Sveriges Ingenjörer

Fastigo

Inom avtalsområdet finns två olika kollektivavtal. Fastigo I, mellan Fastigo, AiF (består av Sveriges Ingenjörer, Akavia, Sveriges Arkitekter och Akademikerförbundet SSR), samt Unionen och Ledarna. Fastigo K, mellan Fastigo, AiF, Vision och Ledarna.

Förutom de centrala kollektivavtalen finns det på många anslutna företag även lokala kollektivavtal. Till exempel avtal om lokal samverkan.

Avtalet i korthet

Avtalen omfattar bland annat allmänna anställningsvillkor så som arbetstid, övertidskompensation, semester, föräldralön med mera. Löneprinciper och processen för lokal lönesättning regleras i särskilda löneavtal.

Lönerevisioner

Lönerevision sker 1 november 2020 och 1 april 2022 om ni inte kommer överens om annat lokalt.

Avsättning till flexpension

0,4 % den 1 november 2020. Den sammanlagda avsättningen efter avtalsperioden kommer att vara 1,6 % av lönen.

Kompetensutveckling

I löneavtalet har behovet att se över kompetensutveckling förstärks i samband med frånvaro vid t.ex. sjukdom, fackligt uppdrag eller föräldraledighet för att säkerställa att ingen missgynnas i sin yrkes- lön- eller karriärutveckling.

Arbetstid

Tydliggörande att bortavtalad övertidsersättning inte innebär ett utökat ordinarie arbetstidsmått.

Åldersbestämmelser - uppsägning

Rätt att kvarstå i anställningen till 68 år, och till 69 år från 2023.

Åldersbestämmelser – rätt till sjuklön

Regeln om att den som anställs efter 60 års ålder kan bortavtala sjuklön från och med dag 15 är borttagen.

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet Fastigo I förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Klara Söderström

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-01-23
Till toppen