Sveriges Ingenjörer

IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Kollektivavtal mellan Innovations- och kemiindustrierna (IKEM) och Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna, Unionen samt Ledarna. Omfattar bland annat löneprinciper, allmänna anställningsvillkor såsom semester, sjuklön, övertidskompensation och restidsersättning med mera.

Bland de anslutna företagen finns Pfizer, AstraZeneca och Cytiva, Borealis, Nouryon, Perstorp med flera.

Lön

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad med hänsyn till bland annat verksamhetens krav och arbetsuppgifternas art och innehåll, individuella insatser, kompetens och arbetsresultat. Den individuella lönen ska även sättas med hänsyn till tjänstemannens resultat och måluppfyllelse.

Anställningsform

Huvudregeln är att ett anställningsavtal gäller tillsvidare om inte annat har avtalats.

Arbetsgivare och tjänsteman kan träffa avtal om tidsbegränsad anställning för minst en månad och högst 24 månader under en treårsperiod.

För skolungdom, studerande och tjänsteman fyllda 65 år kan avtal även träffas om en tidsbegränsad anställning som är kortare än en månad.

Under de första sex månaderna (sex månaders total anställningstid) kan en anställning avslutas i förtid av endera par genom en skriftlig underrättelse till den andra parten.

Deltid i pensioneringssyfte

Om du har fyllt 62 år och omfattas av IKEM:s tjänstemannaavtal kan du ansöka om deltidspension.

Arbetstid, semester, övertid och restid
En anställd har enligt lag rätt till 25 dagar semester. I kollektivavtalet finns bestämmelser om nattvila, veckovila, maximalt antal övertidstimmar och dylikt samt ersättning för arbetad övertid och restid. Om du har avtalat bort din övertidsersättning och/eller restidsersättning ska det kompenseras med fler semesterdagar och/eller högre lön.

Arbetstidsförkortning (arbetstidskonto/livsarbetstid)

Om lokala parter inte kommit överens om annat gäller följande. Till tjänstemannens arbetstidskonto avsätts ett belopp om 2,125* procent beräknat på lön och ersättningar för ordinarie arbetstid under föregående avtalsår. Avsättningen motsvarar 4, 25 dagars ledighet. Avsättning till arbetstidskonto kan uttas som betald ledig tid, som pensionsavsättning eller om kontant ersättning. Tjänstemannen bestämmer årligen hur uttag ska ske från arbetstidskontot.

*Med lokala överenskommelser om arbetstidsförkortning gjorda 1998–2001, kan Livsarbetstidsmodellen sammanförd med lokalt avtalad arbetstidsförkortning uppgå till ett värde av 3,625 procent motsvarande 7,25 dagar.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Föräldralön

Har du varit anställd minst ett år betalar arbetsgivaren föräldralön när du är föräldraledig och ditt barn är under 18 månader. Föräldralön är en utfyllnad av den föräldrapenning du får från Försäkringskassan. Föräldralön och föräldrapenning motsvarar tillsammans cirka 90 procent av din lön vid fullt uttag av föräldrapenning.

Om du har varit anställd minst 1 år betalar arbetsgivaren föräldralön under högst 42 arbetsdagar. Om du har varit anställd två år i följd eller mer betalar arbetsgivaren föräldralön under högst 84 arbetsdagar.

När du har varit anställd minst tre år i följd betalar arbetsgivaren föräldralön under högst 126 arbetsdagar.

Föräldralönen kan betalas ut för enskilda dagar under förutsättning att du tar ut hel föräldrapenning och barnet är under 18 månader. Enligt föräldraledighetslagen har du rätt att vara föräldraledig under 3 perioder varje kalenderår.

Föräldralönen beräknas genom att ett avdrag görs från din månadslön. Hur avdraget beräknas samt den närmare definitionen av månadslön finns beskrivet i kollektivavtalet.

Obs! Det kan finnas lokala regler kring föräldralön hos din arbetsgivare som är mer förmånliga än kollektivavtalet. Vänd dig till din arbetsgivare för att ta reda på hur föräldralön hanteras hos er

Uppsägningstider

Du har vid egen uppsägning 1 månads uppsägningstid om din anställningstid är mindre än 2 år, 2 månaders uppsägningstid om din anställningstid är mellan 2 och 6 år samt 3 månaders uppsägningstid om din anställningstid är 6 år eller längre. Arbetsgivarens uppsägningstid är mellan 1–12 månader baserad på din anställningstid och ålder. För det fall arbetsgivaren vill säga upp dig bör du alltid kontakta din Akademikerförening eller, för det fall Akademikerförening inte finns på din arbetsplats, Sveriges Ingenjörers rådgivning.

Lön

Den samlade stupstocken är 7,1 procent. Om man inte lokalt kommer överens om annat är lönerevisionstidpunkterna 1 april 2023 och 1 april 2024.

Avsättningar till deltidspension

Det avsätts ytterligare 0,2 procent till deltidspension från och med den 1 april 2023 och 0,1 procent från och med den 1 april 2024, totalt 0,3 procent under hela avtalsperioden. Avsättningarna uppgår därmed till 2,5 procent fr o m 1 april 2024.

Ändrad tabell för förskjuten arbetstid, beredskapstjänst och jour

Tabellerna för ersättning avseende förskjuten arbetstid, beredskapstjänst och jour har ändrats i avtalets Överenskommelse om ersättning för förskjuten arbetstid, beredskapstjänst och jour. Detta innebär bland annat att ersättningar höjs för fredag kl. 18 till lördag kl. 07 och att ersättning för pingst som storhelg utgår. Ändringarna kommer att gälla från och med den 1 juli 2023.

Förändringar av åldersbestämmelser

Vissa ändringar har gjorts avseende vilka tjänstemän som arbetsgivaren kan komma överens direkt med avseende anställningar för kortare tid än en månad. I följande fall kan nu arbetsgivaren komma överens direkt med tjänstemannen - skolungdom, studerande (ingen ändring sedan tidigare) samt tjänsteman som fyllt 65 år.

Tidigare har en särskild överenskommelse krävts för rätten till sjuklön avseende tjänsteman som vid anställning uppnått den ordinarie pensionsåldern enligt ITP. Det utgår nu i sin helhet. Det innebär att du som anställs efter att ha uppnått ordinarie ITP-ålder har rätt till sjuklön dag 15–90 från din arbetsgivare utan att ni särskilt behöver komma överens om det (under förutsättning att du har rätt till sjuklön från Försäkringskassan).

Löneavdrag vid frånvaro

Ett tillägg i avtalstexten avseende löneavdrag vid partiell frånvaro införs vilket innebär att vid tjänstledighet del av dag eller annan partiell tjänstledighet under hel kalendermånad görs avdrag på månadslönen med så stor andel som motsvarar ledighetens omfattning.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Martina Franke

Biträdande avtalsansvarig ombudsman:
Hanna Hagelin

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-07-13
Till toppen