Sveriges Ingenjörer

EnergiFöretagens Arbetsgivareförening, EFA

EnergiFöretagens Arbetsgivareförening, EFA, samlar företag som är verksamma inom energiproduktion och eldistribution. Även företag som utför service, underhåll och byggnation för energiföretag omfattas. Bland anslutna företag finns Vattenfall, E.ON, Fortum och Skellefteå Kraft.

Kollektivavtalet är ett medarbetaravtal som omfattar alla som är anställda på företaget. Det centrala avtalet tecknas mellan EFA och Sveriges Ingenjörer, Unionen, Ledarna och Seko.

Inom avtalsområdet är det vanligt med lokala kollektivavtal som kompletterar det centrala kollektivavtalet. Det kan omfatta arbetstidsfrågor, arbetstidsförläggning, ersättningsfrågor och andra viktiga frågor. Den lokala akademikerföreningen tecknar lokla avtal direkt med arbetsgivaren.

Lön

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad. Lönen ska bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårigheten i arbetsuppgifterna och den anställdes sätt att uppfylla dessa krav. Lönerevision ska ske 1 april varje år om inte annat är överenskommet Extrapension Alla anställda får varje år inbetalt en extra pensionspremie motsvarande 2,0% av lönen utöver ordinarie ITP-pension.

Anställningsform

En anställning gäller tills vidare om parterna inte överenskommit om att anställningen är tidsbegränsad enligt LAS regler. Inga särskilda kollektivavtalade regler.

Deltid i pensioneringssyfte

Du kan ansöka om deltidspension från den månad du fyller 62 år.

Arbetstid, semester, övertid

Du har lagstadgad rätt till 25 dagars semester och en genomsnittlig arbetstid per vecka vid heltid på max 40 timmar. Kollektivavtalet innehåller regler om kortare arbetstidsmått för skiftarbete, om nattvila, dygnsvila, veckovila och maximalt antal övertidstimmar. Dessutom ger kollektivavtalet restidsersättning och högre ersättning för övertid. Om du har avtalat bort rätten till övertidsersättning ska det kompenseras med fler semesterdagar och/eller högre lön.

Arbetstidsförkortning

Årsarbetstiden förkortas med 63 timmar per kalenderår för en heltidsanställd. Om timmar kvarstår vid årets slut, inbetalas värdet av dessa som en pensionspremie.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2–14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Föräldraledighetstillägg

Du får ett föräldraledighetstillägg från arbetsgivaren som utfyllnad av föräldrapenningen du får från Försäkringskassan så det totalt blir ca 90% av din lön vid hel föräldraledighet. Föräldraledighetstillägget utbetalas i 6 månader vid hel föräldraledighet. Om du tar ut föräldrapenning i lägre omfattning, minskas föräldraledighetstillägget, och förlängs i motsvarande grad.

Uppsägningstider

Egen uppsägningstid är 1 månad. Arbetsgivarens uppsägningstid ökar med anställningstiden från 1 månad upp till 6 månader och för vissa äldre anställda upp till 12 månader. Du kan ha avtalat om längre uppsägningstid enligt ditt anställningsavtal, men inte kortare. Om arbetsgivaren vill säga upp dig, kontakta din lokala Akademikerförening eller om det inte finns, Sveriges Ingenjörers rådgivning.

Lönerevisioner

Lönerevision sker 1 november 2020 och 1 april 2022

Nytt löneavtal 1 april 2022

Ett nytt löneavtal kommer att gälla från 1 april 2022.

Avsättning till extrapension

Ingen ytterligare avsättning till extrapension. Hela avtalsvärdet ska läggas på löneökningar.

Åldersbestämmelser - uppsägning

Rätt att kvarstå i anställningen till 68 år, och till 69 år från 2023.

Aktuellt

Nytt löneavtal 1 april 2022

Det nya löneavtalet har ingen separat tillämpningsanvisning, men beskriver tydligt vad som ska ingå i de olika delarna i löneprocessen genom året. Nyheter är beskrivning av vilka löneökningar som ska hanteras utanför lönerevisionen, möjlighet till förstärkt lönesamtal, en siffersatt åtgärdsgaranti och inbyggd kvalitetssäkring. Löneavtalet tar också upp vikten av dialog om kompetensutvecklingsfrågorna.

 

Höjt tak i sjukförsäkringen

Med anledning av att riksdagen den 15 december beslutade att höja taket för den sjukpenninggrundande inkomsten från 8 till 10 Prisbasbelopp har motsvarande konsekvensändringar införts i kollektivavtalet.

Ändringarna kommer att träda i kraft från och med den 1 januari 2022.

Avtalskonferenser

Här hittar du material från den senaste digitala avtalskonferensen.

Ta del av materialet

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Sigrun Malm

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Till toppen