Sveriges Ingenjörer

Fremia, Tjänstemän inom Näringslivet

Nytt namn på fd ”Industriföretag, petroleumhandel, fastighetsförvaltning med mera”. Under våren 2023 flyttades även arbetsgivare under fd Tjänsteföretag in i detta avtal. Kollektivavtalet gäller mellan Fremia, Unionen, Akademikerförbunden, samt Ledarna. Omfattar bl a löneavtal, allmänna anställningsvillkor så som semester, sjuklön, övertidskompensation, restidsersättning med mera. 

 

Kollektivavtalet gäller för alla som är anställda inom avtalsområdet, med några specifika undantag.

Lön

Efter avslutad löneöversyn ska summan av de fasta kontanta lönerna för akademikerförbundens medlemmar ha ökat med lägst 3,9 procent den 1 april 2023 och lägst 3,1 procent den 1 april 2024. 

För arbetsgivare som 31 mars 2023 tillämpade kollektivavtalet Tjänsteföretag ska summan av de fasta kontanta lönerna för akademikerförbundens medlemmar i stället ha ökat med lägst 3,7 procent den 1 april 2023 och med lägst 2,9 procent den 1 april 2024.

Avtalsperiod

1 april 2023 – 31 mars 2025.

Avsättningar till delpension

Avsättning till delpension sker från 1 april 2023 med 0,2 procent till en sammanlagd avsättning om 1,8 procent och från 1 april 2024 med 0,2 procent till en sammanlagd avsättning om 2,0 procent. Avsättningarna sker inom den för individen tillämpliga KTP- och ITP-lösningen. 

För medlemmar i Fremia som per den 31 mars 2023 omfattades av kollektivavtalet Tjänsteföretag ska delpensionsavsättning, utöver det som framgår ovan, utökas med ytterligare 0,4 procent från den 1 april 2023. Avräkning för detta görs från löneutrymmet.

Villkorsavtalet

  • Föräldralön kan numer tas ut i olika perioder. En ledighetsperiod likställs med föräldraledighetslagens beskrivning.
  • Uppsägningstiden från tjänstemannens sida ökar med anställningstiden.
  • Förbättringar i rätten till sjuklön även efter 15:e kalenderdagen.
  • Skrivning om att restid bör planeras så att den inte oskäligt belastar tjänstemannens natt-, dygns- och veckovila.

För arbetsgivare och tjänstemän som tidigare omfattats av kollektivavtalet Tjänsteföretag innebär det nya avtalet vissa anpassningar. För dessa arbetsgivare blir det nytt med Ledarna som en ny motpart. De får i avtalet en ny modell för föräldralönetrappan, förändringar gällande kompensation kopplat till arbetstid, samt övergår arbetsgivarna till den högre deltidspensionspremie som gäller för avtalet Tjänstemän inom näringslivet.

Lön

Lönesättningen, som ska vara individuell och differentierad, sker genom årliga lönesättande samtal. Medarbetarens lön ska bland annat påverkas av ansvar, resultat och bidrag till verksamhetens utveckling. Lönerevision ska normalt ske 1 april varje år, om inte annat är överenskommet (centralt, eller mellan de lokala parterna).

Anställningsform

En anställning gäller tills vidare om tjänstemannen och arbetsgivaren inte har överenskommit om att anställningen är på viss tid. Bestämmelserna som anges i kollektivavtalet, om anställning för viss, ersätter LAS regler om tidsbegränsad anställning, i sin helhet.

Tjänsteman som uppnått ålder som anges i § 32 a lagen om anställningsskydd, studerande och skolungdom, kan träffa avtal om en tidsbegränsad anställning.

Visstidsanställning i form av prövoperiod, kan tecknas om det finns ett prövobehov av tjänstemannen. En sådan prövoperiod kan omfatta högst 6 månader. Under prövoperioden kan sådan anställning avslutas i förtid, genom en skriftlig underrättelse till den andra parten. Uppsägningstiden är då 1 månad. 

Deltid i pensioneringssyfte

Tjänsteman som omfattas av kollektivavtalet kan ansöka om deltidspension från och med den månad tjänstemannen fyller 60 år. Sådan ansökan skall inkomma till arbetsgivaren 6 månader före deltiden avses börja gälla.

Arbetstid, semester, övertid och restid

I kollektivavtalet finns bestämmelser om bland annat ordinarie arbetstid, dygns-, natt- och veckovila, samt restid. En anställd har enligt lag rätt till 25 dagars semester. Genom överenskommelse mellan arbetsgivaren och tjänstemannen kan tjänstemannen erhålla 5 dagar extra semester. I kollektivavtalet finns bestämmelser om nattvila, veckovila, maximalt antal övertidstimmar, samt ersättning för arbetad övertid och restid. Om du har avtalat bort din övertidsersättning och/eller restidsersättning ska det kompenseras med fler semesterdagar och/eller högre lön.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare under de första 14 kalenderdagarna i sjukperioden, i enlighet med sjuklönelagen (SjLL). Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan. Från dag 15 kan tjänstemannen också ha rätt till löneutfyllnad från arbetsgivaren i form av sjuklön. Tjänstemannen skall då sammanlagt kunna få ungefär 90 procent av sin månadslön. Kollektivavtalet innehåller dock vissa moment med inskränkningar i rätten till sjuklön från dag 15. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Föräldralön vid föräldraledighet

Du kan ha rätt till föräldralön från arbetsgivaren om ditt barn är under 18 månader och du varit anställd i 12 månader. Föräldralön är en utfyllnad av den föräldrapenning du får från Försäkringskassan. Beroende på hur länge du varit anställd kan du få föräldralön i 2-6 månader. Du som är vårdnadshavare har dessutom rätt till föräldralön vid ledighet med tillfällig föräldrapenning, från den sjätte till och med den artonde arbetsdagen.

Uppsägningstider

Vid egen uppsägning gäller 1 till 3 månaders uppsägningstid, beroende på hur länge du varit anställd, samt om du anställdes före eller efter 2023-04-30. Arbetsgivarens uppsägningstid är 1–12 månader, baserat på din anställningstid och din ålder. Blir det tal om uppsägning på arbetsgivarens initiativ, bör du alltid kontakta Sveriges Ingenjörers rådgivning, alternativt en lokal förtroendevald. 

Kontakt

Branschansvarig ombudsman: Emelie Lindvall

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2024-02-13
Till toppen