Motioner och medlemsförslag

Varje medlem eller grupp av medlemmar har rätt att väcka en fråga i fullmäktige genom att skriva en motion. Fullmäktige behandlar motioner varje jämnt år.

Om du har idéer, synpunkter eller frågor som rör den operativa verksamheten så bör du i första hand kontakta handläggarna på förbundskansliet. Kanske kan dina idéer komma till nytta i något som förbundet redan gör, eller i utvecklingen av ny verksamhet. Sök rätt handläggare genom växeln, eller genom Rådgivningen, så får du kontakt.

Motionera till fullmäktige

Innan du/ni skriver en motion, läs först informationen nedan om hur motioner bör skrivas och hur de inkomna motioner hanteras. Överväg också de andra möjligheter som finns för att påverka genom att lägga fram idéer och förslag såsom att kontakta Kansliet eller skicka in ett medlemsförslag.

En och samma motion får inte behandla olika frågor. Skriv istället en motion för varje fråga.
Motionens tre delar:

 1. Rubrik.
  Ange kort vad motionen handlar om, eller effekten som ska uppnås.
 2. Bakgrund:
  Problemformulering samt argument för förslaget som ska lösa problemet. Detta ska förklara hur du/ni har kommit fram till formuleringen av att-satserna.
 3. Yrkande (att-satser). 
  Varje att-sats ska vara konkret, ha ett syfte och stå för sig själv, dvs inte hänvisa till bakgrund eller annan att-sats. Observera att fullmäktige bara beslutar angående att-satserna, inte om din/er bakgrundsbeskrivning.

Motioner till fullmäktige ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 31 augusti jämna år. Använd gärna filen Motionsunderlag som förlaga när du skriver en motion:

 1. Innan en motionen går till fullmäktige ska förbundsstyrelsen yttra sig. Förslaget kommer då att ställas mot styrdokument som fullmäktige tidigare har beslutat om: stadgar, valordning, vision och program m.m. Beskriv därför i motionen (bakgrund och yrkande) vilket styrdokument som du/ni vill förändra, eller på vilket sätt motionen ska förstärka arbetet mot visst mål.

  Om motionen innebär förslag till aktiviteter eller något annat konkret som du/ni vill ska göras kommer det dessutom att ställas mot förbundsstyrelsens prioriteringar och kansliets verksamhetsplanering. Se förundets stadgar, valordning, vision, program och andra styrdokument.

 2. Under fullmäktiges möte arbetar utskott med bl a motionerna och lämnar förslag på hur motionen ska behandlas i plenum. Utskottens underlag är:
  - motion
  - förbundsstyrelsens yttrande över motion
  - eventuell kommentar från denna webbsida.

 3. Utskottens förslag debatteras i webbsänt plenum och där fattar fullmäktige beslut.

Lämna förslag – snabbare från idé till handling!

En formell möjlighet att lämna förslag till förbundsstyrelsen är s k medlemsförslag, vilket varje medlem eller grupp av medlemmar kan göra. Inom tre veckor från det att förslaget inkommit får förslagsställaren besked om hur ärendet behandlas, och ett slutligt besked snarast efter att förbundsstyrelsen fattat beslut om det.

Inkomna medlemsförslag publiceras (dokument, se spalten till höger) tillsammans med information om vilket beslut som förbundsstyrelsen fattat, tillsammans med eventuell faktainformation.

Om förbundsstyrelsen avvisar ett medlemsförslag kan förslagsställaren ändå motionera till förbundets fullmäktige i samma fråga. Motioner behandlas av fullmäktige varje jämnt år.

Lämna in ditt förslag här.

Skicka in en motion

 1. Skicka motionen som mailtext eller bilagd fil (en per motion) med e-post till motion@sverigesingenjorer.se
 2. Skicka motionen till förbundets fax 08-796 71 02.
 3. Sveriges Ingenjörer, Fullmäktige/LED, Box 1419, 111 84 Stockholm.

Motioner till fullmäktige ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 31 augusti (jämnt år).

Senast uppdaterad 2019-05-10