Rätt till a-kassa om ditt företag ska avvecklas

Oavsett varför företaget avvecklas kommer det att påverka din ekonomiska och sociala situation. Som egen företagare kan du vara medlem i Akademikernas a-kassa och ha rätt till ersättning vid arbetslöshet.

 

Att avveckla företaget

Det finns flera tillvägagångssätt att avveckla företag; vilande företag, bisyssla och ofrivillig avveckling (vid konkurs eller likvidation).

Läs mer hur ett företag avvecklas på Verksamt.se

Lönegaranti vid konkurs

Vid konkurs regleras rätten till statlig lönegaranti i lönegarantilagen. Rätt till lönegaranti förutsätter ett anställningsförhållande.  Den arbetstagare som vid konkursen eller inom sex månader innan konkursansökan äger en väsentlig andel samt har ett betydande inflytande över verksamheten har inte rätt till lönegaranti enligt lönegarantilagen. Länsstyrelsen i ditt län har mer information.

Rätt till a-kassa

Är du med i a-kassan har du ekonomisk trygghet om företaget måste avvecklas.
För att kunna söka arbetslöshetsersättning när du avvecklat ditt företag måste du kunna visa att din personliga verksamhet helt upphört. En annan möjlighet är att göra företaget vilande, vilket innebär att det fortfarande är registrerat, men bedriver ingen verksamhet. Vilandeförklaring kan ske högst en gång under en femårsperiod. Detta är det vanligaste tillvägagångssättet när företagets verksamhet är problematisk. Att lägga företaget vilande görs i samförstånd med a-kassan och längden på perioden är obegränsad. Ingen verksamhet får bedrivas och du själv står till arbetsmarknadens förfogande.

Reglerna för ersättning är restriktiva. Arbetslöshetsersättning får inte vara inkomstutfyllnad i olönsamma företag och inte heller vara ett stöd i uppbyggnaden av ett företag. Läs om vilka regler som gäller på hos Akademikernas a-kassa..

Om något skulle inträffa under de första två verksamhetsåren har du möjlighet att få ersättning från a-kassa/inkomstförsäkring beräknad på dina sista 12 månader som anställd. Har du drivit företaget längre än två år beräknas ditt inkomstunderlag för a-kassa/inkomstförsäkring antingen på det senast taxerade året eller, om det är till din fördel, på ett snitt av de två år som föregår det senaste taxeringsåret.

Inkomstförsäkringen – en medlemsförmån

Sveriges Ingenjörers inkomstförsäkring gäller också för dig som är egen företagare. Tillsammans med ersättning från a-kassa kan det ge dig upp till 80 procent av din a-kassegrundande lön upp till 100 000 kr/månad brutto i sammanlagt 150 ersättningsdagar om du skulle bli ofrivilligt arbetslös.

Inkomstförsäkringen upphör månadsskiftet före du fyller 65 år.

Du måste ha varit medlem i minst 12 månader före arbetslösheten och ha förvärvsarbetat i minst 12 av dem. Du måste också vara medlem i Akademikernas a-kassa och uppfylla a-kassans krav för att få ersättning ur inkomstförsäkringen.

Läs mer om inkomstförsäkringen


Anmäl dig inom tre månader

Du måste anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete inom tre månader från den dag du slutade arbeta i ditt företag. Annars riskerar du att förlora ditt försäkringsskydd från socialförsäkringen.