Sveriges Ingenjörer

IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Bland de anslutna företagen finns Pfizer, AstraZeneca och Akzo Nobel, Nouryon, Perstorp med flera.

Lön

Den samlade stupstocken är 7,1 procent. Om man inte lokalt kommer överens om annat är lönerevisionstidpunkterna 1 april 2023 och 1 april 2024.

Avsättningar till deltidspension

Det avsätts ytterligare 0,2 procent till deltidspension från och med den 1 april 2023 och 0,1 procent från och med den 1 april 2024, totalt 0,3 procent under hela avtalsperioden. Avsättningarna uppgår därmed till 2,5 procent fr o m 1 april 2024.

Ändrad tabell för förskjuten arbetstid, beredskapstjänst och jour

Tabellerna för ersättning avseende förskjuten arbetstid, beredskapstjänst och jour har ändrats i avtalets Överenskommelse om ersättning för förskjuten arbetstid, beredskapstjänst och jour. Detta innebär bland annat att ersättningar höjs för fredag kl. 18 till lördag kl. 07 och att ersättning för pingst som storhelg utgår. Ändringarna kommer att gälla från och med den 1 juli 2023.

Förändringar av åldersbestämmelser

Vissa ändringar har gjorts avseende vilka tjänstemän som arbetsgivaren kan komma överens direkt med avseende anställningar för kortare tid än en månad. I följande fall kan nu arbetsgivaren komma överens direkt med tjänstemannen - skolungdom, studerande (ingen ändring sedan tidigare) samt tjänsteman som fyllt 65 år.

Tidigare har en särskild överenskommelse krävts för rätten till sjuklön avseende tjänsteman som vid anställning uppnått den ordinarie pensionsåldern enligt ITP. Det utgår nu i sin helhet. Det innebär att du som anställs efter att ha uppnått ordinarie ITP-ålder har rätt till sjuklön dag 15–90 från din arbetsgivare utan att ni särskilt behöver komma överens om det (under förutsättning att du har rätt till sjuklön från Försäkringskassan).

Löneavdrag vid frånvaro

Ett tillägg i avtalstexten avseende löneavdrag vid partiell frånvaro införs vilket innebär att vid tjänstledighet del av dag eller annan partiell tjänstledighet under hel kalendermånad görs avdrag på månadslönen med så stor andel som motsvarar ledighetens omfattning.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Martina Franke

Biträdande avtalsansvarig ombudsman:
Hanna Hagelin

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-04-06
Till toppen