Sveriges Ingenjörer

Apoteksföretagen

Kollektivavtal mellan Almega Tjänsteförbunden och Sveriges Ingenjörer, Sverige Farmaceuter samt Unionen.

Avtalet äger tillämpning på tjänstemän inom företag anslutna till Almega Tjänsteförbunden, bransch Apotek. Det kan också finnas lokala avtal på arbetsplatsen som kompletterar det centrala avtalet. Ett lokalt avtal tecknat akademikerföreningen direkt med arbetsgivaren.

Lön

Avtalets inriktning är att knyta samman medarbetarens uppnådda resultat, kompetens och skicklighet med den individuella löneutvecklingen.

Anställningsform

En anställning gäller tills vidare, om arbetsgivaren och tjänstemannen inte har kommit överens om att anställningen ska vara tidsbegränsad eller på prov. Ett vikariat eller avtalad visstid får vara högst 36 månader under en femårsperiod.

Flexpension

Som en konsekvens av förändringar i ITP-planen har parterna anpassat överenskommelsen om flexpension så att premier tjänas in till 66 år för medarbetare som omfattas av ITP 1. Samtidigt höjs åldern då medarbetare kan ansöka om att gå ner i tid till 63 år. Förändringen gäller från och med den 1 januari 2023.
 
Medarbetare som omfattas av ITP 2 tjänar fortsatt in flexpensionspremier till 65 år och kan ansöka om att gå ner i tid från 62 år.

Arbetstid, semestertid, övertid och restid

En anställd har enligt lag rätt till 25 dagars semester. I kollektivavtalet finns bestämmelser om dygnsvila, veckovila, övertid, restid, OB samt beredskap.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Föräldralön

Om du har varit anställd i minst ett år oavbrutet hos arbetsgivaren och är föräldraledig med föräldrapenning, utbetalas ersättningen för högst 180 kalenderdagar.

Uppsägningstider

Vid egen uppsägning (när tjänstemannen säger upp sig själv): Anställningstid

  • 0-2 år: 1 månad
  • 2-6 år: 2 månader
  • 6+ år: 3 månader

Vid uppsägning från arbetsgivarens sida gäller uppsägningstiderna enligt LAS. För närvarande är det:

  • 0-2 år: 1 månad
  • 2-4 år: 2 månader
  • 4-6 år: 3 månader
  • 6-8 år: 4 månader
  • 8-10 år: 5 månader
  • 10+ år: 6 månader

Har tjänsteman sagts upp på grund av arbetsbrist och vid uppsägningsdagen uppnått 55 års ålder och då har 10 års sammanhängande anställningstid ska uppsägningstiden förlängas med sex månader. Denna bestämmelse upphör då tjänstemannen fyllt 65 år.

Uppsägning ska ske skriftligt. Arbetsgivaren och tjänstemannen kan överenskomma om att annan uppsägningstid ska gälla.

2023 års avtalsförhandlingar har skett mot bakgrund av stegrande inflation och krig i Ukraina. Hur dessa påverkar ekonomin och den svenska arbetsmarknaden har varit ytterst osäkert och präglat förhandlingarna från allra första början.

Avtalet tecknas av förbundet med Sveriges Farmaceuter som medpart.

Vi och arbetsgivarna har kommit överens om följande: 

Det allmänna villkorsavtalet är oförändrat förutom ett par redaktionella förändringar, samt en möjlighet för bolag som tidigare tillämpat semesterlagens intjänande- och semesterår att kunna fortsätta göra det vid anslutning till detta kollektivavtal. I löneavtalet har några förtydliganden gjorts.

Lön

Sveriges Ingenjörers löneavtal med Almega Tjänsteförbunden (Bransch Apotek) är ett processavtal med lokal lönebildning. Revisionstidpunkten är den 1 maj respektive år om inte dom lokala parterna enas om annat.

Avtalsperiod

Avtalet har prolongerats och gäller under avtalsperioden som är 24 månader, 1 maj 2023–30 april 2025.

Avsättningar till flexpension

Det avsätts ytterligare 0,2 procent till flexpension från och med den 1 maj 2024.

Kompetensutveckling – partsgemensamt material

I den här partsgemensamma skriften finns bra tips och handfasta råd om kompetensutveckling i tjänsteföretag. Skriften riktar sig till dig som är intresserad av kompetensutvecklingsfrågor, vare sig du är förtroendevald, medlem eller arbetsgivarföreträdare.

Lönesamtal – partsgemensamt material

Här är två skrifter som du kan använda för att förbereda dig inför lönesamtalet.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman: Arash Ensani

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-05-09
Till toppen