Sveriges Ingenjörer

Försäkringsbranschens arbetsgivareorganisation, FAO

Avtalet gäller tjänstemän som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer eller annat Saco-anslutet förbund och som är anställda i företag som är anslutna till FAO. Avtalets villkor ska dock även tillämpas på tjänstemän som inte är anslutna i ett fackförbund.

Avtalet omfattar bland annat löneprinciper, allmänna anställningsvillkor så som semester, sjuklön, övertidskompensation och restidsersättning med mera.

Det kan också finnas lokala kollektivavtal på arbetsplatsen, som kompletterar det centrala avtalet, om till exempel formerna för inflytande och samverkan, om regler för arbetstidsförläggning eller andra viktiga frågor. Ett lokalt avtal tecknar akademikerföreningen direkt med arbetsgivaren.

Lön

Lönen ska stimulera den enskilde till förbättrade arbetsprestationer, att ta på sig högre ansvar, att uppnå högre kompetens och att utveckla verksamheten. Samma principer för lönesättningen ska gälla för kvinnor och män, för yngre och äldre liksom för dem som varit frånvarande längre tid, till exempel föräldralediga. Företaget ska eftersträva en lönestruktur och lönedifferentiering mellan medarbetarna som upplevs som rättvis och objektiv. Lönesättningen sker lokalt och kollektivavtalet har inga fastslagna nivåer för löneutrymmets nivå vid det enskilda företaget.

Anställningsform

En anställning gäller tillsvidare om parterna inte överenskommit om att anställningen är på viss tid i enlighet med avtalet. Visstidsanställning får ske i form av provanställning, allmän visstidsanställning, vikariat och anställning för pensionär.

Semester

En anställd har enligt lag rätt till 25 dagar semester. Tjänsteman som inte är berättigad till kompensation för övertidsarbete, erhåller ytterligare fem semesterdagar. Tjänsteman som den 31 december semesteråret har fyllt 46 år eller mer, erhåller ytterligare en semesterdag.

Sjukdom

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan

Uppsägningstider

Vid uppsägning från tjänstemannens sida gäller, om anställningen varat:
- högst 18 månader: en månads uppsägningstid.
- mer än 18 månader men inte 30 månader: två månaders uppsägningstid.
- 30 månader eller mer: tre månaders uppsägningstid.

Vid uppsägning från arbetsgivarens sida gäller, om anställningen varat:
- högst 18 månader: uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd, dock minst två månader.
- mer än 18 månader men inte 30 månader: tre månaders uppsägningstid.
- 30 månader eller mer: sex månaders uppsägningstid.

Lönerevisioner

Lönerevision sker 1 nov 2020 samt 31 mars 2022, vilket motsvarar en period om sjutton månader.

Nytt avtal för lönestatistik

Avtalet möjliggör för parterna att över tid kunna följa lönestrukturer, lönelägen och löneutveckling.

Åldersbestämmelser

För arbetstagare som fyllt 68 år gäller också särskilda bestämmelser om uppsägning i enlighet med förändrade regler i LAS.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Maria Olwæus

Senast uppdaterad 2023-07-14
Till toppen