Näringspolitik

I en alltmer konkurrensutsatt och instabil omvärld med snabba konjunktursvängningar är det viktigt med en långsiktig och framtidsorienterad näringspolitik, där ingenjörernas betydelse för samhällsutvecklingen tillvaratas och synliggörs. Ingenjörernas värdeskapande och bidrag till den tekniska utvecklingen behöver också i högre grad premieras genom en bättre löneutveckling.

Ett nytt samhälle växer nu fram där digitaliseringen tillmäts allt större betydelse. Behovet av flexibilitet, delaktighet och teknisk utveckling ökar. Långsiktighet och förnyelse är avgörande för att företagen ska utveckla nya produkter och tjänster som skapar framtidens affärer.

Ingenjörerna har en nyckelroll i den tekniska omställningen och framtagandet av framtidens innovationer. Ingenjörerna är viktiga värdeskapare i företagen och bidrar med sina tekniska kunskaper till att nya idéer omvandlas till tekniska lösningar och innovationer. Förnyelsen är en grund för ökad produktivitet och lönsamhet i de företag ingenjörerna verkar i. Det finns också lösningar som med rätt uppbackning kan knoppas av utanför företaget och bli morgondagens nya växande teknikföretag. Ett viktigt perspektiv för de nya lösningarna är hållbar utveckling och omställning i linje med målen i Agenda 2030.

Innovations- och konjunkturrapport

Två gånger per år genomför Sveriges Ingenjörer en enkätundersökning till fackligt förtroendevalda ingenjörer i 670 företag i Sverige. Frågorna rör om företagets utvecklingsförmåga och konjunkturella situation. Underlaget ger ett stöd till de förtroendevalda i deras dialog med företagsledningen och medlemmarna lokalt.

De återkommande undersökningarna är en del i förbundets kunskapsbildningsprocess och bidrar till förutsättningarna för en aktiv näringspolitik. Resultaten kan synliggöras i politikutveckling och opinionsbildningsarbetet.

Ladda ner rapporten här.

The survey shows that the economic situation is satisfactory or good in the majority of the companies. In the next six months, only minor changes are expected, depending on the line of business.

Unfortunately, the good economic situation has negatively impacted the work environment and workload for engineers. In nearly seven out of ten companies from the industry sector officials report that their workload is to large.

Even if the economic situation and profitability is advantageous, companies need to put more resources into research and development. Innovations are important to stay competitive over time in engineer dense companies.

R&D is a long-term investment. Companies that produce new innovations and protect their intellectual property can increase their own value. The survey shows that the most important contributions to increase the innovation capacity in companies is to give employees a chance to work with innovation projects during an extended period, to secure the right technical competence and increase the support for employees working to develop innovations.

Den första ingenjören

Sveriges Ingenjörer genomför också satsningar för att bidra till tillväxt och nya jobb i små och medelstora företag. Projektet Den Första Ingenjören syftar till att utveckla och genomföra metoder för att stimulera och stödja mindre företag att rekrytera och behålla ingenjörer. Men också att visa ingenjörerna vilka fördelar och möjligheter till utveckling som mindre företag kan erbjuda.

Tack vare att regeringen uppmärksammat Sveriges Ingenjörers lyckade pilotsatsning i Jönköpings lön stöttas Den första ingenjören nu ekonomiskt av Tillväxtverket. Under 2018 expanderade projektet till Dalarna, Gävleborg och Värmland.

Läs mer på projektets webbplats.

Vår näringspolitik i korthet

  • Anställda skall i ökad grad bli en målgrupp för innovationsrådgivning. Det gäller i synnerhet offentligfinansierade organisationer som bedriver rådgivning.
  • Arbetsgivare skall utveckla en strategi för hur anställdas idéer utanför kärnverksamheten ska hanteras.
  • Arbetsgivare måste ge ingenjörer tid och utrymme att agera internt som intraprenörer och uppmärksamma och belöna dem för det.
  • Vid patentintrång skall Patentlagens straffrättsliga del kunna tillämpas och allmänt åtal väckas.
  • Reglerna kring optionsbeskattning skall harmoniseras avseende vilka företag som omfattas och vara på samma nivå som våra konkurrentländer.
  • Entreprenörer med ett passivt ägande i företag skall ändå kunna erhålla arbetslöshetsersättning varför reglerna måste ses över.
  • Hela Sverige ska leva genom att ingenjörer bidrar till utveckling och värdeskapande i små och medelstora företag.
  • Andelen ingenjörer i mindre företag som idag saknar ingenjör ska öka.
Senast uppdaterad 2019-08-13