Sveriges Ingenjörer internationellt

Sveriges Ingenjörer verkar på en global arbetsmarknad. Nästan en fjärdedel av alla anställda i Sverige arbetar i ett utlandsägt företag och en majoritet av våra medlemmar verkar på något sätt i en internationell miljö. För att kunna främja och stärka ingenjörernas villkor arbetar också förbundet internationellt.

Den svenska modellen, där parterna kommer överens och sluter kollektivavtal utan inblandning av politiken, är unik såväl i Europa som i världen i övrigt. Det vanliga är att en större del av regleringen på arbetsmarknaden sker genom lagstiftning. Sveriges Ingenjörer arbetar, liksom andra svenska fackförbund, för att vi ska kunna behålla och utveckla den svenska modellen. Vi ser att vårt sätt att arbeta, i nära dialog mellan anställda och arbetsgivare är en konkurrensfördel som starkt har bidragit till våra företags framgångar och vi vill behålla och utveckla det sättet att arbeta på.

En del av det internationella arbetet består av att sprida kunskap och förståelse för vårt sätt att samarbeta parterna emellan. Vi arbetar också för att fler ingenjörer och tjänstemän ska få tillfälle att arbeta fackligt och för anställdas rättigheter över huvud taget.

Just nu, 2019, är arbetstidsfrågan, digitaliseringen och hur anställda får tillräckligt med utbildning för att hänga med två viktiga frågor som diskuteras mycket internationellt. Hos EU-kommissionen kommer säkert frågan om minimilöner upp i höst eftersom Ursula von der Leyen har tagit med den i sin programförklaring.

Tyngdpunkten i Sveriges Ingenjörers internationella arbete finns på nordisk och europeisk nivå.

Norden

Förbundet är en av grundarna av ANE, Association of Nordic Engineers där Ingenjörsförbunden i Norge, Danmark, Sverige och Island tillsammans driver olika frågor av intresse för professionen och för förbunden.

Till exempel arbetar vi just nu med AI och etik Där sker också viss samordning vad gäller arbetet i UNI och IndustriALL (se nedan).

Europa

Genom federationerna IndustriAll Europe och UNI Europa arbetar förbundet med att påverka utvecklingen i olika frågor om arbetsliv och anställningsvillkor inom industrisektorn respektive tjänstesektorn.

Det operativa arbetet sker i olika arbetsgrupper vad gäller IndustriAll och den nordiska ”underorganisationen” Industrianställda i Norden, IN.

I UNI Europa är arbetet organiserat efter sektorer. Sveriges Ingenjörer är mest aktiva i UNI ICTS (IT, Telekom och STD) och i den tvärsektoriella UNI Professionals and Managers, men vi är också medlemmar i sektorsorganisationerna för Bank, Finans & Försäkring samt i Post & Kommunikation.

FEANI är en europeisk ingenjörsfederation med 29 medlemsorganisationer från lika många länder och omfattar cirka 3,5 miljoner ingenjörer. Sveriges Ingenjörer utser den svenska nationalkommittén för FEANI och företräder det svenska medlemskapet. 

FEANI är officiell instans för EU-kommissionen i frågor som rör ingenjörer och också rådgivande till Europarådet samt FN-organen UNESCO och UNIDO.

FEANI utvärderar europeiska ingenjörsutbildningar enligt fastlagda kriterier för ingenjörsmässighet, vetenskaplig nivå och bredd. Godkända utbildningar tas upp i FEANI Index, vilket innebär att utbildningen får en kvalitetsstämpel som är erkänd både i Europa och i världen. FEANI utfärdar titeln EUR ING.

Världen

Sveriges Ingenjörer är också medlem i de globala organisationerna IndustriAll Global Union och UNI Global Union.

Genom vårt medlemskap i Saco är vi med i EFS, populärt kallat Europafacket, i EU:s ekonomiska och sociala kommitté.

Saco ingår även tillsammans med LO och TCO i Union to Union, de svenska fackens biståndsorganisation som genom medel från Sida stöttar uppbyggnad och utveckling av fackligt arbete i världen.

Sveriges Ingenjörer företräder Saco-förbunden i olika forum för frihandelsfrågor som EFS kommitté för handel mm.

Förbundet representerar även Saco i den svenska nationella kontaktpunkten för OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt i Trade Union Advisory Committee (TUAC) vid OECD.

Senast uppdaterad 2019-08-29
Till toppen