Sveriges Ingenjörer

Hur Sveriges Ingenjörer behandlar personuppgifter

Hur personlighetsuppgiftsbehandling på Sveriges Ingenjörer sker i enlighet med GDPR, samt kontaktuppgifter till vår personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsansvarig

Sveriges Ingenjörer är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter såsom medlem i förbundet. Kontaktuppgifter:

Sveriges Ingenjörer
Box 1419
111 84 Stockholm

De personuppgifter som Sveriges Ingenjörer behandlar hämtas i huvudsak in från dig i samband med din medlemsansökan samt löpande i medlemskapet i kontakter mellan förbundet och dig. Vi kan tex spara ärendehistorik samt samla in uppgifter från våra webbsidor där vi använder cookies i vissa fall som samlar in information från din webläsare För att dina personuppgifter ska vara aktuella och korrekta kan vi även inhämta personuppgifter från externa register såsom från Bisnode Sverige.

Vi kan även i samband med förhandlingar komma att inhämta uppgifter om dig, såsom kontaktuppgifter, personnummer, uppgift om arbetsgivare och lön, från din arbetsgivare och/eller dennes arbetsgivarorganisation.

Personuppgifter kan också komma att inhämtas från andra fackförbund eller samarbetspartners bland annat i syfte att kunna företräda dig i förhandlingar lokalt eller centralt eller erbjuda dig de medlemsförmåner som ingår i ditt medlemskap.

Sveriges Ingenjörer är ansvarig för behandlingen av de uppgifter som lämnas till oss i samband med ansökan om medlemskap i förbundet. Vi behöver dessa uppgifter för att hantera din ansökan och administrera ditt medlemskap hos oss och kunna erbjuda dig de tjänster som ingår i medlemskapet. Vidare kommer vi att behandla dina personuppgifter inom ramen för Sveriges Ingenjörers syfte och verksamhet i enlighet med våra stadgar, som du som medlem tog del av i samband med ansökan om medlemskap. Våra stadgar hittar du här.

Vi behandlar dessutom dina personuppgifter när vi skickar dig medlemstidningen Ingenjören, tidningen Ny Teknik, nyhetsbrev, kallelser till möten och erbjudanden om deltagande i olika aktiviteter som till exempel kurser, seminarier och nätverk. Om du inte önskar få dessa utskick kan du avregistrera dig på respektive nyhetsbrev eller kontakta vår medlemsservice.

Avtal – Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal om medlemskap mellan dig och oss eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås.

Samtycke – Du har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett specifikt ändamål.

Rättslig förpliktelse – Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Sveriges Ingenjörer

Allmänt intresse – Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse som följer av t.ex. lag eller kollektivavtal.

Intresseavvägning – Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för ändamål som rör vårt eller tredje parts berättigade intressen, förutsatt att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre.

Inom arbetsrätten m.m. – Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi för egen del eller i vårt företrädarskap av dig ska kunna fullgöra skyldigheter eller utöva särskilda rättigheter inom arbetsrätten eller inom områdena social trygghet och socialt skydd.

Berättigad facklig verksamhet – Behandlingen av dina personuppgifter utförs internt inom ramen för Sveriges Ingenjörers berättigade verksamhet. För detta finns lämpliga skyddsåtgärder.

Rättsligt anspråk – Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

I de fall där laglig skyldighet föreligger, kan uppgifter komma att lämnas vidare till berörd myndighet, till exempel Skattemyndigheten.

Förbundet kan även komma att använda personuppgifter i statistiksyfte.

Om din ansökan om medlemskap av någon anledning inte leder till medlemskap, kommer vi behandla dina personuppgifter endast under den tid det tar att bringa klarhet i om du ska beviljas medlemskap och samma sak för de fall då du självmant avbrutit ansökningsförfarandet, om det var din avsikt att avbryta ansökningsförfarandet.

Ändamål med vår behandling av dina personuppgifter

Administrera ditt medlemskap

Vid inträde och eventuellt utträde samt under ditt löpande medlemskap kommer dina personuppgifter behandlas för att administrera ditt medlemskap. Det är uppgifter såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, bankkonto, arbetsgivare, lön, sysselsättningsgrad, examen och examensdatum som behandlas i dessa syften.

Facklig verksamhet och medlemsförmåner

Facklig rådgivning, förhandlingshjälp och rättshjälp ingår i ditt medlemskap i Sveriges Ingenjörer. För dessa syften behandlar vi dina personuppgifter för att kunna ha kontakt med dig via mejl, telefon, andra digitala kontaktvägar samt personliga möten. Vi behöver i vissa fall dela dina personuppgifter med lokala fackliga företrädare, andra fackliga organisationer vi samarbetar med, arbetsgivare, arbetsgivarorganisationer, domstolar eller skiljenämnder.  I samband med förhandlingar och domstolsärenden kan det bli nödvändigt att resa och då kan dina personuppgifter komma att överföras till resebokningsföretag för att administrera resa och logi.

Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan än de som behöver dem för att utföra sina uppgifter i förbundet eller för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig som medlem. Vi kan dock dela dina personuppgifter med följande kategorier av mottagare:

Gemensamt personuppgiftsansvariga: Förbundet är gemensamt personuppgiftsansvarig för behandling av uppgifter inom den lokalfackliga verksamheten på statlig och privat sektor, där vi har gemensamma lokalföreningar med andra organisationer. Vi behandlar dessa uppgifter för att administrera ditt medlemskap, tillvarata dina intressen på arbetsplatsen, fullgöra våra rättigheter enligt arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal samt genomföra och administrera relevanta utbildningar och fortbildningar. Vi har ett inbördes arrangemang med de andra organisationerna som reglerar vårt gemensamma personuppgiftsansvar och som återspeglar vår respektive roll och relation till dig som registrerad.

I patenträttsliga frågor samarbetar vi med AWA och i egenföretagarfrågor samarbetar vi med Hellströms advokatbyrå. I socialförsäkringsärenden samarbetar vi med LO-TCO Rättsskydd. Vi har tjänstereseförsäkring, deltagarolycksfallsförsäkring och organisationsförsäkring i Folksam. I samtliga dessa ärenden behöver vi överföra personuppgifter till våra samarbetspartners för att de ska kunna bistå dig med rådgivning eller pröva frågan om rättshjälp eller försäkringsersättning.

I samband med avtalsrörelser och vid arbetsmarknadskonflikter, samt för att bedriva lokalt fackligt arbete genom exempelvis medlemsmöten är det också nödvändigt att behandla dina personuppgifter.

Du har som medlem i Sveriges Ingenjörer tillgång till en rad olika förmåner och rabatter. För att kunna tillhandahålla dessa krävs ofta behandling av dina personuppgifter och att vi kan lämna ut dina personuppgifter till noggrant utvalda samarbetspartners med vilka vi tecknat avtal om hanteringen av dina personuppgifter. De förmåner du har och som kräver personuppgiftshantering avser tidningen Ingenjören, tidningen Ny Teknik, inkomstförsäkring via Folksam, rabatterade försäkringar genom Akademikerförsäkring, rabatter på bolån via SEB och Danske Bank, medlemslån via SEB, Swedbank och Danske Bank, tillhandahållande av olika stipendier och fonder.

Vi tillhandahåller också kurser, utbildningar, webinarier och events till medlemmar och förtroendevalda som kan innebära samarbeten med externa företag eller andra samarbetspartners som t ex kursgårdar.

Vi tillhandahåller också förmåner kopplade till karriär som CV-granskning och intervjuträning.

Vi framställer lönestatistik för att följa löneutvecklingen, kontrollera efterlevnaden av våra kollektivavtal och ge dig som medlem ett viktigt verktyg inför ditt lönesamtal.

Sveriges Ingenjörer genomför också undersökningar, enkäter och utvärderingar för att kunna förbättra vår service och utveckla och följa våra förmåner.

Förtroendeuppdrag och Fullmäktige

Verksamhetsutveckling

Påverkansarbete

Hur vi hanterar dina personuppgifter

Läs mer om vilka åtgärder vi vidtar för att skydda dina personuppgifter och hur vi hanterar inhämtande och utlämnande av personuppgifterna.

Du har även rätt att invända mot vår behandling i de fall behandlingen stödjer sig på en intresseavvägning, varvid vi kommer att göra en ny intresseavvägning och beakta dina synpunkter. I specifika fall kan du även begära att dina uppgifter raderas. Dock kan vi inte radera uppgifter under pågående medlemskap som stöder sig på att vi ska kunna fullgöra avtalet om medlemskap med dig eller på rättsliga förpliktelser förbundet har.

Du har rätt att få ut de uppgifter vi har om dig som vi behandlar inom ramen för ditt medlemskap i ett strukturerat och  maskinläsbart format för att kunna flytta dina uppgifter.

Sveriges Ingenjörer vill också uppmärksamma dig på att du har rätt att skicka in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) avseende förbundets behandling av dina personuppgifter.

Om du har frågor angående behandlingen av personuppgifter är du välkommen att vända dig till förbundets ansvarige för personuppgiftsbehandling på e-post forhandling@sverigesingenjorer.se.

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen. Du som medlem kan kontakta dataskyddsombudet avseende frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter och utövandet av dina rättigheter.

Sveriges Ingenjörers dataskyddsombud, Aida Rokni, kan kontaktas via e-post dso@secify.com.

Senast uppdaterad 2023-03-03
Till toppen