Sveriges Ingenjörer

Fastighetsarbetsgivarna Almega

Kollektivavtal mellan Fastighetsarbetsgivarna Almega, Sveriges Ingenjörer, Unionen Ledarna och Seko. Omfattar bland annat löneprinciper, allmänna anställningsvillkor så som semester, sjuklön, övertidskompensation och restidsersättning med mera.

Kollektivavtalet gäller för alla som är anställda och arbetar inom avtalsområdet (dock inte tjänstemän i företagsledande ställning). Det gäller även för den som inte är med i facket. 

Det kan också finnas lokala kollektivavtal på arbetsplatsen, som kompletterar det centrala avtalet, om till exempel formerna för inflytande och samverkan, om regler för arbetstidsförläggning eller andra viktiga frågor. Ett lokalt avtal tecknar akademikerföreningen direkt med arbetsgivaren.

Lön

Lokala parter träffar överenskommelseom revisionstidpunkt och löneutrymme. Om parterna inte kan enas ska lönerevisionen ske per

1 januari 2021 med 2,9 % och per 1 juni 2022 med 1,8 %.

Avsättning till flexpension

0,3% 1 januari 2021 och 0,4 % den 1 juni 2022. Den sammanlagda avsättningen för flexpensionspremier kommer efter avtalsperioden att vara 1,1 % av lönen.

Åldersbestämmelser - uppsägning

Den nuvarande skrivningen i kollektivavtalet om en ömsesidig uppsägningstid om en månad efter fyllda 67 år har tagits bort.

Åldersbestämmelser - lön

Löneavtalet kommer att gälla fram till 68 år fyllda (69 år den 1 januari 2023).

Förändringar i avtalet

Parterna har infört en regel om utbetalning av rörliga lönedelar i 8.4.2 i allmänna villkor.

§ 11.5.1 om skyldighet att uppge sjukdom har tagits bort ur avtalet

En förändring i §15.1.1 gällande uppsägningstid från arbetstagarens sida har införts.Detta innebär att uppsägningstidenblir3 månadervid mer än 6 års anställning.

 

Aktuellt

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:

Anders Brandt

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-01-27
Till toppen