Sveriges Ingenjörer

Industriarbetsgivarna inom Byggnadsämnesindustrin (BÄF)

Kollektivavtal mellan Industriarbetsgivarna inom Byggnadsämnesindustrin och Sveriges Ingenjörer, Unionen samt Ledarna. Omfattar bland annat löneprinciper, allmänna anställningsvillkor så som semester, sjuklön, övertidskompensation och restidsersättning med mera.

Kollektivavtal gäller för alla som är anställda och arbetar inom avtalsområdet. Det centrala avtalet (Tjänstemän Basindustrin +Avtal och bilagor till allmänna anställningsvillkor) tecknas mellan å ena sidan Sveriges Ingenjörer, Unionen och Ledarna och å andra sidan Industriarbetsgivarna inom Byggnadsämnesindustrin.

Det kan också finnas lokala kollektivavtal på arbetsplatsen, som kompletterar det centrala avtalet, om till exempel formerna för inflytande och samverkan, om regler för arbetstidsförläggning eller andra viktiga frågor. Ett lokalt avtal tecknar lokalföreningen direkt med arbetsgivaren.

Lön

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad med hänsyn till verksamhetens krav och arbetsuppgifternas art och innehåll, individuell kompetens, duglighet och uppnådda resultat och insatser. Vid den individuella lönesättningen skall särskilt beaktas hur tjänstemannen uppfyllt satta mål och de resultat som vederbörande uppnått.

Anställningsform

En anställning gäller tillsvidare om parterna inte överenskommit om att anställningen är tidsbegränsad. Tillåtna tidsbegränsade anställningar är:

  • Allmän visstidsanställning under högst två år under en femårsperiod.
  • Vikariat under högst två år under en femårsperiod

Om den tidsbegränsade anställningen om högst två år överskrids övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Deltid i pensioneringssyfte

Om du har fyllt 62 år och omfattas av avtalet Tjänstemän Basindustrin kan du ansöka om deltidspension.

Arbetstid, semester, övertid och restid

En anställd har enligt lag rätt till 25 dagar semester. I kollektivavtalet finns bestämmelser om den ordinarie veckoarbetstiden, dygns-, natt- och veckovila, maximalt antal övertidstimmar och dylikt samt ersättning för arbetad övertid och restid. Om du har avtalat bort din övertidsersättning och/eller restidsersättning ska det kompenseras med fler semesterdagar och/eller högre lön.

Arbetstidsförkortning (Arbetstidskonto)

Om lokala parter inte kommit överens om annat gäller följande. Till tjänstemannens arbetstidskonto avsätts ett belopp om 2,0* procent beräknat på lön och ersättningar för ordinarie arbetstid under föregående avtalsår. Avsättningen motsvarar 4 dagars ledighet. Avsättning till arbetstidskonto kan uttas som betald ledig tid, som pensionsavsättning eller om kontant ersättning. Tjänstemannen bestämmer årligen hur uttag ska ske från arbetstidskontot.

*Utöver ovan avsätts ytterligare 0,6% respektive avtalsår som enbart kan disponeras som pensionspremie eller kontant ersättning.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Föräldralön

Om du är föräldraledig och har varit anställd under minst ett år i följd hos arbetsgivaren har du rätt till föräldralön från arbetsgivaren. Föräldralön utbetalas inom en period av 18 månader efter barns födelse eller adoption. Föräldralön utbetalas under högst sex månader. Föräldralön är en utfyllnad av den föräldrapenning du får från Försäkringskassan.

Föräldralön och föräldrapenning motsvarar tillsammans cirka 90 procent av din lön vid fullt uttag av föräldrapenning.

Uttag av föräldralön kan göras under max 3 tjänstledighetsperioder. Föräldralön utges inte för tjänstledighetsperiod kortare än en trettiodagarsperiod

Föräldralönen beräknas genom att ett avdrag görs från din månadslön. Hur avdraget beräknas samt den närmare definitionen av månadslön finns beskrivet i kollektivavtalet

Uppsägningstider

Vid egen uppsägning 1 månads uppsägningstid om din anställningstid är mindre än 3 år, 2 månaders uppsägningstid om din anställningstid är mellan 3 men inte 6 år och 3 månaders uppsägningstid om din anställningstid är 6 år eller längre.

Arbetsgivarens uppsägningstid är mellan 1 -12 månader baserad på din anställningstid och ålder. För det fall arbetsgivaren vill säga upp dig bör du alltid kontakta din Lokalförening eller, för det fall Lokalförening inte finns på din arbetsplats, Sveriges Ingenjörers rådgivning.

Lön

Löneutrymme från den 1 april 2023 om 3,9 procent och ett löneutrymme 1 april 2024 om 3,1 procent. 

Avsättningar till deltidspension

Det avsätts ytterligare 0,2 procent till deltidspension från och med den 1 april 2023 och 0,2 procent från och med den 1 april 2024. Dessa 0,4 procent belastar avtalsvärdet med 0,2 procent det första avtalsåret och med 0,2 procent det andra avtalsåret. Avsättningarna uppgår därmed till 2,0 procent fr o m 1 april 2024.

Allmänna anställningsvillkor

Sjuklön:

Tjänsteman som fyllt 69 år eller som anställs i företaget efter att ha uppnått ordinarie pensionsålder enligt ITP-planen kommer att omfattas av sjuklön från kalenderdag 15 i sjukperioden.

Tjänsteman som fyllt 60 år när han anställs kan inte längre avtala bort rätten till sjuklön fr o m 15:e kalenderdagen i sjukperioden.

Allmän övertid:

Får tas ut med högst 200 timmar per kalenderår.

Extra övertid:

När särskilda skäl föreligger kan överenskommelse träffas mellan arbetsgivaren och tjänstemannaklubben om uttag om högst 100 timmar per kalenderår.

Övertidsarbete:

Ny kategori, särskilda skäl, införs över vilka som kan träffa överenskommelse om att särskild kompensation för övertid ej utgår, genom att övertidsarbetet ersätts med högre lön och/eller 5 eller 3 semesterdagar utöver lagstadgad semester.

Trevalet:

Arbetstagare som i Trevalet väljer pension erhåller pensionsavsättning om 2,4 procent (som tidigare var 2,0 procent). För de 0,6 procent som endast kan tas ut som kontant ersättning eller pensionspremie erhåller de som väljer pensionspremie 0,7 procent. Totalt för den som väljer pensionspremie blir det 3,1 procent.

Arbetsgrupp

Parterna är överens om att tillsätta en arbetsgrupp med syfte att komma överens om ett vägledande material avseende korttidsarbete utan statligt stöd (temporär nedgång i arbetstid och lön).

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Uno Borg

Biträndande avtalsansvarig ombudsman:
Katarina Nordström

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-04-06
Till toppen