Sveriges Ingenjörer

Nya avtal på plats inom statlig sektor

Förhandlingarna skedde mot bakgrunden av statens krav på besparingar för den statliga förvaltningen på en procent, och en halv procent för våra universitet och högskolor. Det skapar svåra utmaningar för både myndigheter och parterna på den statliga sektorn. Det är glädjande att parterna i förhandlingarna enades om att hantera flera viktiga frågor som berör svensk kris- och krigsberedskap.
2023-10-02 14:01

Höstens förhandlingar har handlat om många och svåra frågor som berör hela den statliga sektorn och kompetensförsörjningen.

Samtidigt ser vi att regeringen genomför viktiga satsningar på ingenjörsutbildningar och rekordstora förstärkningar inom försvaret och materielförsörjningen. Ingenjörskompetens behövs för att möta samhällets utmaningar kring klimat, miljö, energiförsörjning och försvar och det råder fortsatt tuff konkurrens kring att locka den till statlig sektor. 

Givet det omvärlds- och säkerhetsläge Sverige befinner sig i är det glädjande att parterna i förhandlingarna enades om att hantera flera viktiga frågor som berör svensk kris- och krigsberedskap. 

 • Parterna är överens omförhandla avtal om arbetstid under krigs- och beredskapstillstånd (AKB) med anledning av kommande lagändringar. 

 • Ett partsgemensamt arbete med att ta fram ett avtal för fredstida kriser inleds. 

 • Ett partsgemensamt arbete för att se över befintliga statliga avtal med anledning av det säkerhetsmässiga omvärldsläget samt inlett en framtida anslutning till NATO. 

– Många av Sveriges Ingenjörers medlemmar jobbar med kritiska frågor för samhällssäkerhet och Sveriges militära förmåga. Det är en styrka för den svenska modellen när parterna på statlig sektor kan hantera dessa viktiga frågor för att stärka både totalförsvaret liksom svensk kris och beredskap säger Andreas Nyström förhandlingschef för offentlig sektor och vice ordförande för Saco-S.

Förutom dessa frågor en lång rad olika yrkanden från Arbetsgivarverket och Saco-S förhandlats, de ändringar vi har enats om handlar om att stärka statliga sektorns konkurrenskraft genom bland annat ge medlemmarna större individuella förutsättningar genom enskilda överenskommelser och goda flexibla villkor. 

 • Möjlighet till enskild överenskommelse att växla semesterlönetillägget till ytterligare lediga dagar införs i avtalen. 

 • Möjlighet till enskild överenskommelse om extra pensionsavsättning upp till 69 år i avdelning II PA-16 införs. 

 • Ersättning från Personskadeavtalet höjs till 100% av inkomstförlusten, liksom möjligheten att få ersättning förbättras vid särskilda situationer. 

 • Vi inför ledighet med lön för havande partners besök hos mödravård, vid 2 tillfällen per barnsbörd.  

 • Åldersgränsen för TGL-S (tjänstegruppslivsförsäkringen) höjs från 65 till 66 år. 

 • Bilaga 5 gällande lärarnas arbetstidsavtal vid universitet förtydligas och förbättras kring bland annat samrådsprocessen. 

 • Möjligheterna till stöd från Trygghetsstiftelsen förbättras vid omlokalisering av statlig verksamhet oavsett om det är regeringen eller myndigheten som fattar beslutet. Omställningstiden blir 6 månader för alla. 

 • Ett smittbärarpenningstillägg införs så ersättningen motsvarar 100 % av lönen. 

 • Parterna tydliggör i avtal när det går att kombinera två statliga deltidsanställningar. 

 • Rätten till lön vid flytt i samband med befordran begränsas till 1 dag från dagens 3. 

 • Redaktionell översyn av Avtal om fackliga förtroendemän från 1975 skall genomföras. 

 • Ledighet vid examen och tentamen tas bort. 

 • Parterna inför en förenklad administrativ hantering av ersättning för läkemedel.  

– Sammanfattningsvis så är avtalsförhandlingar ett givande och ett tagande för alla parter kring bordet. De villkorsförändringar som vi nu gör bedömer vi kunna hanteras, då vi också i årets förhandlingar på statlig sektor har lyckats bära hem ett antal av våra prioriterade yrkanden som vi ser är viktiga för våra befintliga medlemmar och framtida medlemmar i statens tjänst, säger Andreas Nyström.

Till toppen