningstid och ålder.

Lönerevisioner och ”stupstock”

1 november 2020 och 1 april 2022. Om det inte går att enas om nivån för löneökningar gäller det centrala avtalsvärdet med 2,8 % från 1 november 2020 och 2,2 % från 1 april 2022.

Avsättning till flexpension

0,4 % månatligen fom den 1 november 2020. Den sammanlagda avsättningen efter avtalsperioden kommer att vara 1,6 % av lönen.

Åldersbestämmelser

Åldersgränsen för att kvarstå i tjänst höjs till 68 år och 2023 till 69 år och ett underrättelseförfarande införs för avslut av anställningen.

Åldersbestämmelser – sjuklön

Rätt till sjuklön fom dag 15 gäller numer fram tom nya pensionsåldern i enlighet med LAS (68 år, 69 år från och med 1 januari 2023).

Höjt tak i sjukförsäkringen

Med anledning av att riksdagen den 15 december beslutade att höja taket för den sjukpenninggrundande inkomsten från 8 till 10 Prisbasbelopp har motsvarande konsekvensändringar införts i kollektivavtalet.

Ändringarna trädde i kraft från och med den 1 januari 2022.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Helene Rydling

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-05-17
Till toppen