Sveriges Ingenjörer

EnergiFöretagens Arbetsgivareförening, EFA

EnergiFöretagens Arbetsgivareförening, EFA, samlar företag som är verksamma inom energiproduktion och eldistribution. Även företag som utför service, underhåll och byggnation för energiföretag omfattas. Bland anslutna företag finns Vattenfall, E.ON, Fortum och Skellefteå Kraft.

Kollektivavtalet är ett medarbetaravtal som omfattar alla som är anställda på företaget. Det centrala avtalet tecknas mellan EFA och Sveriges Ingenjörer, Unionen, Ledarna och Seko.

Inom avtalsområdet är det vanligt med lokala kollektivavtal som kompletterar det centrala kollektivavtalet. Det kan omfatta arbetstidsfrågor, arbetstidsförläggning, ersättningsfrågor och andra viktiga frågor. Den lokala akademikerföreningen tecknar lokla avtal direkt med arbetsgivaren.

Lön

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad. Lönen ska bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårigheten i arbetsuppgifterna och den anställdes sätt att uppfylla dessa krav. Lönerevision ska ske 1 april varje år om inte annat är överenskommet Extrapension Alla anställda får varje år inbetalt en extra pensionspremie motsvarande 2,0% av lönen utöver ordinarie ITP-pension.

Anställningsform

En anställning gäller tills vidare om parterna inte överenskommit om att anställningen är tidsbegränsad enligt LAS regler. Inga särskilda kollektivavtalade regler.

Deltid i pensioneringssyfte

Du kan ansöka om deltidspension från den månad du fyller 62 år.

Arbetstid, semester, övertid

Du har lagstadgad rätt till 25 dagars semester och en genomsnittlig arbetstid per vecka vid heltid på max 40 timmar. Kollektivavtalet innehåller regler om kortare arbetstidsmått för skiftarbete, om nattvila, dygnsvila, veckovila och maximalt antal övertidstimmar. Dessutom ger kollektivavtalet restidsersättning och högre ersättning för övertid. Om du har avtalat bort rätten till övertidsersättning ska det kompenseras med fler semesterdagar och/eller högre lön.

Arbetstidsförkortning

Årsarbetstiden förkortas med 63 timmar per kalenderår för en heltidsanställd. Om timmar kvarstår vid årets slut, inbetalas värdet av dessa som en pensionspremie.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2–14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Föräldraledighetstillägg

Du får ett föräldraledighetstillägg från arbetsgivaren som utfyllnad av föräldrapenningen du får från Försäkringskassan så det totalt blir ca 90% av din lön vid hel föräldraledighet. Föräldraledighetstillägget utbetalas i 6 månader vid hel föräldraledighet. Om du tar ut föräldrapenning i lägre omfattning, minskas föräldraledighetstillägget, och förlängs i motsvarande grad.

Uppsägningstider

Egen uppsägningstid är 1 månad. Arbetsgivarens uppsägningstid ökar med anställningstiden från 1 månad upp till 6 månader och för vissa äldre anställda upp till 12 månader. Du kan ha avtalat om längre uppsägningstid enligt ditt anställningsavtal, men inte kortare. Om arbetsgivaren vill säga upp dig, kontakta din lokala Akademikerförening eller om det inte finns, Sveriges Ingenjörers rådgivning.

2023 års avtalsförhandlingar har skett mot bakgrund av stegrande inflation och krig i Ukraina. Hur dessa påverkar ekonomin och den svenska arbetsmarknaden har varit ytterst osäkert och präglat förhandlingarna från allra första början.  

Sveriges Ingenjörers löneavtal med EnergiFöretagens Arbetsgivareförening (EFA) är ett processavtal utan centralt bestämda nivåer. Avtalet gäller under avtalsperioden som är 24 månader.

Vi och arbetsgivarna har kommit överens om följande:  

Lönerevisioner

Lönerevision sker 1 april 2023 och 1 april 2024.

Löneavtal

Löneavtalet som var nytt 1 april 2022 är oförändrat.

Avsättning till extrapension

Sedan tidigare har parterna kommit överens om en sammanlagd extrapension på 2,0 procent av lönen. Parterna har kommit överens om att inte göra någon ytterligare avsättning till extrapension under denna avtalsperiod. Hela avtalsvärdet ska läggas på löneökningar.

Allmänna villkor

Föräldraledighetstillägget får en ny och enklare beräkningsmodell som träder i kraft 1 januari 2024. I och med detta kommer man också behöva begära föräldraledighetstillägg senast 6 månader efter återgång i arbetet.

Om man har kvar arbetstidsförkortningstimmar i tidbanken när man slutar, får man värdet av dessa utbetald som lön i samband med reglering av slutlönen. Detta träder också i kraft 1 januari 2024.

Ersättningar för läkarvård, läkemedel mm får inte vara äldre än 12 månader.

Nya regler för hur en arbetsgivare eller arbetstagare ska underrätta varann om att anställningen ska upphöra i samband med uppnådd LAS-ålder för pension, för närvarande 69 år.

Arbetsgrupper inom avtalsområdet

En partsgemensam arbetsgrupp med EFA, Sveriges Ingenjörer och Unionen ska hitta lämpliga åtgärder och arrangera aktiviteter för att förbättra och stärka tillämpningen av löneavtalet.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Sigrun Malm

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Till toppen