Vi finns här för dig

Behöver du rådgivning eller förhandlingshjälp? Vad är det vi kan göra för dig? Du behöver inte fundera på vart du ska ringa. Det är ett nummer och sedan hjälper vi dig rätt.

Kontakta oss

Rådgivningen finns för medlemmar, förtroendevalda och arbetsgivare.

Telefon: 08-613 80 00

Öppettider:
Måndag-torsdag 8.30-15:45.
Fredag 8.30-15.30.
Lunchstängt 11.30-12.30.

E-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Om du är medlem eller förtroendevald ange ditt medlems- eller personnummer och ditt telefonnummer när du e-postar till oss. Skriv gärna i ämnesraden vad frågan gäller. Har du en förhandlingsframställan skicka den till ovan e-post.

Om du är arbetsgivare, ange det organisationsnummer samt arbetsställe som ärendet gäller.

Rådgivning

Våra rådgivare är ditt expertstöd och hjälp i allt som rör ditt arbetsliv och anställning. Du kan få stöd och juridisk hjälp inom till exempel:

 • lön
 • anställningsvillkor
 • semester
 • uppsägningstid
 • arbetsmiljö
 • föräldraledighet
 • kollektivavtal
 • immaterialrätt

Förhandling

Våra professionella ombudsmän kan hjälpa dig att förhandla om det uppstår en tvist mellan dig och din arbetsgivare. Det kan handla om alltifrån anställningsvillkor till din rätt till ersättning för en uppfinning eller en felaktig uppsägning. Du har rätt till förhandlingshjälp när du har varit medlem i förbundet i 3 månader. 

Om en lösning inte kan nås under en förhandling kan våra jurister företräda dig hela vägen till högsta juridiska instans om du beviljas rättshjälp.

Rättshjälp

Rättshjälp kan beviljas för att tillvarata dig som medlems rätt vid domstolar, skiljenämnder och myndigheter. Beviljande av rättshjälp sker enligt likabehandlingsprincipen. För att du som medlem ska få rättshjälp av förbundet krävs att det finns en rimlig möjlighet till framgång i ärendet.

Vår rättshjälp omfattar:

 • Arbetstvister - en förutsättning för rättshjälp är att förbundet har beretts möjlighet att lösa tvisten genom förhandling med arbetsgivarparten.
 • Ärenden avseende löneindrivning och lönegaranti.
 • Överklagande av beslut om arbetsskadeersättning, arbetslöshetsersättning och sjukpenning, under förutsättning att beslutet har en direkt koppling till ett anställningsförhållande.
 • Försvarare i brottmål, under förutsättning att det misstänkta brottet har begåtts i yrkesutövningen. En ytterligare förutsättning är att medlemmen har nekats biträde av en offentlig försvarare.

Kostnad och karenstid

Beslut om rättshjälp innebär att förbundet svarar för samtliga ombudskostnader i målet - både medlemmens egna och eventuella motpartskostnader vid en förlust. Rättshjälpen omfattar inte kostnader för skiljeförfarande enligt avtal mellan medlem och arbetsgivare. Rättshjälpen omfattar endast ärenden som handläggs vid domstolar, skiljenämnder och myndigheter i Sverige.

Enligt stadgarna saknar medlem rätt till individuell förhandlingshjälp i tvistefråga som uppkommit tidigare än tre månader efter dagen för ansökan om medlemskap i förbundet. Samma karenstid gäller för rätt till individuell rättshjälp.

Senast uppdaterad 2018-03-12