Sveriges Ingenjörer

Byggföretagen

Kollektivavtal mellan Byggföretagen och Sveriges Ingenjörer, Unionen och Ledarna.  

Arbetsgivarorganisationen bildades som Sveriges Byggindustrier 2001 efter en namnändring från Byggentreprenörerna. Det nuvarande namnet började användas 2020.  

Om du har en Akademikerförening lokalt med lokala förtroendevalda inom din koncern kontakta dem för eventuella frågor om eventuellt lokala avtal. 

Lön

Sifferlöst processlöneavtal. Lönesättningen ska vara differentierad efter individuella eller andra grunder. Lönen ska bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgifterna och den anställdes sätt att uppfylla dessa. Löneskillnader ska vara objektiva och väl motiverade. Lönerevision ska ske den 1 april varje år om inte annat är överenskommet.

Anställningsform

En anställning gäller tillsvidare om parterna inte överenskommit om att anställningen är på viss tid. Om en tjänsteman under en femårsperiod varit anställd som vikarie i sammanlagt mer än två år övergår tjänsten till en tillsvidareanställning. Avseende fri visstidsanställning, om en tjänsteman under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren i fri visstidsanställning i sammanlagt mer än två år övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Om en tjänsteman under en femårsperiod varit anställd hos arbetsgivaren i fri visstidsanställning och som vikarie i sammanlagt mer än tre år övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Deltid i pensioneringssyfte

Om du har fyllt 60 år och omfattas av avtalet med Byggföretagen så kan du ansöka om deltidspension.

Arbetstid, semester, övertid och restid

En anställd har enligt lag rätt till 25 dagar semester. I kollektivavtalet finns bestämmelser om maximalt antal övertidstimmar och dylikt samt ersättning för arbetad övertid och restid. Om du har avtalat bort din övertidsersättning och/eller restidsersättning ska det kompenseras med fler semesterdagar och/eller högre lön.

Arbetstidsförkortning

Om du har en ordinarie arbetstid på 40 timmar i veckan har du möjlighet till 5 dagars arbetstidsförkortning.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Föräldralön

Har du varit anställd minst ett år betalar arbetsgivaren föräldralön när du är föräldraledig och ditt barn är under 18 månader. Föräldralön är en utfyllnad av den föräldrapenning du får från Försäkringskassan. Föräldralön och föräldrapenning motsvarar tillsammans cirka 90 procent av din lön vid fullt uttag av föräldrapenning.

Om du har varit anställd ett år följd eller mer betalar arbetsgivaren föräldralön under högst sex månader.

Föräldralön betalas ut under högst två sammanhängande ledighetsperioder. Det är alltså inte möjligt att få föräldralön uppdelat på fler föräldraledighetsperioder än två. Om ledigheten skulle bli kortare än sex månader, betalas föräldralön inte ut för längre tid än ledigheten omfattar.

Föräldralönen beräknas genom att ett avdrag görs från din månadslön. Hur avdraget beräknas samt den närmare definitionen av månadslön finns beskrivet i kollektivavtalet.

Obs! Det kan finnas lokala regler kring föräldralön hos din arbetsgivare som är mer förmånliga än kollektivavtalet. Vänd dig till din arbetsgivare för att ta reda på hur föräldralön hanteras hos er.

Uppsägningstider

Vid egen uppsägning 1 månads uppsägningstid om din anställningstid är mindre än tre år, 2 månaders uppsägningstid om din anställningstid är mellan 3 till 6 år och 3 månaders uppsägningstid om din anställningstid är 6 år eller längre. Arbetsgivarens uppsägningstid är mellan 1 – 12 månader baserad på din anställningstid och ålder.

För det fall arbetsgivaren vill säga upp dig bör du alltid kontakta din Akademikerförening eller, för det fall Akademikerförening inte finns på din arbetsplats, Sveriges Ingenjörers rådgivning.

Avsättning till deltidspension

0,4 procent under perioden. Uppgår sammanlagt till 2,0 procent den
1 april 2024.

Kontakt

Ansvarig ombudsman: Maria Calme

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-04-27
Till toppen