Sveriges Ingenjörer
Nyheter 11 juni 2020

Så vill egenföretagarna tackla krisen

I en enkät till Sveriges Ingenjörers egenföretagare har Coronakrisens följder och olika stödåtgärder utvärderats. Egenföretagarna vill se åtgärder som uppmuntrar till produktivitet såsom statliga stödköp, infrastruktursatsningar samt utbyggt stöd för utbildning och kompetensutveckling.

De två vanligaste driftsformerna bland egenföretagarna som deltog i enkäten var aktiebolag (69 procent) och enskild firma (22 procent). I den sistnämnda kategorin bedrev endast 22 procent sin firma på heltid, medan resten har den som deltids- eller hobbyverksamhet. En majoritet av de enskilda firmorna, 59 procent, hade överhuvudtaget inte påverkats av Coronapandemin.

Bland aktiebolagen drivna på heltid uppgav 61 procent att de hade påverkats av krisen. Det handlar bland annat om tappade befintliga uppdrag, minskad orderingång samt problem med leveranser. 40 procent av de bolag som har anställda uppgav att de ansökt om regeringens stödåtgärd med korttidspermittering. 13 procent hade likväl tvingats varsla personal.

För de egenföretagare som har haft det riktigt tufft har kravet för att få a-kassa varit att lägga företaget vilande. Det är ett alternativ som många egenföretagare förkastar. De vill fortfarande kunna tacka ja till uppdrag, vilket ett vilande företag inte tillåter.

Knappt 7 av 10 egenföretagare ställde sig därför positiva till förslag om att möjliggöra aktivitet, såsom att kunna söka nya uppdrag eller driva företaget på deltid parallellt med att få a-kassa. Ett annat sätt är att som egenföretagare kunna ägna sig åt vidareutbildning eller kompetensutveckling under krisen, när efterfrågan är låg. Nästan 8 av 10 egenföretagare ville se ökade möjligheter att kunna dra av kostnader för kompetensutveckling på företaget. 

Vid sidan av att ta ställning till olika förslag på stödåtgärder fick respondenterna möjlighet att uttrycka sin åsikt genom fria kommentarer. Respondenterna uttryckte att stödåtgärder bör uppmuntra till produktivitet snarare än passivitet. Den statliga stödåtgärden med korttidspermittering, där skattefinansierade stödinsatser i form av bidrag ges ut till företag med lönsamhetsproblem, fick därför kritik.

Bland kommentarerna framträdde tre tydliga förslag på åtgärder, som drevs av flera respondenter. Det första förslaget efterlyste statliga stödköp av varor och tjänster.

”Istället borde business och verksamhet vara i fokus. Att få kunder och omsättning är mycket bättre än att få bidrag”, uttryckte en egenföretagare i enkäten.

Det andra förslaget ville se ökade offentliga infrastruktursatsningar.

”Det är ett utmärkt tillfälle för staten att göra större satsningar inom infrastruktur som energi och transport. Då får samhället också något tillbaka till skillnad ifrån kortidspermitteringarna”, menade en annan respondent.

Det tredje förslaget handlade om ett utbyggt stöd för vidareutbildning och kompetensutveckling.

”För ingenjörer som blivit permitterade eller arbetslösa borde staten sätta in stöd för vidareutbildning och kompetensutveckling – då kan de rustas starkare under krisen”, föreslog en tredje egenföretagare i enkäten.

Om enkäten

Enkäten skickades ut 7 maj 2020 till 6 300 av de totalt 7 000 medlemmarna i Sveriges Ingenjörer som har uppgett att de har ett eget företag. 1 863 respondenter fullföljde enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på knappt 30 procent. Enkäten bestod dels av frågor om hur egenföretagarna har påverkats av Coronapandemin, och dels inställningen till olika förslag på stödåtgärder. Aktiebolag fick ta ställning till sex förslag, och enskilda firmor fick ta ställning till ytterligare fyra förslag särskilt riktade till enskilda firma.

För mer information om enkäten:

Ing-Marie Olofsdotter-Nilsson, samhällspolitisk chef, 08-613 80 75, Ing-Marie.Olofsdotter-Nilsson@sverigesingenjorer.se

 

Till toppen