Sveriges Ingenjörer

Du är försäkrad i ditt fackliga uppdrag

Sveriges Ingenjörer har tecknat en förtroendemannaförsäkring som gäller i samband med att du utför ditt fackliga uppdrag. Det är en samlingsförsäkring hos TryggHansa och innehåller både en reseförsäkring och en olycksfallsförsäkring.

Tjänstereseförsäkringen gäller för dig som är fackligt förtroendevald samt medföljande make/maka, registrerad partner eller sambo och barn under 21 år vid resa med uppdrag för förbundets räkning. Den gäller såväl inom hemorten som i hela världen. 

Försäkringen gäller även vid semester i högst 14 dagar i samband med sådan resa; även medresenär är försäkrad. Vidare gäller försäkringen även för utländska gäster på besök inom Norden och som saknar egen försäkring (dock vissa begränsningar i villkoren). Försäkringen omfattar bland annat resgodsförsäkring, reseavbrottsförsäkring samt läkar-, rese- och merkostnader vid olycksfall.

Tjänstereseförsäkringens försäkringsnummer: 25-046 13 25:15.

Olycksfallsförsäkringen gäller för medlemmar i samband med fackligt arbete, i hela världen samt vid resor till och från. För medföljande maka/make/sambo och barn under 21 år gäller försäkringen upp till 14 dagar, vid resa som har direkt anslutning till den försäkrades uppdrag. Försäkringen omfattar exempelvis medicinsk och ekonomisk invaliditet, ersättning för lyte och men, resekostnader samt läkar- och tandskadekostnader.

Olycksfallsförsäkringens försäkringsnummer: 40086.

Vid skada

Vid skada i samband med tjänsteresa, ring TryggHansa tel 0771 - 111 700 eller anmäl via www.trygghansa.se/foretag
Vid akut skada utomlands, ring SOS International, tel +45 70 10 50 50. Uppge försäkringsnumret vid skadeanmälan.
  
 

Ersättning av premiebaserad tjänstepension i samband med centrala uppdrag

För förtroendevald med centralt uppdrag (förbundsstyrelse, valberedning, revisorer, förhandlingsdelegationer, fullmäktigeledamot etc) ersätter förbundet förlorad ordinarie arbetsförtjänst enligt arbetsgivarintyg. 

Förtroendevald med centralt uppdrag som omfattas av premiebestämd tjänstepension, ex ITP 1, AKAP-KL, PA 16 avd. 1 eller BTP 1 anger det på reseräkningen i de fall då löneavdrag gjorts från arbetsgivaren som inneburit en lägre tjänstepensionsinbetalning. Förbundet kompenserar detta genom att betala ut en ersättning för förlorad tjänstepension. Förbundet har inte möjlighet att betala in till tjänstepensionsförvaltaren utan medlemmen ansvar själv för hur denna pensionsersättningen sparas.

Förtroendevalda med centralt uppdrag som har förmånsbestämd tjänstepension ex ITP 2, påverkas inte på samma sätt då det är både inkomst och tid i försäkringen som är det viktiga för pensionen, inkomstbortfall en månad gör inte någon skillnad på den förmånsbestämda pensionen.

(Endast medlem som är förtroendevald och utfört resa eller arbetsuppehåll för förbundets räkning kan skicka in reseräkning till oss.)

Senast uppdaterad 2023-07-13
Till toppen