Vanliga frågor och svar om medlemskapet

Vad gäller kring a-kassa och inkomstförsäkring? Och vem kan bli medlem i Sveriges Ingenjörer? Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om medlemskap hos oss.

Har du frågor om Corona

Har du frågor om varsel, korttidsarbete och annat som sker som följd av Coronapandemin?
 
Just nu är vår Rådgivningsservice hårt belastad vilket medför längre väntetider än normalt. Vi besvarar de flesta frågorna här.

 

 

Frågor och svar om höjningen av avgiften till inkomstförsäkringen

Ingenjörsfullmäktige beslutade att införa en tillfällig höjning av medlemsavgiften. Höjningen kommer oavkortat att gå till att täcka upp för framtida underskott i förbundets inkomstförsäkring. Den 2 juni fattade Förbundsstyrelsen beslut om vilka nivåer som ska gälla. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om beslutet.

Coronakrisen slår hårt och brett mot svensk arbetsmarknad. Många företag permitterar och fler och fler har börjat varslaVi noterar att även vår medlemsgrupp berörs och det är troligt att uppsägningar för ingenjörer kan öka kraftigt en tid framöver.  

Med anledning av det har förbundets inkomstförsäkring setts över. Troligt är att situationen leder till mycket oväntade och kraftiga skadekostnader i försäkringen, vilka måste finansieras eftersom befintliga medel inte kommer att räcka. 

Premien för 2020 beräknades på en arbetslöshetsnivå om ca 0,8% på helårsbasis i det försäkrade kollektivet. Dessutom finns säkerhetsreserver i både försäkringsbolaget och hos Sveriges Ingenjörer, som skulle kunna hantera en tillfällig ytterligare ökning av antalet arbetslösa. Dessa reserver skulle kunna klara att ca ytterligare en halv procent av de försäkrade medlemmarna behöver nyttja försäkringen, detta utan att försäkringsbolagets reserver blir för små och ytterligare medel behöver skjutas till.

 • Yrkesverksam medlem som betalar hel medlemsavgift betalar 100 kr/mån extra.
 • Yrkesverksam medlem som betalar reducerad medlemsavgift betalar 30 kr/mån extra.
 • Studentmedlemmar, yrkesverksamma medlemmar över 65 år och pensionärer berörs inte av höjningen.
 • Höjningen införs 1 juli 2020 och pågår som längst till 31 december 2021.

Det är i dagsläget väldigt svårt att göra den typ av beräkningar som normalt görs vid beräkning av det kommande årets premie. Vi har gjort rimliga antaganden utifrån rådande läge och gjort beräkningarna utifrån dem, men sjävklart finns det osäkerheter. 

Vi har tittat på en rad olika scenarios som vi sedan har fogat samman, där utgångspunkten är att hitta en nivå på premie som vi bedömer med stor sannolikhet kan trygga att försäkringens nuvarande villkor ska kunna bibehållas (d v s att 80% av löner upp till 100 000 kr kan försäkras i upp till 150 dagar).

Huvudscenariot innebär att ca 3,8% av medlemmarna skulle hamna i arbetslöshet under 2021 (jämfört med 0,8% enligt prognosen som gjordes för 2020 innan Coronapandemin), samt en kraftig ökning av antalet arbetslösa medlemmar under andra halvåret 2020. Scenariot för 2020 är att 2,8% räknat på helåret hamnar i arbetslöshet, där ökningen jämfört med den ursprungliga prognosen helt hamnar på andra halvåret.

Försäkringsföretag måste kunna tillhandahålla kostnadseffektiva försäkringar samtidigt som de måste ha tillräckligt med kapital för att betala ut ersättningar. Det är viktigt att det kapital som försäkringsbolaget förfogar över står i proportion till försäkringstagarnas normala nyttjandegrad om än med viss marginal.

 Förbundet siktar på att ha en försäkring i balans utan en för stor Egen reserv, d v s att försäkringen kan gå runt utan att pengar samlas på hög.

 

Premienivån beräknas årligen av försäkringsbolagets (Folksams) aktuarier och baseras på en mängd antaganden om till exempel konjunkturutveckling, arbetslöshetsnivåer, lönenivåer och antal dagar i arbetslöshet sett ur tidigare års utveckling. Premien ska sättas så att den täcker upp för utbetalning av försäkringsersättningar, driftskostnader och skaderegleringskostnader och så att försäkringsbolaget kan hålla tillräckliga säkerhetsreserver enligt gällande regelverk.

Premien för 2020 sattes under hösten 2019 och innehöll bland annat antaganden om en stigande arbetslöshetsnivå, men beräkningarna gjordes innan kännedom fanns om Corona-viruset och dess spridning och effekter på samhälle och ekonomi.

A-kassans tillfälligt höjda ersättningar är ett välkommet bidrag, men kommer inte att täcka för det ökade tryck som vårt scenario för 2021 om 3,8 procent innebär. Våra medlemmar tjänar i snitt betydligt över både det tidigare och det tillfälliga nu gällande taket i a-kassan.

Yrkesverksamma medlemmar omfattas av höjningen. Studentmedlemmar, yrkesverksamma medlemmar över 65 år och pensionärer berörs inte av höjningen.

Du ska ha varit medlem i Sveriges Ingenjörer i minst 12 månader och vara registrerad som yrkesverksam medlem. Du ska ha förvärvsarbetat minst 12 av de senaste 18 kalendermånaderna samt påbörja en ny ersättningsperiod med inkomstrelaterad hos Akademikernas a-kassa. Under dessa 12 månader måste du ha arbetat minst 80 timmar per månad.

Ersättning betalas ut i 150 dagar och gäller endast vid ofrivillig arbetslöshet. Försäkringen upphör månadsskiftet före du fyller 65 år.

Mer information och en simulering vad du skulle få ut om du blev arbetslös finns här.

Så här fördelas pengarna från medlemsavgiften. 

(Siffror från 2018)

 • 32% Rådgivning, förhandling och rättshjälp
 • 13% Inkomstförsäkring
 • 11% Service och förmåner
 • 10% Påverkan
 • 14% Kommunikation och Rekrytering
 • 6% Ny Teknik
 • 5% Konfliktfonden
 • 5% Samarbete med Saco mfl
 • 2% Demokratisk organisation
 • 2% Facklig utbildning 

Att fler söker och vill bli medlemmar hos Sveriges Ingenjörer välkomnar vi såklart. Beslutet bygger på att kunna erbjuda en bibehållen hög trygghet i inkomstförsäkringen för både befintliga och nya medlemmar som drabbas av arbetslöshet. De nytillkomna medlemmarna omfattas dock inte av inkomstförsäkringen direkt då kvalificeringstiden är 12 månader. 

Premien för 2020 beräknades på en arbetslöshetsnivå om ca 0,8% på helårsbasis i det försäkrade kollektivet. Början av året utföll i linje med antagandet, men vi har ännu inte sett effekten som Corona kommer att ha. Vi kan dock redan se en tydlig ökning av ansökningar under mars månad.

Styrelsens bedömning av kommande arbetslöshetsnivå för ingenjörer baseras på följande: 

 • Arbetsförmedlingens varselstatistik som visar extremt höga nivåer och rekordsnabbt stigande siffror. 
 • Konjunkturinstitutet pekar i sin prognos på en kraftigt stigande arbetslöshet, snabb sjunkande BNP och att Sverige kommer att befinna sig i en synnerligen djup lågkonjunktur (Konjunkturläget, april 2020). 
 • Finansdepartementet räknar med arbetslöshet på 9% (ek. Bedömning VÅP:en 2020). Om krisen blir långvarig räknar Finansdepartementet med en arbetslöshet på 13,5 % (från VÅP-presentation 15/4). 
 • Banker som Swedbank, SEB och Handelsbanken ser framför sig en arbetslöshet på hela 10% (konjunkturrapporter april 2020). 

 

Vi har beräknat förslaget utifrån en snabbt stigande arbetslöshet och förhöjd belastning på inkomstförsäkringen. 

Att fler söker och vill bli medlemmar hos Sveriges Ingenjörer välkomnar vi såklart. Beslutet bygger på att kunna erbjuda en bibehållen hög trygghet i Inkomstförsäkringen för både befintliga och nya medlemmar som drabbas av arbetslöshet. 

Den tillfälliga höjningen av medlemsavgiften ger oss ökade möjligheter att säkerställa att inkomstförsäkringen är tillräckligt stor för att kunna möta en kraftig ökad arbetslöshet bland våra medlemmar under upp till det antal månader som förbundsstyrelsen tar beslut om.  

Vi är medvetna om att det finns ett flertal olika faktorer som påverkar försäkringen, t ex hur många dagar man är arbetslös, hur hög medellönen är för dem som är arbetslösa, om ytterligare förändringar i a-kassan genomförs eller när taket i a-kassan återgår till normalnivån igen. Dessa faktorer är idag omöjliga att göra tillförlitliga antaganden om, men vi följer självklart utvecklingen.

Ja, vi har tittat på alternativa lösningar. Ingenjörsfullmäktige beslutade dock att en tillfällig höjning av medlemsavgiften är den bästa lösningen 

Andra alternativ: 

 1. Ett lån på fastigheten. Förbundsstyrelsens bedömning är att ett lån är som att skjuta upp kostnaden till senare. 
 2. Ett lån från förbundets konfliktfond. Ändamålsparagrafen i konfliktfonden tillåter dock inte att medel ur fonden används till annat än arbetsmarknadskonflikter. 
 3. Försämring av villkoren i Inkomstförsäkringen. Förbundsstyrelsen ser det som allra viktigast att hålla löftet om ekonomisk trygghet till medlemmarna. En försämring skulle inte heller vara tillräckligt för att säkra finansieringen. 
 4. Nedskärning av kansliverksamheten. Vi har omfördelat kansliets resurser för att hantera det kraftigt ökade antalet inkomna ärenden till följd av Coronapandemin. Nedskärningar i verksamheten skulle negativt påverka våra möjligheter att ge fullgod service till medlemmarna.  

Alla medlemmar omfattas av inkomstförsäkringen efter kvalificeringstiden på 12 månader. Det är en kollektiv försäkring genom medlemskapet för samtliga medlemmar. Grundtanken från när försäkringen skapades bygger på att vi har en rörlighet på arbetsmarknaden och medlemmar ska omfattas av försäkringen från dag 1 om man byter sektor. 

Alla medlemmar kan dock inte få medel från försäkringen då man får ersättning från andra försäkringar så som TRR eller Trygghetsstiftelsen. 

Våra beräkningar i underlaget bygger på att kostnaden kommer att vara som i dag, d v s en viss andel av medlemmarna omfattas av andra försäkringar via exempelvis TRR, Trygghetsstiftelsen eller omställningsfonden.

Förbundet vet inte vilka som är medlemmar eller ej i a-kassan om man väljer att inte betala avgiften till a-kassan genom förbundet. Det är valbart om man vill vara med i en a-kassa och i så fall vilken man vill vara med i. 

Inkomsförsäkringen är en del medlemskapet i förbundet.  

Aktuella frågor

Vi får många frågor till vår medlemsservice just nu - här hittar du svar på de vanligaste.

Ja, för dig som är yrkesverksam medlem i Sveriges Ingenjörer och Akademikernas a-kassa ingår en förmånlig inkomstförsäkring.

Försäkringen kan ge 80 procent av en månadslön på upp till 100 000 kronor/mån brutto i 150 dagar om du blir ofrivilligt arbetslös.

Här hittar du mer information om inkomstförsäkringen.

Om du betalar avgiften till a-kassan via oss ser du det på Mina uppgifter när du loggar in. Du hittar information om a-kassa under fliken Arbete & a-kassa.

Om du betalar avgiften direkt till Akademikernas a-kassa kan du kontrollera ditt medlemskap i a-kassan genom att logga in på akademikernasakassa.se

Ansök om att bli medlem genom att fylla i vår ansökan på webbplatsen.

Nedan hittar du information om vem som kan bli medlem i Sveriges Ingenjörer.

Ta kontakt med Medlemsservice via medlem@sverigesingenjorer.se eller ring 08-613 80 00, knappval 2, så hjälper vi dig. Glöm inte att ange ditt personnummer när du kontaktar oss.

Du som är yrkesverksam medlem i Sveriges Ingenjörer och med i Akademikernas a-kassa kan få ersättning från a-kassan och inkomstförsäkringen om du blir ofrivilligt arbetslös (t.ex. uppsagd på grund av arbetsbrist).

Du ansöker om ersättning från a-kassan via Akademikernas a-kassa. När Akademikernas a-kassa fattat beslut om din rätt till arbetslöshetsersättning prövas din rätt till ersättning från inkomstförsäkringen. 

Inkomstförsäkringens webbplats kan du se vilken ersättning du kan få om du uppfyller villkoren. Skriv in din nuvarande lön och klicka på Beräkna.

Kontakta Inkomstförsäkringen för att ta reda på om du har tecknat någon tilläggsförsäkring. Du når dem på kundservice@inkomstforsakring.com eller telefonnummer 0770-78 20 50.

Det går att komplettera inkomstförsäkringen med två frivilliga tilläggsförsäkringar.

Tilläggsförsäkring TID ger dig ytterligare 180 ersättningsdagar utöver de 150 ersättningsdagar som ingår i inkomstförsäkringen.

Tilläggsförsäkring LÖN höjer taket i inkomstförsäkringen med upp till 60 000 kronor per månad. Det innebär att du, tillsammans med a-kassa, som mest kan få 80 procent av 160 000 kronor brutto.

Ta kontakt med Medlemsservice via medlem@sverigesingenjorer.se eller ring 08-613 80 00, knappval 2, så hjälper vi dig. Glöm inte att ange ditt personnummer när du kontaktar oss.

Logga in på Mina sidor för att se och ändra betalsätt.

Logga in och uppdatera arbetsgivare under Mina uppgifter. Du hittar informationen under fliken Arbete & a-kassa. Scrolla ner till Aktuella anställningar och kicka på Ändra för att för att lägga till ny arbetsgivare.

Passa gärna på att se över alla dina uppgifter så att de är korrekta.

Ja, innehållet i medlemskapet skiljer sig åt om du studerar eller arbetar så du behöver ha det medlemskap som passar din situation. T.ex. ingår inkomstförsäkringen bara för yrkesverksamma medlemmar.

Du kan uppgradera dig till yrkesverksam medlem när du har slutfört studierna för din ingenjörsexamen, eller när du börjat arbeta och är klar med minst 165 högskolepoäng på din ingenjörsutbildning.

Uppgradera ditt medlemskap här.

Kontakta medlemsservice på medlem@sverigesingenjorer.se om du har slutat studera men har inte tillräckligt många poäng.

OBS! Om du har börjat arbeta men inte gått med i Akademikernas a-kassa, vill vi uppmana dig att göra det eftersom det är ett krav för att du ska omfattas av inkomstförsäkringen.

Inkomstförsäkring

För dig som är yrkesverksam medlem i Sveriges Ingenjörer och Akademikernas a-kassa ingår en förmånlig inkomstförsäkring. Du kan även komplettera inkomstförsäkringen med två frivilliga tilläggsförsäkringar, som förlänger ersättningen med 180 dagar eller utökar takbeloppet till 160 000 kronor/månad brutto.

Har du omfattats av inkomstförsäkring i ett annat förbund kan den tiden normalt tillgodoräknas i kvalificeringstiden hos oss, om medlemskapet är i direkt anslutning till inträdet.

Under vissa förutsättningar kan du få tillgodoräkna dig försäkringstid i privat inkomstförsäkring som medlemstid i Sveriges Ingenjörer och som försäkringstid i Tilläggsförsäkringen.
Kontakta Akademikernas Inkomstförsäkring för mer information på 0770-78 20 50
kundservice@inkomstforsakring.com.

Du ansöker om ersättning från inkomstförsäkringen hos Akademikernas Inkomstförsäkring.

Medlemskap

För att bli yrkesverksam medlem i Sveriges Ingenjörer ska du ha någon av följande utbildningar:

 • Civilingenjörsexamen
 • Högskoleingenjörsexamen om minst 180 högskolepoäng
 • Examen som teknologie magister eller teknologie kandidat eller
 • Ha fullgjort minst 165 hp (110 p) inom någon av ovanstående utbildningar

Akademiker med annan teknisk-naturvetenskaplig examen om minst 180 hp (120 p) kan också bli ordinarie medlemmar i förbundet.

För att bli studentmedlem ska du:
Studera vid svensk högskola/universitet på en ingenjörsutbildning som ska leda till civil- eller högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp.

För dig med annan utbildning gäller följande:
Andra svenska examina inom naturvetenskap och teknik och/eller utbildning från utländsk högskola/universitet kan också berättiga till ett ordinarie medlemskap. I webbansökan eller blanketten för ansökan kan du ange utländsk högskola/universitet samt den utbildning du har, behöver vi ytterligare information kommer vi att kontakta dig. Är du osäker på om din utbildning berättigar till ett medlemskap eller om den inte finns valbar i ansökan är du alltid välkommen att kontakta medlemsservice.

Vi finns för dig som är ingenjör och kan din bransch, utbildning och arbetsmiljö mer än något annat förbund. Som medlem får du verktyg som stärker dig i ditt yrkesliv - vare sig du vill in på arbetsmarknaden, utvecklas i din nuvarande roll eller ta nästa steg. Vi bevakar dina intressen, ger dig stöd när du behöver och förhandlar för dig. Vi tecknar kollektivavtal, där allt kommer med, från allmänna villkor till vad som gäller vid föräldraledighet. Naturligtvis ger vi också stöd för dig som arbetar på företag utan kollektivavtal. Som medlem får du också tillgång till många förmåner. Läs mer om våra medlemsförmåner här.

Ett ordinarie medlemskap i Sveriges Ingenjörer kostar 240 kronor i månaden. För studerande är kostnaden 180 kronor per år. Här hittar du alla våra medlemsavgifter.

Du som redan har en inkomstförsäkring i ett annat förbund kan som regel tillgodoräkna dig den medlemstiden till vår inkomstförsäkring om bytet sker utan glapp i medlemstid.

 1. Ansök om medlemskap i Sveriges Ingenjörer via sidan Bli medlem. Om du inte redan är medlem i Akademikernas a-kassa behöver du även ansöka om medlemskap via deras webbplats.
 2. Begär utträde ur ditt nuvarande fackförbund.
 3. Meddela oss vilket utträdesdatum du får från ditt nuvarande fackförbund. Du betalar ingen medlemsavgift under övergångstiden, den tid det tar att avsluta medlemskapet i ditt tidigare förbund.

Är du osäker på om du uppfyller villkoren för att bli medlem i Sveriges Ingenjörer bör du avvakta med att gå ur ditt nuvarande förbund och a-kassa. Ansök gärna om medlemskap hos oss, men notera på din utträdesansökan att du avvaktar besked från oss om beviljat inträde.

 

För att ändra ditt medlemskap till yrkesverksam, klicka här och fyll i dina uppgifter för att uppgradera ditt medlemskap från student till yrkesverksam.
De första två åren som yrkesverksam medlem har du lägre medlemsavgift.

Vi jobbar för att alla ska ha trygga anställningar. En arbetsgivare utan kollektivavtal ger i grunden oftast ett svagare skyddsnät med sämre villkor för dig som anställd. Arbetar du för en arbetsgivare utan kollektivavtal har du som regel ingen rätt till årlig lönerevision, ingen inkomstutfyllnad om du blir sjuk och det varierar om arbetsgivaren betalar in till din tjänstepension, betalar ut övertidsersättning och erbjuder extra ersättning vid föräldraledighet. För att du ska få något av det här - utan kollektivavtal - behöver det stå i ditt avtal eller finnas i personalboken/policyn.

Jobbar du hos en arbetsgivare utan kollektivavtal finns det många anledningar att vara medlem i Sveriges Ingenjörer:

Det är inte lätt att hålla koll på alla sina rättigheter och vad som bör ingå i ditt avtal, och som medlem får du tillgång till våra ombudsmän som är experter på arbetsrätt och dina rättigheter. De hjälper dig att kontrollera vad du behöver i just din anställning och granskar ditt avtal och ser till att du får med så mycket som möjligt av det som ett kollektivavtal automatiskt skulle medfört. Du får också experthjälp och råd om semesterfrågor, löneutbetalning och generella pensionsfrågor.

Ett företag utan kollektivavtal har inte någon Arbetsgivarorganisation att vända sig till för juridisk expertis om det uppstår frågetecken eller problem. Det kan handla om allt ifrån uppsägning till olika ersättningar. Det finns en risk att arbetsgivaren inte har koll på arbetsrätten och gör fel. Det är därför viktigt att du kontaktar rådgivningen snabbt och i ett så tidigt skede som möjligt när du upplever att något inte känns rätt på arbetsplatsen.

Vi vet av erfarenhet att det är vanligare att de som inte är fackligt anslutna är de som först blir av med jobbet om det är varsel och neddragningar på gång, eftersom de inte har någon facklig representant med arbetsrättskunskap som för deras talan. Ett års medlemskap i förbundet motsvarar ungefär en timmes advokatarvode. Något du som medlem får utan extra kostnad genom ditt medlemskap.

Som medlem kan du även ta del unika och exklusiva förmåner som ingenjörsspecifik lönestatistik, CV- och LinkedIn-granskning, seminarier, rabatter på försäkringar, individuell rådgivning och juridisk konsultation med ingenjörsfokus.

Utlandsarbete kan vara en spännande och utvecklande del av yrkeslivet. Men det är mycket att tänka på inför utlandsjobbet. Arbetsrätten varierar från land till land, liksom löner och andra villkor. Som medlem får du hjälp och stöd, till exempel med att granska ditt anställningskontrakt. Ska du arbeta inom Norden eller i Australien kan du ansöka om gästmedlemskap i ingenjörsorganisationen i det land du jobbar. Det ingår i din ordinarie medlemsavgift till oss. Ska du arbeta som anställd i företag utanför Norden bör du anmäla detta till förbundet. Då kan du få avgiften reducerad.

Till vår medlemsinformation om utlandsjobb och utlandsmedlemskap här.

Går du i pension behöver du kontakta oss för pensionärsmedlemskap (456kr/år). Pensionärsmedlemmar får samma allmänna information som ordinarie medlemmar. Ny Teknik ingår i pensionärsmedlemskapet. Även rådgivning rörande pensioner och andra fackliga frågor ingår.

Pensionärsmedlem kan du bli efter skriftlig anmälan till medlemsservice via brev eller e-post. Ange person- eller medlemsnummer och vilket datum du går i pension.

Den månad du fyller 65 får du automatiskt utträde ur a-kassan. Vill du gå ur Akademikernas a-kassa tidigare måste du anmäla det skriftligt, antingen via brev eller e-post.

Du loggar in med mobilt BankID. Du beställer mobilt BankID från din bank och laddar ner BankID säkerhetsapp på din mobil eller surfplatta. Har du redan ett mobilt BankID kan du logga in direkt. Se frågor och svar om inloggningen.

Du kan uppdatera dina uppgifter om du loggar in. Uppgifterna om din arbetsgivare och utbildning är extra viktiga för att du ska få rätt och bra information, hjälp och stöd när du behöver. Logga in och välj Din sida - där hittar du dina uppgifter.

För att gå ur Sveriges Ingenjörer behöver du fylla i och skicka in en utträdesanmälan. Ditt medlemskap avslutas vid utgången av den månad då anmälan kommit in.

Tidigare inbetald medlemsavgift återbetalas inte. Kontakta gärna medlemsservice om du har frågor kring hur du ska hantera utskickad faktura.

Hämta utträdesanmälan här.

A-kassa

För att bli medlem i Akademikernas a-kassa måste du fylla i en ansökan. Den finns på akademikernasakassa.se.

Du kan bara vara medlem i en a-kassa i taget. Byter du a-kassa får du tillgodoräkna dig tidigare medlemstid om det inte blir något glapp mellan medlemskapen.

Gör så här för att undvika glapp:

 1. Akademikernas a-kassa kan hjälpa dig med byte av a-kassa. Du hittar all info på deras webbplats akademikernasakassa.se.
 2. I din ansökan till Akademikernas a-kassa kan du välja att betala a-kassan tillsammans med förbundsavgift. Då får vi meddelande om att du är medlem i a-kassan.

För dig som är medlem i Sveriges Ingenjörer och också är med i Akademikernas a-kassa ingår inkomstförsäkring i medlemskapet. Du som redan har en inkomstförsäkring i ett annat förbund kan som regel tillgodoräkna dig den medlemstiden till vår inkomstförsäkring.

Nej, du kan välja att stå utanför Akademikernas a-kassa och enbart vara medlem i förbundet. Då omfattas du inte av inkomstförsäkringen.

Sveriges Ingenjörer förskotterar Akademikernas a-kassas avgift. Ingen medlem avregistreras utan att först ha fått påminnelse om obetald avgift. Om du är osäker på om du betalat din medlemsavgift, kontakta vår medlemsservice på telefon 08-613 80 00.

Avgiften till Akademikernas a-kassa är oförändrad även om du är arbetssökande. Avgiften till förbundet kan däremot reduceras, läs villkoren och ansök om reducerad avgift.

Från och med den månad du fyller 65 får du automatiskt utträde ur a-kassan. Vill du gå ur Akademikernas a-kassa före din 65-årsdag måste du anmäla det skriftligt till förbundet via e-post eller brev. Glöm inte att ange ditt person- eller medlemsnummer.

Går du i pension behöver du kontakta oss för pensionärsmedlemskap (456 kr/år).

Nej, du behöver inte vara fackligt ansluten. Det går bra att endast vara medlem i Akademikernas a-kassa. Men för att omfattas av inkomstförsäkringen måste du vara med i förbundet.  

Du ansöker om medlemskap direkt på deras webbplats akademikernasakassa.se.

Som medlem hos oss och Akademikernas a-kassa har du samma möjligheter att få a-kassa och inkomstförsäkring som alla andra medlemmar vid ofrivillig arbetslöshet. För sjukpenning gäller olika regler beroende på vilken bolagsform du har. Läs mer om vad det är som gäller för egenföretagare och a-kassa här.

Information in English

Click here to find all the FAQs about membership of the Swedish Association of Graduate Engineers in English.