Sveriges Ingenjörer

Gröna Arbetsgivare (fd SLA)

Kollektivavtal (Skogsbruk tjänstemän) mellan Gröna arbetsgivare och Sveriges ingenjörer/Naturvetarna, Unionen samt Ledarna. Omfattar bland annat löneprinciper, allmänna anställningsvillkor så som semester, sjuklön, övertidskompensation och restidsersättning med mera.

Kollektivavtal gäller för alla som är anställda och arbetar inom avtalsområdet. Det gäller alltså även för den som inte är medlem i facket.

Det kan också finnas lokala kollektivavtal på arbetsplatsen, som kompletterar det centrala avtalet, om till exempel formerna för inflytande och samverkan, om regler för arbetstidsförläggning eller andra viktiga frågor. Ett lokalt avtal tecknar akademikerföreningen direkt med arbetsgivaren.

Lön

Lönesättningen ska vara differentierad efter individuella eller andra grunder. Lönen ska bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgifterna och den anställdes sätt att uppfylla dessa. Löneskillnader ska vara objektiva och väl motiverade. Lönerevision ska ske 1 april varje år om inte annat är överenskommet. Stupstock - Då gäller det centrala avtalsvärdet för löneökningar med 2,8 % från 1 november 2020 och 2,2 % från 1 april 2022.

Anställningsform

En anställning gäller tills vidare om parterna inte överenskommit om att anställningen är på viss tid. Sådant avtal får inte omfatta kortare tid än en månad och får omfatta högst tolv månader under en treårsperiod för en och samme tjänsteman. Arbetsgivare får ha högst fem tjänstemän anställda med överenskommen visstidsanställning vid en och samma tidpunkt. 

Avsättning till deltidspension

Utöver avsättning till tjänstepension så avsätter arbetsgivaren även pengar till deltidspension för den anställdes räkning. Detta sker i enlighet med vid var tid gällande kollektivavtal.

Arbetstid, semester, övertid och restid

En anställd har enligt lag rätt till 25 dagar semester. I kollektivavtalet finns bestämmelser om dygns- och veckovila, maximalt antal övertidstimmar och dylikt samt ersättning för arbetad övertid och restid. Om du har avtalat bort din övertidsersättning och/eller restidsersättning ska det kompenseras med fler semesterdagar och/eller högre lön.

Arbetstidsförkortning

För varje faktisk arbetad timme tjänar du in tid till arbetstidsförkortning. Arbetstidsförkortningen sparas som saldo och kan tas ut av dig i form av betald ledighet, kontantlön eller som extra pensionsavsättning, i enlighet med det centrala avtalet.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Föräldralön

Du har rätt till föräldralön om ditt barn är under 18 månader, det är en utfyllnad av den föräldrapenning du får från Försäkringskassan. Förutsatt att du har varit anställd hos arbetsgivaren under minst ett år i följd och att din anställning fortsätter under minst tre månader efter föräldraledigheten så får du föräldralön i upp till 6 månader.

Uppsägningstider

Du har vid egen uppsägning 1 månads uppsägningstid om din anställningstid är mindre än 3 år, 2 månaders uppsägningstid om din anställningstid är mellan 3 och 6 år samt 3 månaders uppsägningstid om din anställningstid är 6 år eller längre. Arbetsgivarens uppsägningstid är mellan 1 – 12 månader baserad på din anställningstid och ålder. För det fall arbetsgivaren vill säga upp dig bör du alltid kontakta din Akademikerförening eller, för det fall Akademikerförening inte finns på din arbetsplats, Sveriges Ingenjörers rådgivning.

Lönerevisioner och ”stupstock”

1 november 2020 med 2,8 % och 1 april 2022 med 2,2 %, om ni inte kommer överens om annan lokalt.

Avsättning till deltidspension

0,4 % den 1 november 2020. Den sammanlagda avsättningen under avtalsperioden är 1,6 % av lönen.

Åldersbestämmelser - lönerevision

Tjänsteman omfattas av lönebildningsavtalet och ingår därmed i lönerevision även efter fyllda 67 år.

Åldersbestämmelser – rätt till sjuklön

Vid fyllda 65 år (ITP:s pensionsålder) har numera rätt till sjuklön från dag 15 och det är inte längre möjligt att enskilt avtala bort rätten till sjuklön för tjänsteman som fyllt 60 år.

Åldersbestämmelser - uppsägning

Om arbetsgivaren eller tjänstemannen vill att anställningen ska upphöra vid utgången av den månad då tjänsteman uppnått pensionsålder enligt LAS (idag 68 år enligt LAS § 32a) eller vid en senare tidpunkt ska en skriftlig underrättelse lämnas minst en månad innan anställningen ska upphöra. 

Aktuellt

Höjt tak i sjukförsäkringen

Med anledning av att riksdagen den 15 december beslutade att höja taket för den sjukpenninggrundande inkomsten från 8 till 10 Prisbasbelopp har motsvarande konsekvensändringar införts i kollektivavtalet.

Ändringarna kommer att träda i kraft från och med den 1 januari 2022.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Daniel Falk

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-01-25
Till toppen