FAQ - vanliga frågor

Vissa frågor ställs ofta till Rådgivningen, här hittar du svaret på några av dem. Hör av dig till Rådgivningen om du är det minsta tveksam eller inte hittar det du söker efter.

A-kassa och inkomstförsäkring


Hur går jag med i Akademikernas a-kassa?

Ansök om medlemskap i Akademikernas a-kassa samtidigt som du söker inträde i Sveriges Ingenjörer.
Är du redan medlem i en annan a-kassa kan du byta till Akademikernas a-kassa, förutsatt att du uppfyller inträdeskraven. Du ansöker på Akademikernas a-kassa:s webbplats.

Måste jag vara med i Akademikernas a-kassa?

Nej, du kan välja att stå utanför a-kassan Akademikernas a-kassa och enbart vara medlem i förbundet. Men tänk då på att du inte omfattas av inkomstförsäkringen. Endast medlemmar med ersättning från Akademikernas a-kassa kan utnyttja den. 

Är du inte ansluten till Akademikernas a-kassa (eller annan a-kassa) får du enbart det så kallade grundbeloppet vid eventuell arbetslöshet. Läs mer på www.akademikernas.se


Vad händer med min inkomstförsäkring när jag byter till Sveriges Ingenjörer?

Har du omfattats av inkomstförsäkring i ett annat förbund kan den tiden tillgodoräknas i kvalificeringstiden hos oss, om medlemskapet är i direkt anslutning till inträdet.

Under vissa förutsättningar kan du få tillgodoräkna dig försäkringstid i privat inkomstförsäkring som medlemstid i Sveriges Ingenjörer och som försäkringstid i Tilläggsförsäkringen. Kontakta Inkomstförsäkringens kundservice för mer information, tel. 0770-78 20 50 eller kundservice@inkomstforsakring.com.

Vad kostar det att vara med i Akademikernas a-kassa?

Besök Akademikernas a-kassas webbplats för detaljerad information om avgiften till a-kassan.

Blir jag utstraffad om jag missar att betala medlemsavgiften?
Sveriges Ingenjörer förskotterar Akademikernas a-kassa-avgiften. Ingen medlem avregistreras utan att först ha fått påminnelse om obetald avgift.

Vilken Akademikernas a-kassa-avgift betalar jag om jag är arbetslös?

Från den 1 juli 2009 betalar alla medlemmar i Akademikernas a-kassa samma avgift. Detaljinformation om a-kasseavgiften finns på Akademikernas a-kassas webbplats.

Jag går snart i pension. Vad gäller?

Från och med den månad man fyller 65 får man automatiskt utträde ur a-kassan. Vill du gå ur Akademikernas a-kassa innan dess måste du anmäla det skriftligt.

Måste jag vara medlem i Sveriges Ingenjörer för att gå med i Akademikernas a-kassa?

Nej, du behöver inte vara fackligt ansluten. Det går bra att vara direktansluten till Akademikernas a-kassa. Men för att omfattas av inkomstförsäkringen måste du också vara medlem i Sveriges Ingenjörer.

Medlemskap och medlemsförmåner

Varför ska jag vara medlem?

Vi kan din bransch, din utbildning och din arbetsmiljö. Vi bevakar dina intressen, ger dig stöd när du behöver och självklart förhandlar vi för dig.
Vi tecknar kollektivavtal, där allt kommer med, från allmänna villkor till vad som gäller vid föräldraledighet. Naturligtvis ger vi också stöd för dig som arbetar på företag utan kollektivavtal.
Som medlem har du också en rad förmåner. Läs mer om medlemsförmånerna

Måste jag vara medlem för att gå med i Akademikernas a-kassa?

Nej, du behöver inte vara fackligt ansluten för att gå med i a-kassan. Men för att omfattas av inkomstförsäkringen måste du vara medlem i Sveriges Ingenjörer.

Måste jag vara med i Akademikernas a-kassa?

Nej, du kan välja att stå utanför Akademikernas a-kassa och enbart vara medlem i förbundet. Men då kan du inte använda dig av inkomstförsäkringen om du skulle bli arbetslös. Endast medlemmar med ersättning från Akademikernas a-kassa kan utnyttja den.
Är du inte ansluten till Akademikernas a-kassa (eller annan a-kassa) får du enbart det så kallade grundbeloppet vid eventuell arbetslöshet. Läs mer på www.akademikernas.se

Jag är klar med utbildningen och har börjat jobba. Hur blir jag ordinarie medlem?

För att ändra medlemskapet till ordinarie, meddela oss uppgifter om din arbetsgivare samt ditt examensdatum. De första två åren som ordinarie medlem har du lägre medlemsavgift.

Vad händer med min nuvarande inkomstförsäkring när jag går med i Sveriges Ingenjörer?

Har du omfattats av inkomstförsäkring i ett annat förbund kan den tiden tillgodoräknas i kvalificeringstiden hos oss, om medlemskapet i det tidigare förbundet är i direkt anslutning till ditt inträde i Sveriges Ingenjörer. Om du behöver söka ersättning innan du uppfyller vår kvalificeringstid måste försäkringsbolaget få intyg som styrker medlemskap i annat förbunds inkomstförsäkring.

Vem kan bli medlem?

För att bli ordinarie (yrkesverksam) medlem ska du ha avlagt civil- eller högskoleingenjörsexamen om minst 180 högskolepoäng, hp (120 poäng enligt det tidigare poängsystemet. 1 poäng = 1,5 hp).
Examen som teknologie magister eller teknologie kandidat gäller också.

Teknologer som har fullgjort minst 165 hp av ingenjörsutbildningen har också möjlighet att bli ordinarie medlemmar, liksom akademiker med annan teknisk-naturvetenskaplig examen på lägst fil.kand.-nivå.
Du som studerar med sikte på examen inom någon ingenjörsutbildning kan bli studerandemedlem.

Jag ska jobba utomlands. Vad ska jag tänka på?

Utlandsarbete kan vara en spännande och utvecklande del av yrkeslivet. Men det är mycket att tänka på inför utlandsjobbet. Arbetsrätten varierar från land till land, liksom löner och andra villkor. Som medlem får du hjälp och stöd, till exempel med att granska anställningskontraktet.
Ska du arbeta inom Norden kan du ansöka om gästmedlemskap i landet du jobbar i. Det ingår i din ordinarie medlemsavgift till oss.
Ska du arbeta som anställd i företag utanför Norden under mer än sex månader bör du anmäla detta till förbundet. Då kan du få avgiften reducerad.

Vad gäller för pensionärer?

Pensionärsmedlemmar får samma allmänna information som ordinarie medlemmar. Både Ingenjören och Ny Teknik ingår i pensionärsmedlemskapet. Även rådgivning rörande pensioner och andra fackliga frågor ingår.
Medlemsavgiften för pensionär betalar man fr o m den månad man fyller 65, oavsett om man fortsätter att jobba. Går man i pension tidigare kan man bli pensionärsmedlem efter skriftlig anmälan till medlemservice. Ange person- eller medlemsnummer och vilket datum du går i pension.

Den månad man fyller 65 får man automatiskt utträde ur a-kassan. Vill du gå ur Akademikernas a-kassa tidigare måste du anmäla det skriftligt, via brev eller e-post.

Hur går man ur förbundet?

Om du överväger att lämna Sveriges Ingenjörer, kontakta först Rådgivningen, tel 08-613 80 00 och tala med en ombudsman. Ställ frågor om vilken service du vill ha – eller kanske saknat – och berätta varför du vill lämna oss.
För att begära utträde ur förbundet behöver du fylla i och skicka in en utträdesblankett.
Utträdet sker enligt stadgarna vid utgången av den månad då anmälan kommit in. Tidigare inbetald medlemsavgift återbetalas inte.
Om du även är medlem i Akademikernas a-kassa och vil kvarstå som direktansluten till a-kassan ska du endast fylla i den del av blanketten som gäller utträde ur förbundet.

Vem kan bli medlem?

För att bli ordinarie medlem i Sveriges Ingenjörer ska du ha avlagt

  • civilingenjörsexamen
  • högskoleingenjörsexamen om minst 180 högskolepoäng
  • examen som teknologie magister eller teknologie kandidat eller
  • ha fullgjort minst 165 hp (110 p) inom någon av ovanstående utbildningar


Akademiker med annan teknisk-naturvetenskaplig examen om minst 180 hp (120 p) kan också bli ordinarie medlemmar.

Studerandemedlem

kan alla bli som studerar vid svensk högskola/universitet
med sikte på någon av ovanstående examina.

Examinerad/börjat jobba och redan studerandemedlem

Meddela förbundet att du nu ska vara ordinarie medlem. Uppgradera ditt studerandemedlemskap till ordinarie genom att ändra uppgiften om examen på din egen sida. Till din sida

Annan utbildning

Andra svenska examina och/eller utbildning från utländsk högskola/universitet kan också berättiga till ordinarie medlemskap. Du måste specificera utbildningen i en bilaga till din medlemsansökan

Hur lång uppsägningstid har jag när jag säger upp mig själv?

Enligt Lagen om anställningsskydd, LAS, har man som anställd 1 månads uppsägningstid om företaget inte har kollektivavtal eller om ditt anställningsavtal saknar uppgift om uppsägningstid.
Har företaget kollektivavtal finns i avtalets Allmänna anställningsvillkor tabeller som anger uppsägningstid utifrån anställningstidens längd. Om ditt anställningsavtal har uppgift om annan uppsägningstid än kollektivavtalet, kontakta Rådgivningen för besked.
Är du visstidsanställd kan andra regler gälla, kontakta rådgivningen för besked.
Kollektivavtalen med Allmänna anställningsvillkor hittar du på vår hemsida.

Kan arbetsgivaren kräva att jag tar ut semester under uppsägningstid?

Arbetsgivaren får inte lägga ut semester under uppsägningstiden utan ditt medgivande. Om semestern redan har beviljats vid uppsägningstillfället har du rätt att få semestern upphävd om uppsägningen grundats på arbetsbrist.

Detta gäller alltså inte om du sagt upp dig själv eller blir uppsagd på personliga skäl.

Skyddet mot semesterförläggning under uppsägningstid gäller bara under sex månader. Har du längre uppsägningstid kan arbetsgivaren alltså lägga ut semester under den del av uppsägningstiden som överstiger sex månader.

Beredskap under semester

Man kan inte ha beredskap och semester samtidigt. På semestern ska du vara helt ledig. Semesterlagen är en skyddslag dvs du ska garanteras din återhämtning och rekreation. Du har rätt till 4 veckors sammanhängande ledighet under perioden jun-aug. Arbetsgivaren kan dra in semestern eller förlägga semestern på annan tid i vissa situationer. Kontakta vår rådgivning om du får din semester indragen.

Förskottssemester?

Arbetsgivaren kan bevilja förskottssemester till den nyanställde som ännu inte hunnit tjäna in tillräckligt många betalda semesterdagar. Du har enligt semesterlagen rätt till 25 semesterdagar, betalda eller obetalda (om du börjar efter den 31 augusti har du endast rätt till 5 dagar). Du kan inte spara outnyttjade förskottsdagar till ett annat år. Du behöver inte ta ut samtliga förskottsdagar. Säger du upp dig själv inom 5 år har arbetsgivaren rätt att avräkna förskottssemester, från din semesterersättning, men inte från din lön, om ni inte särskilt avtalat om detta eller du blir uppsagt på grund av personliga skäl.

Hur många dagars semester har jag tjänat in?

Avslutat anställningen? Eller påbörjat en ny anställning? Så här räknar du ut hur många semesterdagar du tjänat in under semesteråret.
Enligt semesterlagen har du rätt till 25 semesterdagar (du kan ha avtalat om fler semesterdagar). Vanligen löper semesteråret från första april till sista mars och semestern tjänas in år ett för att tas ut år två. Tillämpar ditt företag en annan beräkningsgrund, skriv till forhandling@sverigesingenjorer.se för att höra vad som gäller i ditt fall. Har du fått förskottssemester se information ovan.

Räkna samtliga kalenderdagar du varit anställd. Multiplicera med din semesterrätt (25 dagar eller fler) dela med 365, höj resultatet till närmaste heltal.

Exempel: Du har sagt upp dig och din sista anställningsdag är den 16 juni.
Semesteråret börjar i det här exemplet första april. Du har varit anställd 30 dagar i april, 31 dagar i maj samt 16 dagar i juni, totalt 77 dagar x 25 (din semesterrätt) = 1925 delat med 365 = 5,27. Du har tjänat in 6 semesterdagar.

Vad händer med innestående semester om jag slutar på företaget.

Den semester som du inte hunnit ta ut innan du slutar ska arbetsgivaren betala ut som semesterersättning när du får din slutlön.

Betyg/intyg

Det finns ingen skyldighet enligt lag att utfärda anställningsintyg, tjänstgöringsbetyg eller liknande men det finns en rättslig sedvänja att sådana dokument utfärdas.
I det fall du arbetar på ett företag som har kollektivavtal finns, i de flesta fall, regler kring betyg/ intyg inskrivna i avtalet. Du hittar alla kollektivavtal på vår hemsida.

Löneanspråk vid nyanställning

Det kan vara svårt att veta vilket löneanspråk man ska ange när man söker nytt jobb. Titta i SACO-lönesök. Där kan du söka lönestatistik utifrån din specifika situation. Det kan också vara bra att kontakta den lokala SACO-föreningen (om sådan finns) på företaget du söker till. Våra lokala förtroendevalda känner ofta väl till det aktuella löneläget på företaget. Sök förtroendevald via vår hemsida.

Restidsersättning vid tjänsteresor utomlands

Restidsersättning vid tjänsteresor utomlands är inte reglerade i centrala kollektivavtal. Däremot kan det finnas lokala avtal, utlandsreglementen, på många företag. Observera att du alltid bör ta reda på vad som gäller, ifråga om ersättningar, i god tid innan du reser.

Tjänstledighet för att pröva på ett nytt jobb

Du har inte rätt till tjänstledighet för att pröva ett nytt jobb, det är en förhandlingsfråga mellan dig och din arbetsgivare. Ring gärna vår rådgivning och diskutera din situation.

Tjänstledighet (betald ledighet/permission) för läkarbesök mm

Eventuell betald ledighet för läkarbesök, mödravårdscentral, tandläkarbesök och liknande regleras i lokala avtal på företagen eller genom överenskommelser mellan dig och din chef. Hör med företagets personalavdelning vad som gäller på ditt företag.

Avtal

Samtliga kollektivavtal finns på vår hemsida. Där hittar du allmänna bestämmelser/villkor samt övriga avtal tex arbetstidsavtal och löneavtal.

Anställningsavtal?

Läs alltid anställningsavtalet noga innan du skriver på. Har företaget kollektivavtal är mycket, som tex pension, uppsägningstid, sjuklön mm reglerat. Om företaget saknar kollektivavtal bör du skicka anställningsavtalet till oss för granskning innan du skriver på. På vår hemsida finns en checklista på vad ett anställningsavtal bör innehålla.

Kontakt

Kansliet

Tel 08-613 80 00

Medlemsservice

Öppettider

Mån–tors 8.30-15.45
Fredag 8.30-15.30
Lunchstängt 11.30-12.30