Sveriges Ingenjörer

Byggnära

Kollektivavtal mellan fem arbetsgivareorganisationer i kartellsamverkan: Glasbranschföreningen, Föreningen Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen i Sverige, Plåt & Ventföretagen, och fackförbunden Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Lön

Sifferlöst processlöneavtal. Lönesättningen ska vara differentierad efter individuella eller andra grunder. Lönen ska bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgifterna och den anställdes sätt att uppfylla dessa. Löneskillnader ska vara objektiva och väl motiverade. Lönerevision ska ske 1 april varje år om inte annat är överenskommet.

Anställningsform

En anställning gäller tillsvidare om parterna inte överenskommit om att anställningen är på viss tid. Om en tjänsteman under en femårsperiod varit anställd som vikarie i sammanlagt mer än två år övergår tjänsten till en tillsvidareanställning. Fri visstidsanställning, om en tjänsteman under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren i fri visstidsanställning i sammanlagt mer än två år övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Om en tjänsteman under en femårsperiod varit anställd hos arbetsgivaren i fri visstidsanställning och som vikarie i sammanlagt mer än tre år övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Deltid i pensioneringssyfte

Om du har fyllt 62 år och omfattas av avtalet med Byggnära så kan du ansöka om deltidspension.

Arbetstid, semester, övertid och restid

En anställd har enligt lag rätt till 25 dagar semester. I kollektivavtalet finns bestämmelser om maximalt antal övertidstimmar och dylikt samt ersättning för arbetad övertid och restid. Om du har avtalat bort din övertidsersättning och/eller restidsersättning ska det kompenseras med fler semesterdagar och/eller högre lön.

Arbetstidsförkortning

Om du har en ordinarie arbetstid på 40 timmar i veckan har du möjlighet till 5 dagars arbetstidsförkortning. Med undantaget att anställda inom Måleriföretagen har möjlighet upp till 4 dagars arbetstidsförkortning.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Föräldralön

Har du varit anställd minst ett år betalar arbetsgivaren föräldralön när du är föräldraledig och ditt barn är under 18 månader. Föräldralön är en utfyllnad av den föräldrapenning du får från Försäkringskassan. Föräldralön och föräldrapenning motsvarar tillsammans cirka 90 procent av din lön vid fullt uttag av föräldrapenning.

Om du har varit anställd ett år följd eller mer betalar arbetsgivaren föräldralön under högst sex månader.

Föräldralön betalas ut under högst två sammanhängande ledighetsperioder. Det är alltså inte möjligt att få föräldralön uppdelat på fler föräldraledighetsperioder än två. Om ledigheten skulle bli kortare än sex månader, betalas föräldralön inte ut för längre tid än ledigheten omfattar.

Föräldralönen beräknas genom att ett avdrag görs från din månadslön. Hur avdraget beräknas samt den närmare definitionen av månadslön finns beskrivet i kollektivavtalet.

Obs! Det kan finnas lokala regler kring föräldralön hos din arbetsgivare som är mer förmånliga än kollektivavtalet. Vänd dig till din arbetsgivare för att ta reda på hur föräldralön hanteras hos er.

Uppsägningstider

Vid egen uppsägning 1 månads uppsägningstid om din anställningstid är mindre än tre år, 2 månaders uppsägningstid om din anställningstid är mellan 3 till 6 år och 3 månaders uppsägningstid om din anställningstid är 6 år eller längre. Arbetsgivarens uppsägningstid är mellan 1 – 12 månader baserad på din anställningstid och ålder.

För det fall arbetsgivaren vill säga upp dig bör du alltid kontakta din Akademikerförening eller, för det fall Akademikerförening inte finns på din arbetsplats, Sveriges Ingenjörers rådgivning.

Lön

Löneavtalet är oförändrat. Bil. A

Avsättning till deltidspension

Det avsätts ytterligare 0,4 till delpension. Avsättningarna uppgår
därmed till 2,0 fr o m 1 maj 2024. Bil. C

Allmänna villkorsavtalet

Avtalet har tillförts skrivning om att tjänstemannen har varit
frånvarande under provanställningen kan arbetsgivaren och
tjänstemannen skriftligen komma överens om en förlängning av
provanställningsperioden motsvarande frånvarotiden. Bil. C

Redaktionella ändringar

Parterna har kommit överens om redaktionella förändringar i avtalet
om allmänna villkor. Ändringarna innebär inte några materiella
förändringar. Alla förändringarna framgår av Bil. B.

Arbetsgrupper inom avtalsområdet

Parterna är överens om följande arbetsgrupper under
avtalsperioden;

Parterna är överens om att tillsätta en arbetsgrupp för att se över
och modernisera förhandlingsordningen i Tjänstemannaavtalet.
Bil. E

Parterna är överens om att fortsätta arbetet med att göra en
översyn av och föreslå förändringar i avtalet om
arbetstidsbestämmelser (bilaga 4) och i avtalet om förskjuten
arbetstid, jour- och beredskapstjänst (bilaga 6). 

Kontakt

Branschansvarig ombudsman: Maria Calme

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Till toppen