Sveriges Ingenjörer

Apoteksföretagen

Kollektivavtal mellan Almega Tjänsteförbunden och Sveriges Ingenjörer, Sverige Farmaceuter samt Unionen.

Avtalet äger tillämpning på tjänstemän inom företag anslutna till Almega Tjänsteförbunden, bransch Apotek. Det kan också finnas lokala avtal på arbetsplatsen som kompletterar det centrala avtalet. Ett lokalt avtal tecknat akademikerföreningen direkt med arbetsgivaren.

Lön

Avtalets inriktning är att knyta samman medarbetarens uppnådda resultat, kompetens och skicklighet med den individuella löneutvecklingen.

Anställningsform

En anställning gäller tills vidare, om arbetsgivaren och tjänstemannen inte har kommit överens om att anställningen ska vara tidsbegränsad eller på prov. Ett vikariat eller avtalad visstid får vara högst 36 månader under en femårsperiod.

Flexpension

Som en konsekvens av förändringar i ITP-planen har parterna anpassat överenskommelsen om flexpension så att premier tjänas in till 66 år för medarbetare som omfattas av ITP 1. Samtidigt höjs åldern då medarbetare kan ansöka om att gå ner i tid till 63 år. Förändringen gäller från och med den 1 januari 2023.
 
Medarbetare som omfattas av ITP 2 tjänar fortsatt in flexpensionspremier till 65 år och kan ansöka om att gå ner i tid från 62 år.

Arbetstid, semestertid, övertid och restid

En anställd har enligt lag rätt till 25 dagars semester. I kollektivavtalet finns bestämmelser om dygnsvila, veckovila, övertid, restid, OB samt beredskap.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Föräldralön

Om du har varit anställd i minst ett år oavbrutet hos arbetsgivaren och är föräldraledig med föräldrapenning, utbetalas ersättningen för högst 180 kalenderdagar.

Uppsägningstider

Vid egen uppsägning (när tjänstemannen säger upp sig själv): Anställningstid

  • 0-2 år: 1 månad
  • 2-6 år: 2 månader
  • 6+ år: 3 månader

Vid uppsägning från arbetsgivarens sida gäller uppsägningstiderna enligt LAS. För närvarande är det:

  • 0-2 år: 1 månad
  • 2-4 år: 2 månader
  • 4-6 år: 3 månader
  • 6-8 år: 4 månader
  • 8-10 år: 5 månader
  • 10+ år: 6 månader

Har tjänsteman sagts upp på grund av arbetsbrist och vid uppsägningsdagen uppnått 55 års ålder och då har 10 års sammanhängande anställningstid ska uppsägningstiden förlängas med sex månader. Denna bestämmelse upphör då tjänstemannen fyllt 65 år.

Uppsägning ska ske skriftligt. Arbetsgivaren och tjänstemannen kan överenskomma om att annan uppsägningstid ska gälla.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman: Arash Ensani

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-05-09
Till toppen