Sveriges Ingenjörer

Bankinstitutens arbetsgivareorganisation, BAO

BAO är en förening av banker och andra företag som bedriver verksamhet inom finansområdet. BAO har ett centralt kollektivavtal med Sveriges Ingenjörer och Akavia. 

Avtalet gäller för medlemmar i dessa förbund samt medlemmar i övriga till PTK anslutna SACO förbund. Avtalet är ett tillsvidareavtal och förlängs automatiskt med ett år i taget om det inte sägs upp.

Bland anslutna banker och finansföretag finns t.ex. Ica-banken, Nordea, SEB, Handelsbanken, Skandiabanken och Swedbank.  

Lön 

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad. Banken ska eftersträva en lönestruktur och differentiering som upplevs som rättvis och objektiv. Lönerevision sker en gång per 1 januari om inte annat är överenskommet mellan banken och akademikerföreningen. Sänkning av lönen för enskild kräver central, lokal eller individuell överenskommelse. 

Anställningsform 

En anställning gäller tillsvidare om parterna inte överenskommit att anställningen är på viss tid. En visstidsanställning kan vara högst 18 månader under en femårsperiod. Provanställning omfattar högst 12 månader. En provanställd blir efter godkänd provtjänstgöring tillsvidareanställd. 

Arbetstid, semester

Ordinarie veckoarbetstid är 38,5 timmar om inte lokalt kollektivavtal träffas om annat. 

Arbetstagares semesterrätt tjänas in under löpande kalenderår. En anställd har enligt kollektivavtalet rätt till 27 dagar semester. Arbetstagare utan rätt till övertidsersättning har 30 dagars semester.  

I kollektivavtalet finns bestämmelser om dygnsvila och veckovila, maximalt antal övertidstimmar mm. 

Sjuklön 

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning (Eller i förekommande fall förebyggande sjukpenning) och din arbetsgivare kompenserar dig (kollektivavtalat) så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Om du är sjuk mer än 90 dagar får du fortsatt sjukpenning från Försäkringskassan och sjuklönen från arbetsgivaren upphör, men du kan få BTP:s sjukpension. 

Föräldralön 

Kollektivavtalet ger rätt till bidrag (föräldralön) från banken under högst 360 kalenderdagar vid ledighet som tas ut inom 18 månader från födelsen eller adoptionstillfället. Det är en utfyllnad av den föräldrapenning du får från Försäkringskassan.  

Uppsägningstider 

Vid egen uppsägning 2 månaders uppsägningstid om din anställningstid som tillsvidareanställd är mindre än 5 år.3 månaders egen uppsägningstid gäller om du varit tillsvidareanställd i minst 5 år.  

För det fall arbetsgivaren vill säga upp dig bör du alltid kontakta din Akademikerförening eller, för det fall Akademikerförening inte finns på din arbetsplats, Sveriges Ingenjörers rådgivning. 

Distansarbete 

I en enskild överenskommelse mellan banken och den anställde kan distansarbete regleras. Vad som då ska iakttagas och regleras anges i det centrala avtalet om distansarbete (återfinns i avtalet om löner och allmänna villkor).   

§ 5 arbetstid - 1 januari 2021

Nationaldagen ny lydelse gäller från 1 januari 2021, se Kollektivavtalet.

Aktuellt: Framtidssäkring av bank- och finansbranschens akademikeravtal inledd

Sveriges Ingenjörer och Akavia som är parter i Akademikeravtalet har tillsammans med Bankinstitutens arbetsgivarorganisation (BAO) inlett ett arbete inom ramen för den löpande partsdialogen i syfte att framtidssäkra branschens akademikeravtal. Utifrån en gemensam omvärldsanalys och inblick i hur avtalet fungerar i praktiken kommer parterna att inventera behovet av utveckling av regelverket, språklig utformning och avtalets användarvänlighet.

BAO och SACO-förbunden Sveriges Ingenjörer och Akavia tecknade det första gemensamma kollektivavtalet för bank- och finansbranschen år 1997. Kollektivavtalet är sedan år 2015 ett tillsvidareavtal som är tänkt att fungera över tid utan sluttidpunkt.

Kollektivavtalet används idag i hög utsträckning digitalt varför överskådlighet i struktur och rubriker kan behöva ses över. Parterna är ense om att det är viktigt att akademikeravtalet även i framtiden ska vara attraktivt både för branschens arbetsgivare och medarbetare.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Mats Rosén

Akavia (fd Jusek och Civilekonomerna) är kontaktförbund.
forhandlig@akavia.se

 

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-09-21
Till toppen