Sveriges Ingenjörer

Kommunikation

Bransch Kommunikation inom Almega Tjänsteförbunden omfattar drygt 3000 akademiker inom bl.a. PostNord Sverige/group, Svedavia AB, Bring Parcels AB och Bring mail nordic AB.

Kollektivavtalet är ett medarbetaravtal som omfattar alla som är anställda på företaget och är tecknat med Sveriges Ingenjörer, Akavia och SRAT där Sveriges Ingenjörer är kontaktförbund för dessa tre förbund. Även ST, Seko och Ledarna är parter i kommunikationsavtalet.

Avtalet omfattar bland annat löneprinciper, allmänna anställnings­villkor så som semester, sjuklön, övertidskompensation och restidsersättning med mera.

Lokalt avtal kan träffas om annat

Avtalet medger i hög utsträckning att lokala kollektivavtal tecknas med andra regler än det centrala avtalet. Det anges i så fall i det centrala avtalet under de olika ämnesrubrikerna. Ett lokalt avtal tecknar akademikerföreningen direkt med arbetsgivaren.

Anställningsform

En anställning gäller tillsvidare om parterna inte överenskommit om att anställningen är tidsbegränsad i enlighet med reglerna i lagen om anställningsskydd eller enligt ingånget lokalt kollektivavtal.

Lön

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad med hänsyn till verksamhetens krav, arbetsuppgifternas art och innehåll, individuell kompetens och resultat i relation till satta mål. Lönekriterierna ska vara kända och inte vara diskriminerande.

Arbetstid, övertid och restid

I kollektivavtalet finns regler om arbetstidens längd och förläggning, maximalt antal övertidstimmar, övertids­kompensation m.m. Det finns också regler om restidsersättning. En individuell överenskommelse att övertidsersättning inte ska erhållas vid övertidsarbete innebär i sig inte att arbetstagaren också är undantagen från restidsersättning och ob-ersättning.

Föräldraledighet - ersättning

När du är föräldraledig har du rätt till föräldralön, under förutsättning att du haft oavbruten anställning hos arbetsgivaren under minst ett år före den första dagen av föräldraledighet. Beroende på hur länge du varit anställd får du föräldralön i 2-6 månader. 

Flexpension

Som en konsekvens av förändringar i ITP-planen har parterna anpassat överenskommelsen om flexpension så att premier tjänas in till 66 år för medarbetare som omfattas av ITP 1. Samtidigt höjs åldern då medarbetare kan ansöka om att gå ner i tid till 63 år. Förändringen gäller från och med den 1 januari 2023.

Medarbetare som omfattas av ITP 2 tjänar fortsatt in flexpensionspremier till 65 år och kan ansöka om att gå ner i tid från 62 år.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Uppsägningstider

Vid egen uppsägning har du 1 månads uppsägningstid om din anställningstid är mindre än två år, 2 månaders uppsägningstid om din anställningstid är mellan 2 till 6 år och 3 månaders uppsägningstid om din anställningstid är 6 år eller längre.

Arbetsgivarens uppsägningstid är mellan 1 – 12 månader baserad på din anställningstid och ålder.

För det fall arbetsgivaren vill säga upp dig bör du alltid kontakta din Akademikerförening eller, för det fall Akademikerförening inte finns på din arbetsplats, kontakta Sveriges Ingenjörers rådgivning. Individuellt avtal och lokalt avtal kan träffas om andra uppsägningstider.

 • Lönerevisioner och ”stupstock”
  1 mars 2021 och 1 augusti 2022. Om det inte går att enas om nivån för löneökningar gäller det centrala avtalsvärdet med 2,9% från 1 mars 2021 och 1,8 % från 1 augusti 2022.
 • Avsättning till flexpension
  0,3% den 1 mars 2021och 0,4% den 1 augusti 2022. Den sammanlagda avsättningen efter avtalsperioden kommer att vara 1,1 % av lönen. Parterna kommer verka för att avsättning ska framgå i lönespecifikationen.
 • Åldersbestämmelser
  Möjlighet att jobba fram till 68 års ålder, 69 år från 1 januari1 2023. Tidigare gällde 67 år.
 • Arbetsmiljö - trakasserier
  Arbetsgivaren får ett tydligare ansvar för sina anställda när det gäller sexuella trakasserier i tjänsten kopplat till tredje man.
 • Arbetstid
  Tydliggörande att bortavtalad övertidsersättning inte innebär ett utökat ordinarie arbetstidsmått eller att arbetstagaren är undantagen från rätt till restidsersättning och ob-ersättning.
 • Efter föräldraledighet
  Vid återkomst från föräldraledighet ska arbetsgivaren samråda om insatser och vilken kompetensutveckling. Utgångspunkten för dialogen är fortsatta yrkes-, löne- och karriärutveckling.

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet Tjänsteförbunden bransch kommunikation förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Det slutgiltiga avtalsdokumentet publiceras inom kort.

Flexpension 18-24 år

Medlemmar under 25 år inom bl.a PostNord, Swedavia får inbetald flexpension.

– Avtalet är unikt då detta är ett av tre avtal om flexpension på arbetsmarknaden som även omfattar anställda mellan 18-24 år. På övrig arbetsmarknad måste du ha fyllt 25 år för att få del av denna förstärkning av tjänstepensionen, säger Mats Rosén förhandlare på Sveriges Ingenjörer.

Avtalet som nu tecknats innebär att de akademikermedlemmar inom dessa områden som är 18-24 år kompenseras, även retroaktivt. Då det ursprungliga avtalet om flexpension gäller från november 2017 kommer medlemmarna få 0,4% av lönesumman från det datumet. När medlemmen sedan fyller 25 år utgör denna summa en startpremie vid inträdet i ITP. 

Följande avtal omfattas också 

Järnvägsinfrastruktur

Spårtrafik

Kompetensutveckling – partsgemensamt material

I den här partsgemensamma skriften finns bra tips och handfasta råd om kompetensutveckling i tjänsteföretag. Skriften riktar sig till dig som är intresserad av kompetensutvecklingsfrågor, vare sig du är förtroendevald, medlem eller arbetsgivarföreträdare.

Lönesamtal – partsgemensamt material

Här är två skrifter som du kan använda för att förbereda dig inför lönesamtalet.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Mats Rosén

Senast uppdaterad 2023-03-03
Till toppen