Sveriges Ingenjörer

Industriarbetsgivarna inom Skogsindustrin

Kollektivavtal mellan Industriarbetsgivarna inom Skogsindustrin och Sveriges Ingenjörer, Unionen samt Ledarna. Omfattar bland annat löneprinciper, allmänna anställningsvillkor så som semester, sjuklön, övertidskompensation och restidsersättning med mera.

Kollektivavtal gäller för alla som är anställda och arbetar inom avtalsområdet. Det centrala avtalet (Tjänstemän Basindustrin + Avtal och bilagor till allmänna anställningsvillkor) tecknas mellan å ena sidan Sveriges Ingenjörer, Unionen och Ledarna och å andra sidan Industriarbetsgivarna inom Skogsindustrin.

Det kan också finnas lokala kollektivavtal på arbetsplatsen, som kompletterar det centrala avtalet, om till exempel formerna för inflytande och samverkan, om regler för arbetstidsförläggning eller andra viktiga frågor. Ett lokalt avtal tecknar lokalföreningen direkt med arbetsgivaren.

Lön

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad med löneskillnader som upplevs som motiverade och rättvisa. Lönen ska bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i respektive befattning samt utifrån tjänstemannens sätt att uppfylla satta mål. Lönen ska öka med stigande ansvar eller svårighetsgrad och med den anställdes prestation och duglighet.

Anställningsform

En anställning gäller tillsvidare om parterna inte överenskommit om att anställningen är tidsbegränsad.

Tillåtna tidsbegränsade anställningar är:

  • Allmän visstidsanställning - under högst två år under en femårsperiod.
  • Vikariat - under högst två år under en femårsperiod

Om den tidsbegränsade anställningen om högst två år överskrids övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Deltid i pensioneringssyfte

Om du har fyllt 60 år och omfattas av avtalet Tjänstemän Basindustrin kan du ansöka om deltidspension.

Arbetstid, semester, övertid och restid

En anställd har enligt lag rätt till 25 dagar semester. I kollektivavtalet finns bestämmelser om den ordinarie veckoarbetstiden, dygns-, natt- och veckovila, maximalt antal övertidstimmar och dylikt samt ersättning för arbetad övertid och restid. Om du har avtalat bort din övertidsersättning och/eller restidsersättning ska det kompenseras med fler semesterdagar och/eller högre lön.

Arbetstidsförkortning (Arbetstidskonto)

Om lokala parter inte kommit överens om annat gäller följande. Till tjänstemannens arbetstidskonto avsätts ett belopp om 2,0 procent beräknat på den anställdes lön under kalenderåret. Avsättningen motsvarar 4 dagars/36 timmars ledighet Avsättningen motsvarar 2,4% vid pensionsavsättning. Avsättning till arbetstidskonto kan uttas som betald ledig tid, som pensionsavsättning eller om kontant ersättning Tjänstemannen bestämmer årligen hur uttag ska ske från arbetstidskontot.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Föräldralön

Om du är föräldraledig och har varit anställd under minst ett år i följd hos arbetsgivaren har du rätt till föräldralön från arbetsgivaren. Föräldralön utbetalas inom en period av 18 månader efter barns födelse eller adoption. Föräldralön utbetalas under högst sex månader. Föräldralön är en utfyllnad av den föräldrapenning du får från Försäkringskassan.

Uppsägningstider

Vid egen uppsägning 1 månads uppsägningstid om din anställningstid är mindre än 3 år, 2 månaders uppsägningstid om din anställningstid är mellan 3 men inte 6 år och 3 månaders uppsägningstid om din anställningstid är 6 år eller längre.

Arbetsgivarens uppsägningstid är mellan 1 -12 månader baserad på din anställningstid och ålder. För det fall arbetsgivaren vill säga upp dig bör du alltid kontakta din Lokalförening eller, för det fall Lokalförening inte finns på din arbetsplats, Sveriges Ingenjörers rådgivning.

Aktuellt

Höjt tak i sjukförsäkringen

Med anledning av att riksdagen den 15 december beslutade att höja taket för den sjukpenninggrundande inkomsten från 8 till 10 Prisbasbelopp har motsvarande konsekvensändringar införts i kollektivavtalet.

Ändringarna kommer att träda i kraft från och med den 1 januari 2022.

Avtalskonferenser

Här hittar du material från den senaste digitala avtalskonferensen.

Ta del av materialet

Kontakt

Avtalsansvarig ombudsman Massa och Papper:
Mikael Brandt

Avtalsansvarig ombudsman Sågverk:
Uno Borg

Biträdande avtalsansvarig ombudsman Sågverk:
Katarina Nordström


Senast uppdaterad 2022-08-15
Till toppen