Sveriges Ingenjörer

Gröna Arbetsgivare (fd SLA)

Kollektivavtal (Skogsbruk tjänstemän) mellan Gröna arbetsgivare och Sveriges Ingenjörer/Naturvetarna, Unionen samt Ledarna. Omfattar bland annat löneprinciper, allmänna anställningsvillkor så som semester, sjuklön, övertidskompensation och restidsersättning med mera.

Kollektivavtal gäller för alla som är anställda och arbetar inom avtalsområdet. Det gäller alltså även för den som inte är medlem i facket.

Det kan också finnas lokala kollektivavtal på arbetsplatsen, som kompletterar det centrala avtalet, om till exempel formerna för inflytande och samverkan, om regler för arbetstidsförläggning eller andra viktiga frågor. Ett lokalt avtal tecknar akademikerföreningen direkt med arbetsgivaren.

Lön

Lönesättningen ska vara differentierad efter individuella eller andra grunder. Lönen ska bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgifterna och den anställdes sätt att uppfylla dessa. Löneskillnader ska vara objektiva och väl motiverade.

Om lokala parter inte enas om annat sker lönerevision den 1 april
2023 och 1 april 2024. Om lokala parter inte enas om nivån för
löneökningar kan stupstocken göras gällande. Då gäller det
centrala avtalsvärdet för löneökningar med 3,9 procent från 1 april 2023
och 3,1 procent från 1 april 2024

Anställningsform

En anställning gäller tills vidare om parterna inte överenskommit om att anställningen är på viss tid. Sådant avtal får inte omfatta kortare tid än en månad och får omfatta högst tolv månader under en treårsperiod för en och samme tjänsteman. Arbetsgivare får ha högst fem tjänstemän anställda med överenskommen visstidsanställning vid en och samma tidpunkt. 

Avsättning till deltidspension

Utöver avsättning till tjänstepension så avsätter arbetsgivaren även pengar till deltidspension för den anställdes räkning. Detta sker i enlighet med vid var tid gällande kollektivavtal.

Under avtalsperioden avsätts ytterligare 0,4 procent till deltidspension, 0,2 procent den 1 april 2023 och 0,2 procent den 1 april 2024. Avsättningarna
uppgår därmed till 2,0 procent från och med 1 april 2024.

Arbetstid, semester, övertid och restid

En anställd har enligt lag rätt till 25 dagar semester. I kollektivavtalet finns bestämmelser om dygns- och veckovila, maximalt antal övertidstimmar och dylikt samt ersättning för arbetad övertid och restid. Om du har avtalat bort din övertidsersättning och/eller restidsersättning ska det kompenseras med fler semesterdagar och/eller högre lön.

Arbetstidsförkortning

Om lokala parter inte kommit överens om annat gäller följande i det centrala kollektivavtalet för Sveriges Ingenjörers medlemmar. Till varje arbetstidskonto avsätts varje år ett utrymme 2 procent av den anställdes lön. Avsättningen till arbetstidskontot kan tas ut som betald ledig tid, som pensionspremie eller kontant.

Den lediga tiden beräknas enligt följande, 2 procent motsvarar 36 timmars betald ledighet vid heltidsanställning vid en genomsnittlig arbetstid på 40 timmar i veckan. Vid annan sysselsättningsgrad utgår ledigheten i proportion till heltidsanställning.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Föräldralön

Har du varit anställd minst ett år i följd, och din anställning fortsätter under minst tre månader efter din föräldraledighet, betalar arbetsgivaren föräldralön under sex månader när du är föräldraledig och ditt barn är under 18 månader. Föräldralön är en utfyllnad av den föräldrapenning du får från Försäkringskassan. Föräldralön och föräldrapenning motsvarar tillsammans cirka 90 procent av din lön vid fullt uttag av föräldrapenning.

Föräldralön betalas för tre ledighetsperioder. Du avgör själv vilken av ledighetsperioderna som ska vara med föräldralön och meddelar det till arbetsgivaren.

Föräldralönen beräknas genom att ett avdrag görs från din månadslön. Hur avdraget beräknas samt den närmare definitionen av månadslön finns beskrivet i kollektivavtalet.

Obs! Det kan finnas lokala regler kring föräldralön hos din arbetsgivare som är mer förmånliga än kollektivavtalet. Vänd dig till din arbetsgivare för att ta reda på hur föräldralön hanteras hos er.

Uppsägningstider

Du har vid egen uppsägning 1 månads uppsägningstid om din anställningstid är mindre än 3 år, 2 månaders uppsägningstid om din anställningstid är mellan 3 och 6 år samt 3 månaders uppsägningstid om din anställningstid är 6 år eller längre. Arbetsgivarens uppsägningstid är mellan 1 – 12 månader baserad på din anställningstid och ålder. För det fall arbetsgivaren vill säga upp dig bör du alltid kontakta din Akademikerförening eller, för det fall Akademikerförening inte finns på din arbetsplats, Sveriges Ingenjörers rådgivning.

2023 års avtalsförhandlingar har skett mot bakgrund av stegrande inflation och krig i Ukraina. Hur detta påverkar ekonomin och den svenska arbetsmarknaden har varit ytterst osäkert och har präglat förhandlingarna från allra första början.

Sveriges Ingenjörers löneavtal med Gröna arbetsgivare är ett stupstocksavtal utan centralt bestämda nivåer. Avtalet gäller under avtalsperioden som är 24 månader. Det avsätts ytterligare 0,4 procent till deltidspension. Vi och arbetsgivarna har kommit överens om följande:

Lön

Om lokala parter inte enas om nivån för löneökningar kan stupstocken göras gällande. Då gäller det centrala avtalsvärdet för löneökningar med 3,9 procent från 1 april 2023 och 3,1 procent från 1 april 2024

Avsättningar till deltidspension

Det avsätts ytterligare 0,4 procent till deltidspension, 0,2 procent den 1 april 2023 och 0,2 procent den 1 april 2024. Avsättningarna uppgår därmed till 2,0 procent fr o m 1 april 2024. 

Allmänna villkorsavtalet

Avtalet är oförändrat

Arbetsmiljöavtalet

Arbetsmiljöavtalet har uppdaterats.

Arbetsgrupp inom avtalsområdet

Tillsammans med Naturvetarna, Unionen, Ledarna och Gröna arbetsgivare fortsätter de partsgemensamma arbetsgrupperna: 

  • Fackligt arbete 
  • Partsgemensamma kommentarer 
  • Redaktionell jämförelse om översyn av avtalstexter i allmänna villkorsavtalet 

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Stina Kimstrand

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-08-14
Till toppen