Framtidens organisation

Sveriges Ingenjörers demokratiska strukturer och processer har många år på nacken. Speglar den gamla ordningen dagens organisation på ett bra sätt?

Frågan hade diskuterats under många år. Och med anledning av detta tillsatte förbundsstyrelsen i november 2017 en arbetsgrupp som skulle jobba med att se över Sveriges Ingenjörers demokratiska organisation.

Syftet med översynen var att studera de demokratiska strukturerna och processerna, utveckla medlemsdemokratin, utforska nya möjligheter till att styra organisationen och förbättra samspelet mellan den medlemsstyrda delen av organisationen och kansliet.

Ett resultat av förbundets historia

Valsystemet togs fram 1973 vid sammanslagningen av Civilingenjörsförbundet och Svenska Teknologföreningen. Distrikten tillkom 2007 vid sammanslagningen av Civilingenjörsförbundet och Ingenjörsförbundet. Det är inte nödvändigtvis så att den gamla ordningen på bästa sätt avspeglar verkligheten eller drar nytta av den utveckling som skett i både samhället och på teknikområdet sedan dess.

Så har vi arbetat med översynen

Arbetsgruppen som fick i uppdrag att arbeta med översynen har bestått av förbundsmedlemmarna Göran Engström (sammankallande), Theresia Silander Hagström, Henri Mellin och Mikael Goldberg. Till gruppen knöts också Per Henriksson, tidigare utvecklingschef på Jusek, som processledare. Lotta Ljungqvist från Sveriges Ingenjörers kansli har varit kansliresurs.

Översynen har inkluderat många olika delar. En av de viktigaste har varit att ta in synpunkter och perspektiv från medlemmarna i Sveriges Ingenjörer. Detta genom fysiska möten och möten via telefon samt via digitala kanaler. Under hela perioden har träffar genomförts med olika medlemsgrupper.

Under Ingenjörsfullmäktige 2018 genomförde gruppen halvtidsworkshops med fullmäktigeledamöterna. I början av 2019 tog arbetsgruppen fram ett antal skisser till alternativa organisationsformer. Dessa skickades på remiss till befintliga grupperingar inom förbundet. Denna remissrunda, tillsammans med gruppens övriga arbete, genererade arbetsgruppens slutrapport, som lämnades till förbundsstyrelsen den 6 maj 2019. Det är också hos förbundsstyrelsen det fortsatta arbetet nu ligger.

Målsättningen är att förbundsstyrelsen ska kunna lägga en proposition om förbundets demokratiska strukturer till Ingenjörsfullmäktige i november i år.

Genom demokratiöversynen tar vi ansvar för att ifrågasätta och granska oss själva. Vi vill komma fram till en ordning som på bästa sätt avspeglar medlemmarnas intressen och drar nytta av både samhällsutvecklingen och den tekniska utvecklingens möjligheter.
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer
Senast uppdaterad 2019-05-27