Sveriges Ingenjörer

Almega Tjänsteförbunden, Järnvägsinfrastruktur

Centralt kollektivavtal mellan Tjänsteförbunden, SRAT, Sveriges Ingenjörer, Seko, ST, samt Ledarna. Avtalet omfattar bland annat allmänna anställningsvillkor så som semester, sjuklön, övertidskompensation och restidsersättning med mera.

Det största bolaget inom avtalet är InfraNord AB. InfraNord har begärt utträde ur Almega och kommer troligen till nästa avtalsrörelse ha inrangerats in i Byggföretagen och det är troligt att de flesta återstående bolag följer efter.

Kollektivavtalet gäller för alla som är anställda inom avtalsområdet, med några specifika undantag. De lokala föreningarna är parter i ett stort antal ”företagsavtal” med ibland betydande avvikelser jämfört med det centrala avtalet gällande bland annat arbetstidsförläggning och övertidsarbete. Ett lokalt avtal tecknar föreningen direkt med arbetsgivaren.

Anställningsform

En anställning gäller tills vidare om inte parterna enats om att anställningen är på viss tid. En visstidsanställning kan vara i minst en månad och högst 24 månader under en femårsperiod.

Arbetstid, semester, övertid och restid

En anställd har enligt lag rätt till 25 dagar semester. Avtalet ger möjlighet till överenskommelse om ytterligare 5 dagar. Om du har avtalat bort din övertidsersättning och/eller restidsersättning ska det kompenseras med fler semesterdagar och/eller högre lön. I kollektivavtalet finns bestämmelser om nattvila, veckovila, maximalt antal övertidstimmar och dylikt samt ersättning för arbetad övertid och restid.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Föräldralön

Du har rätt till föräldralön om du haft oavbruten anställning hos arbetsgivaren under minst ett år före den första dagen av föräldraledighet. Beroende på hur länge du varit anställd får du föräldralön i 2-6 trettiodagarsperioder. Föräldralönen kan komma att reduceras om föräldrapenningen reducerats.

Uppsägningstider

Vid egen uppsägning har du 1 månads uppsägningstid om din anställningstid är mindre än två år, 2 månaders uppsägningstid om din anställningstid är mellan 2 till 6 år och 3 månaders uppsägningstid om din anställningstid är 6 år eller längre.

Arbetsgivarens uppsägningstid är mellan 1 – 12 månader baserad på din anställningstid och ålder.

För det fall arbetsgivaren vill säga upp dig bör du alltid kontakta din Akademikerförening eller, för det fall Akademikerförening inte finns på din arbetsplats, kontakta Sveriges Ingenjörers rådgivning.

Flexpension

Som en konsekvens av förändringar i ITP-planen har parterna anpassat överenskommelsen om flexpension så att premier tjänas in till 66 år för medarbetare som omfattas av ITP 1. Samtidigt höjs åldern då medarbetare kan ansöka om att gå ner i tid till 63 år. Förändringen gäller från och med den 1 januari 2023.

Medarbetare som omfattas av ITP 2 tjänar fortsatt in flexpensionspremier till 65 år och kan ansöka om att gå ner i tid från 62 år.

Lön

2,9% från 1 december 2020. 1,8% från 1 maj 2022.

Flexpension

0,3% månatligen från och med den 1 december 2020 och 0,4% månatligen från och med 1 maj 2022. Den sammanlagda avsättningen under perioden är 1,1% av lönen.

Kompetensutveckling – partsgemensamt material

I den här partsgemensamma skriften finns bra tips och handfasta råd om kompetensutveckling i tjänsteföretag. Skriften riktar sig till dig som är intresserad av kompetensutvecklingsfrågor, vare sig du är förtroendevald, medlem eller arbetsgivarföreträdare.

Lönesamtal – partsgemensamt material

Här är två skrifter som du kan använda för att förbereda dig inför lönesamtalet.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Helene Rydling

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-04-20
Till toppen