Sveriges Ingenjörer

Fastigo

Fastigo är den största arbetsgivarorganisationen inom fastighetsbranschen. Bland de anslutna företagen finns exempelvis HSB, SBC Sveriges Bostadsrättscentrum, Poseidon, Stockholmshem och Familjebostäder.

Inom avtalsområdet finns två olika kollektivavtal:

  • Fastigo K, som tecknas mellan Fastigo, AiF, Vision och Ledarna.
  • Fastigo I, som tecknas mellan Fastigo, AiF (består av Sveriges Ingenjörer, Akavia, Sveriges Arkitekter och Akademikerförbundet SSR), samt Unionen och Ledarna.

Förutom de centrala kollektivavtalen finns det på många anslutna företag även lokala kollektivavtal, till exempel avtal om lokal samverkan. På några företag, t.ex. Poseidon, finns det företagsavtal.

Avtalet i korthet

Avtalen omfattar bland annat allmänna anställningsvillkor så som arbetstid, övertidskompensation, semester, föräldralön med mera. Lönebildning och processen för lokal lönesättning regleras i särskilda löneavtal.

2023 års avtalsförhandlingar har skett mot bakgrund av stegrande inflation och krig i Ukraina. Hur dessa påverkar ekonomin och den svenska arbetsmarknaden har varit ytterst osäkert och präglat förhandlingarna från allra första början.

Vi och arbetsgivaren har kommit överens om följande: 

Lön

Avtalet gäller från den 1 april 2023 till och med 31 mars 2025 och därefter 1 år i sänder med sju dagars ömsesidig uppsägningstid. Lönebildningsavtalet på Fastigo K är ett så kallat processlöneavtal utan centralt fastställt löneutrymme. Lönerevisionstidpunkten är den 1 april om inte annat överenskommes.

Behov av kompetensutveckling ska särskilt uppmärksammas för tjänsteman som återgår i arbete efter längre tids frånvaro, exempelvis föräldraledighet

Avtalsperiod

1 april 2023 till 31 mars 2025

Utökade avsättningar till pension

Under avtalsperioden 2023–2025 ska arbetsgivaren, med start från och med den 1 april 2023 betala en utökad pensionspremieavsättning med 0,2 procent och med ytterligare 0,3 procent från och med den 1 april 2024 för de som är anställda på ett bolag som tillämpar ITP-planen.

Allmänna anställningsvillkor

  • Tjänsteman som har kvalificerat sig för tillsvidareanställning med stöd av 5a § LAS kan välja att avstå sin rätt till konvertering från tidsbegränsad anställning till tillsvidareanställning. Sådan överenskommelse gäller i högst sex månader. Tjänstemannen kan på nytt avstå tillsvidareanställning efter det.
  • Ny kollektivavtalad visstidsanställning som bland annat innebär att arbetsgivare och tjänsteman, som uppbär hel ålderspension i någon form, kan komma överens om en anställning för begränsad tid.
  • Kompensationsledighet bör tas ut i så nära anslutning till övertidsarbetet som möjligt och bör inte överstiga 40 timmar. Arbetsgivare och tjänsteman kan komma överens om annat.
  • Sparad semester får inte sammanlagt överstiga 30 dagar. I den mån antalet sparade semesterdagar därigenom skulle överstiga 30 dagar utges i stället ersättning med semesterlön för sådan semesterdag. (Övergångsregler gäller fram till den 31 december 2028)
  • En tjänsteman som är föräldraledig med föräldrapenning utöver lägstanivå eller som uppbär graviditetspenning har rätt till föräldralön från arbetsgivaren. Tjänstemannen är på arbetsgivarens begäran skyldig att styrka att denne uppbär föräldralön/graviditetspenning från Försäkringskassan.
  • Parterna delar uppfattning om att flexibla arbetsformer kan vara av värde om det gynnar verksamheten och de anställdas arbetssituation.

2023 års avtalsförhandlingar har skett mot bakgrund av stegrande inflation och krig i Ukraina. Hur dessa påverkar ekonomin och den svenska arbetsmarknaden har varit ytterst osäkert och präglat förhandlingarna från allra första början.

Vi och arbetsgivaren har kommit överens om följande: 

Lön

Avtalet gäller från den 1 april 2023 till och med 31 mars 2025 och därefter 1 år i sänder med sju dagars ömsesidig uppsägningstid. Lönebildningsavtalet på Fastigo I är ett så kallat processlöneavtal utan centralt fastställt löneutrymme. Lönerevisionstidpunkten är den 1 april om inte annat överenskommes.


Avtalsperiod

1 april 2023 till 31 mars 2025

Flexpension

Under avtalsperioden 2023-2025 ska premien för flexpension, som för närvarande är 1,6 procent, utökas med 0,2 procent från 2023-04-01 och med 0,2 procent från 2024-04-01. Premien till flexpension uppgår därmed till 2,0 procent.

Allmänna anställningsvillkor

Inga förändringar.

Arbetsgrupper

Fastigo, Unionen, AiF och Ledarna tillsätter en arbetsgrupp som under avtalsperioden kommer att genomföra partsgemensamma informationsinsatser i syfte att öka medvetenheten om löneavtalens innehåll och intentioner.

Avtalsperterna tillsätter även en strategi- och utvecklingsgrupp för gemensam framtidsspaning inom fastighetsbranschen.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman: 
Maria Olwaeus

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-07-13
Till toppen