Sveriges Ingenjörer

Fastighetsarbetsgivarna Almega

Kollektivavtal mellan Fastighetsarbetsgivarna Almega, Sveriges Ingenjörer, Unionen Ledarna och Seko. Omfattar bland annat löneprinciper, allmänna anställningsvillkor så som semester, sjuklön, övertidskompensation och restidsersättning med mera.

Kollektivavtalet gäller för alla som är anställda och arbetar inom avtalsområdet (dock inte tjänstemän i företagsledande ställning). Det gäller även för den som inte är med i facket. 

Det kan också finnas lokala kollektivavtal på arbetsplatsen, som kompletterar det centrala avtalet, om till exempel formerna för inflytande och samverkan, om regler för arbetstidsförläggning eller andra viktiga frågor. Ett lokalt avtal tecknar akademikerföreningen direkt med arbetsgivaren.

2023 års avtalsförhandlingar har skett mot bakgrund av stegrande inflation och krig i Ukraina. Hur dessa påverkar ekonomin och den svenska arbetsmarknaden har varit ytterst osäkert och präglat förhandlingarna från allra första början.

Vi och arbetsgivarna har kommit överens om följande: 

Det allmänna villkorsavtalet är oförändrat med undantag av ett par redaktionella förändringar. Det samlade avtalsvärdet tillika kostnadsutrymmet är 7,4 % fördelat på 4,1% 2023 och 3,1% + 0,2% i avsättning till flexpension 2024. Avsättningen görs enligt tidigare fastslagna principer med ett års eftersläpning i förhållande till industrins märke.

Lön

Lönerevisionstidpunkten är 1 juni om inte annat överenskommes. Detta lönebildningsavtal innebär att om lokala parter inte kan enas finns ett centralt framförhandlat värde på kollektiv nivå genom att lönesumman för de akademikermedlemmar som omfattas av lönerevisionen ökar med 4,1% 2023-06-01 respektive 3,1% 2024-06-01. De lokala parterna har såsom tidigare möjlighet att teckna avtal på nivåer som är högre såväl som lägre än centrala avtalets nivå. Den individuella löneökningen bygger som tidigare på den enskildes ansvar och prestation vilket innebär att en individuell löneökning kan vara både högre och lägre procent än som anges ovan.

Avtalsperiod

1 juni 2023 till 31 maj 2025

Avsättningar till flexpension

2023 görs inga avsättningar till flexpension vilket innebär att hela kostnadsutrymmet på 4,1% läggs på löneökningar. Avsättningen är därmed kvar på 1,1%. 2024 görs en avsättning på 0,2% vilket innebär att detta dras av från kostnadsutrymmet som blir 3,1%. Avsättningen uppgår därmed till 1,3% från och med den 1 juni 2024.

Kompetensutveckling – partsgemensamt material

I den här partsgemensamma skriften finns bra tips och handfasta råd om kompetensutveckling i tjänsteföretag. Skriften riktar sig till dig som är intresserad av kompetensutvecklingsfrågor, vare sig du är förtroendevald, medlem eller arbetsgivarföreträdare.

Lönesamtal – partsgemensamt material

Här är två skrifter som du kan använda för att förbereda dig inför lönesamtalet.

Förändring angående flexpension

Som en konsekvens av förändringar i ITP-planen har parterna anpassat överenskommelsen om flexpension så att premier tjänas in till 66 år för medarbetare som omfattas av ITP 1. Samtidigt höjs åldern då medarbetare kan ansöka om att gå ner i tid till 63 år. Förändringen gäller från och med den 1 januari 2023.
 
Medarbetare som omfattas av ITP 2 tjänar fortsatt in flexpensionspremier till 65 år och kan ansöka om att gå ner i tid från 62 år.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:

Anders Brandt

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-05-25
Till toppen