Sveriges Ingenjörer

Byggnära

Kollektivavtal mellan fem arbetsgivareorganisationer i kartellsamverkan: Glasbranschföreningen, Föreningen Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen i Sverige, Plåt & Ventföretagen, och fackförbunden Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Lön

Sifferlöst processlöneavtal. Lönesättningen ska vara differentierad efter individuella eller andra grunder. Lönen ska bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgifterna och den anställdes sätt att uppfylla dessa. Löneskillnader ska vara objektiva och väl motiverade. Lönerevision ska ske 1 april varje år om inte annat är överenskommet.

Anställningsform

En anställning gäller tillsvidare om parterna inte överenskommit om att anställningen är på viss tid. Om en tjänsteman under en femårsperiod varit anställd som vikarie i sammanlagt mer än två år övergår tjänsten till en tillsvidareanställning. Fri visstidsanställning, om en tjänsteman under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren i fri visstidsanställning i sammanlagt mer än två år övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Om en tjänsteman under en femårsperiod varit anställd hos arbetsgivaren i fri visstidsanställning och som vikarie i sammanlagt mer än tre år övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Deltid i pensioneringssyfte

Om du har fyllt 62 år och omfattas av avtalet med Byggnära så kan du ansöka om deltidspension.

Arbetstid, semester, övertid och restid

En anställd har enligt lag rätt till 25 dagar semester. I kollektivavtalet finns bestämmelser om maximalt antal övertidstimmar och dylikt samt ersättning för arbetad övertid och restid. Om du har avtalat bort din övertidsersättning och/eller restidsersättning ska det kompenseras med fler semesterdagar och/eller högre lön.

Arbetstidsförkortning

Om du har en ordinarie arbetstid på 40 timmar i veckan har du möjlighet till 5 dagars arbetstidsförkortning. Med undantaget att anställda inom Måleriföretagen har möjlighet upp till 4 dagars arbetstidsförkortning.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Föräldralön

Du har rätt till föräldralön om ditt barn är under 18 månader, det är en utfyllnad av den föräldrapenning du får från Försäkringskassan. Beroende på hur länge du varit anställd får du föräldralön i 6 månader.

Uppsägningstider

Vid egen uppsägning 1 månads uppsägningstid om din anställningstid är mindre än tre år, 2 månaders uppsägningstid om din anställningstid är mellan 3 till 6 år och 3 månaders uppsägningstid om din anställningstid är 6 år eller längre. Arbetsgivarens uppsägningstid är mellan 1 – 12 månader baserad på din anställningstid och ålder.

För det fall arbetsgivaren vill säga upp dig bör du alltid kontakta din Akademikerförening eller, för det fall Akademikerförening inte finns på din arbetsplats, Sveriges Ingenjörers rådgivning.

Lönerevisioner

Lönerevision sker 1 december 2020 och 1 april 2022 om parterna inte skriftligen kommer överens om annat.

Avsättning till deltidspension

0,4 % den 1 december 2020. Den sammanlagda avsättningen under avtalsperioden är 1,6% av lönen.

Åldersbestämmelser - uppsägning

Rätt att kvarstå i anställningen till 68 år, och till 69 år från 2023.

Åldersbestämmelser - rätt till sjuklön

Vid fyllda 65 år (ITP:s pensionsålder) har numera rätt till sjuklön från dag 15 om man överenskommer med arbetsgivare.

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet Byggnära förändringar i avtalet

Aktuellt

Höjt tak i sjukförsäkringen

Med anledning av att riksdagen den 15 december beslutade att höja taket för den sjukpenninggrundande inkomsten från 8 till 10 Prisbasbelopp har motsvarande konsekvensändringar införts i kollektivavtalet.

Ändringarna kommer att träda i kraft från och med den 1 januari 2022.

Kontakt

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Till toppen