Sveriges Ingenjörer

Medlemsenkät för utvärdering av lönesamtalen

På den här sidan finns ett förslag (mall) till medlemsenkät för utvärdering av lönesamtalen.

Genom att systematiskt samla in medlemmarnas åsikter och erfarenheter från lönesamtalen får ni in ett tillförlitligt underlag som kan användas som stöd och argument i dialogen med arbetsgivaren, med målet att utveckla och förbättra er löneprocess lokalt.

På den här sidan finns en mall för en medlemsenkät och ett följebrev. Tanken är att ni ska anpassa innehållet i mallen så att de passar er löneprocess och era lönesamtal. 

Det är viktigt att svaren från enkäten behandlas med sekretess och alltid presenteras på en aggregerad nivå så att det inte framgår vem som har svarat vad.

Mall medlemsenkät om lönesamtal

Enkätmallen är densamma för alla sektorer. Skicka gärna enkäten tillsammans med ett följebrev, välj följebrev nedan beroende på sektor. 

Förslag följebrev - statlig sektor

Till toppen