Understöds- och Stipendiefonden

Här hittar du utdrag ur stadgar och riktlinjer för Understöds- och Stipendiefonden.

Stadgar

Understöd eller stipendium ska efter ansökan tilldelas medlem i Sveriges Ingenjörer som kan styrka ekonomiskt behov, eller för beredande av undervisning, utbildning, forskning eller annan verksamhet i syfte att verka för teknikens utveckling i människans och samhällets tjänst.

Riktlinjer

Ett stort behov föreligger för svenska tekniker att vidga sina kunskaper genom att tillgodogöra sig erfarenheter utomlands. Stipendier för utrikes studieresor bör därför bli ett användningsområde för fondens avkastning. 

Stöd kan även ges till de utrikes studieresor som teknologerna företar i 3:e eller 4:e årskurserna och som utgör en obligatorisk del av utbildningen vid de tekniska högskolorna. Eftersom det inte är säkert att samtliga dessa teknologer är medlemmar i förbundet, vilket eljest enligt stadgarna för fonden är en förutsättning för erhållande av stipendium, kan för dessa resor ett kollektivt ansökningsförfarande godkännas.

Ett annat användningsområde för stipendierna kan vara att stimulera kvalificerad teknisk journalistik. Stipendium bör därför kunna ges till den förbundsmedlem som presenteras tekniskt material på föredömligt sätt i massmedia. Om det är fråga om tryckt material ska härvid vederbörande alster bifogas ansökan.

Ansök om understöd eller stipendier ur fonden här.