Sveriges Ingenjörer

Information om personuppgiftsbehandling

Hur vi på Sveriges Ingenjörer hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR samt kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsansvarig

Sveriges Ingenjörer är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter såsom medlem i förbundet. Kontaktuppgifter:

Sveriges Ingenjörer
Box 1419
111 84 Stockholm

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

När Sveriges Ingenjörer behandlar dina personuppgifter blir dataskyddsförordningen tillämplig. Medlemskap i en fackförening är en känslig personuppgift enligt dataskyddsförordningen. Sveriges Ingenjörer är ansvarig för behandlingen av de uppgifter som lämnas till oss i samband med ansökan om medlemskap i förbundet. Vi behöver dessa uppgifter för att hantera din ansökan och administrera ditt medlemskap hos oss samt att göra utvärderingar och undersökningar. Vidare kommer vi att behandla dina personuppgifter inom ramen för Sveriges Ingenjörers syfte och verksamhet i enlighet med våra stadgar, som du som medlem tog del av i samband med ansökan om medlemskap. Våra stadgar hittar du här.

Vi behandlar dessutom dina personuppgifter när vi skickar dig medlemstidningen Ingenjören, tidningen Ny Teknik, nyhetsbrev, kallelser till möten och erbjudanden om deltagande i olika aktiviteter som till exempel kurser, seminarier och nätverk. Om du inte önskar få dessa utskick kan du avregistrera dig på respektive nyhetsbrev eller kontakta medlemsservice.

Dina uppgifter behöver hanteras av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som medlem och för att tillvarata dina intressen rörande anställnings- och lönevillkor, arbetsrätt och de övriga skyldigheter som Sveriges Ingenjörer har gentemot dig som medlem. Vi kan också behöva behandla uppgifterna för annat arbete som vi utför inom ramen för vår fackliga verksamhet, såsom förmåner och tjänster som ingår i medlemskapet. För de angivna ändamålen kan uppgifterna även komma att lämnas till annan för behandling. Se mer om detta under personuppgiftsbiträden nedan. Den rättsliga grunden för dessa behandlingar är artikel 6.1b och 9.1d i dataskyddsförordningen (GDPR).

I de fall där laglig skyldighet föreligger, kan uppgifter komma att lämnas vidare till berörd myndighet, till exempel Skattemyndigheten. Den rättsliga grunden för det finns i artikel 6.1c i dataskyddsförordningen.

Förbundet kan även komma att använda personuppgifter i statistiksyfte. Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1e i dataskyddsförordningen.

Om din ansökan av någon anledning inte leder till medlemskap, kommer vi behandla dina personuppgifter endast under den tid det tar att bringa klarhet i om du ska beviljas medlemskap och samma sak för de fall då du självmant avbrutit ansökningsförfarandet, om det var din avsikt att avbryta ansökningsförfarandet. Den rättsliga grunden för denna behandling finns i artikel 6.1f i dataskyddsförordningen.

Genom vårt gruppförsäkringsavtal med Akademikerförsäkring får du som medlem möjlighet att ta del av de försäkringar som Akademikerförsäkring erbjuder.

Förbundet lämnar regelbundet medlemsuppgifter till Akademikerförsäkring för att uppfylla syftet i gruppförsäkringsavtalet. Förbundets integritetspolicy gäller även för de försäkringar som du har genom avtalet med Akademikerförsäkring.

För att säkerställa att Akademikerförsäkring hanterar dina personuppgifter på ett korrekt sätt har förbundet träffat ett avtal med dem. Där regleras bland annat att personuppgifterna endast får behandlas i enlighet med GDPR och de krav på säker hantering och sekretess som gäller samt hur länge uppgifterna får sparas. Vi har även säkerställt att förbundet har möjlighet att kontrollera att Akademikerförsäkring följer avtalet.

Som ordinarie yrkesverksam medlem får du under tre månader fyra försäkringar premiefritt; en olycksfallsförsäkring, en livförsäkring, en sjukförsäkring och en trygghetskapitalförsäkring. Ta del av för- och efterköpsinformation på akademikerforsakring.se/forkopsinformation.

Akademikerförsäkring har för sin behandling av personuppgifter en integritetspolicy. Du kan ta del av den genom att följa denna länk.

Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna ge dig:

 • rådgivning och annat stöd i arbetsrättsliga, professions- och fackliga frågor (innefattar bl.a. löneöversyn och rådgivning kring arbetslöshetsförsäkring och arbetsskadeförsäkring)
 • rättshjälp genom att du kan bli företrädd i samband med fackliga förhandlingar samt i processer i domstolar och skiljenämnder.
 • den inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet
 • förbundstidningen
 • utbildningar, seminarier och andra medlemsmöten
 • karriärrådgivning inklusive cv-granskning
 • nyhetsbrev, medlemsinformation och liknande
 • en faktura med rätt medlemsavgift
 • genomföra kollektivavtalsförhandlingar
 • genomföra medlemsundersökningar
 • genomföra enkätutskick gällande bland annat lönestatistik
 • framställa lönestatistik

Inhämtande av uppgifter rörande dig som medlem

Uppgifterna inhämtas normalt direkt från dig som medlem och lagras i förbundets medlems- och ärendehanteringssystem, men kan också komma att inhämtas från din arbetsgivare eller annan källa. För adressuppgifter använder vi oss av SPAR, det statliga personadressregistret. Det innebär att du inte behöver göra en adressändring om du flyttar. Vi får uppgifter från SPAR om din nya folkbokföringsadress cirka tio dagar efter att den registrerats hos Skatteverket. Om du har anmält en så kallad särskild postadress vid sidan av folkbokföringsadressen, skickar SPAR i stället uppgift om den särskilda adressen. Automatisk adressuppdatering fungerar inte om du flyttar utomlands, då måste du själv meddela oss din nya adress.

 

Behandling av uppgifter rörande dig som medlem

När känsliga personuppgifter behandlas hos Sveriges Ingenjörer gäller särskilda regler i dataskyddsförordningen. Behandling av dina personuppgifter är till exempel; inhämtning, lagring, hantering, delning och gallring. Den rättsliga grunden för dessa behandlingar framgår av artikel 9 i dataskyddsförordningen.

Personal hos Sveriges Ingenjörer behandlar personuppgifter utifrån sin arbetsbeskrivning och i enlighet med Dataskyddsförordningen för att fullgöra ditt avtal om medlemskap hos Sveriges Ingenjörer. Vidare behandlas personuppgifter av förtroendevalda utsedda av Sveriges Ingenjörers medlemmar.

Sveriges Ingenjörer är personuppgiftsansvariga för dina uppgifter. Ibland behöver Sveriges Ingenjörer anlita extern hjälp för att kunna fullfölja våra skyldigheter gentemot dig som medlem. Sveriges Ingenjörer tecknar då personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträden för behandling av dina personuppgifter för Sveriges Ingenjörers räkning. Personuppgiftsbiträdesavtalet har till syfte att uppfylla Dataskyddslagsstiftningens krav på skriftligt avtal mellan Personuppgiftsansvarig (i detta fall Sveriges Ingenjörer) och Personuppgiftsbiträdet (den externa part som Sveriges Ingenjörer anlitar).

Personuppgiftsbiträdet förbinder sig i detta avtal att säkerställa att behandlingen av personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningen, tillämpliga lagar, föreskrifter och branschnormer. Ett personuppgiftsbiträde finns utanför den personuppgiftsansvariges organisation.

Ett exempel på personuppgiftsbiträdesavtal kan vara mellan Sveriges Ingenjörer och en tidningsdistributör. Distributören behandlar då dina uppgifter för att kunna skicka dig information för Sveriges Ingenjörers räkning.

Vi kommer också behöva hantera dina personuppgifter gemensamt med andra personuppgiftsansvariga som tex a-kassan d vs Akademikernas Erkända Arbetslöshetsförsäkring, andra försäkringsbolag som vi samarbetar med för att kunna ge dig rabatter på försäkringar eller tillhandahålla en inkomstsförsäkring för dig. 

Vi behöver också hantera dina personuppgifter i förhandlingar med andra personuppgiftsansvariga som tex andra Saco-förbund, arbetsgivare eller arbetsgivarorganisationer för att tillvarata dina rättigheter och intressen inom ramen för tex lönerevisioner eller vad gäller arbetsrättsliga och fackliga frågor.  

 • Saco och dess medlemsförbund
 • Saco Folksam Försäkrings AB som administrerar inkomstförsäkring
 • Prevent (arbetsmiljöfrågor)
 • IT-leverantörer
 • Företag som bedriver kundundersökningar 
 • Företag som tillhandahåller CV-granskning, karriärtjänster, affärsjuridisk eller patentrådgivning för egen företagare
 • Delgivningsföretag
 • Tryckeri för utskick av medlemstidning

Som huvudregel kommer dina personuppgifter inte att behandlas av Sverige ingenjörer utanför EU eller EES området. 

Om Sveriges Ingenjörer anlitar personuppgiftsbiträde utanför EU- och EES-området kommer vi att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina tillvaratas, såsom genom att ingå standardiserade dataskyddsavtal. 

I de fall du deltar i konferenser, kurser eller utbildningar kommer vi att exempelvis behöva skicka vidare personuppgifter för att kunna fullgöra till exempel logi och mat. Mer om detta kan du läsa och samtycka till på respektive utbildnings informationssida.

Ändring av uppgifter

Sveriges Ingenjörer är måna om att de personuppgifter som behandlas är riktiga. Oriktiga uppgifter kommer att rättas snarast möjligt. För att kunna ge dig som medlem bästa möjliga service är det därför viktigt att du meddelar oss om eventuella ändringar såsom byte av arbetsgivare eller liknande. Det enklaste är om du, via Sveriges Ingenjörers hemsida, loggar in på din medlemssida och själv gör ändringar avseende dina personuppgifter. Om du inte uppdaterar dina uppgifter om arbetsplats och kontaktuppgifter kan det få till följd att vi inte kan företräda dig i samma utsträckning som om du håller informationen uppdaterad.

Glöm inte att uppdatera dina uppgifter om du:

 • byter arbetsgivare
 • startar eget
 • blir chef
 • går på föräldraledighet
 • skulle bli arbetslös

Gå till din sida

 

Efter avslutat medlemskap

Sveriges Ingenjörer kommer löpande att gallra dina personuppgifter efter det att ändamålet och syftet uppfyllts, men kan komma att spara dina uppgifter under den tid som den allmänna preskriptionstiden i 2 § preskriptionslagen (1981:130) löper för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk även om du har begärt utträde ur förbundet. Exempel på detta kan vara att vi behöver behålla dina personuppgifter utifrån preskriptionstid på ärenden som vi drivit för din räkning eller att vi ska kunna hantera krav på utebliven eller återbetalning av medlemsavgift. Vidare kan vissa uppgifter sparas som Sveriges Ingenjörer behöver ha kvar för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom annan lagstiftning, exempelvis bokföringslagen.

Inhämtande och behandling av personuppgifter för dig som inte är medlem

Inom ramen för Sveriges Ingenjörers verksamhet inhämtar vi och behandlar även personuppgifter för dig som inte är medlem i förbundet. Det kan röra sig om dig som har besökt våra lokaler, har sökt anställning hos oss, deltar i en undersökning eller i vårt opinionsbildande arbete, är vittne eller motpart i ett ärende rörande Sveriges Ingenjörers medlem, är arbetsgivarföreträdare, har ansökt om arbetstillstånd, deltar i kurs eller event som anordnas av Sveriges Ingenjörer. Självklart hanterar vi dina personuppgifter med varsamhet och i enlighet med de krav lagstiftningen ställer. Vi vidtar flera åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifters säkerhet och i den mån vi kan behöva lämna ut uppgifter till andra externa parter som tex domstolar och skiljenämnder, med- och motparter, leverantörer av IT-tjänster sker det i enlighet med den rättsliga grund som finns för det ändamålet enligt gällande lagstiftning samt, där så krävs, efter upprättande av avtal som säkerställer en lagenlig behandling av dina personuppgifter.  

Synpunkter eller frågor om behandlingen

Du som medlem har rätt att få en sammanställning av dina personuppgifter hos Sveriges Ingenjörer. Det lättaste sättet du kan kontrollera vilken information vi har registrerat gällande dig är att du loggar in på din medlemssida. Du har rätt att begära korrigering och ändring av dina personuppgifter. Du har däremot ingen rätt till så kallad dataportabilitet, att dina personuppgifter efter ditt önskemål ska förpackas och överföras till en annan personuppgiftsansvarig, eftersom våra IT-system inte stödjer sådan överföring i dagsläget.

Sveriges Ingenjörer vill också uppmärksamma dig om din rätt att skicka in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) avseende förbundets behandling av dina personuppgifter.

Om du har frågor angående behandlingen av personuppgifter är du välkommen att vända dig till förbundets ansvarige för personuppgiftsbehandling på e-post forhandling@sverigesingenjorer.se.

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen. Du som medlem kan kontakta dataskyddsombudet avseende frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter och utövandet av dina rättigheter.

Sveriges Ingenjörers dataskyddsombud kan kontaktas via e-post dataskyddsombud@sverigesingenjorer.se.

Senast uppdaterad 2022-03-16
Till toppen