Sveriges Ingenjörer

Kommunikation

Bransch Kommunikation inom Almega Tjänsteförbunden omfattar drygt 3000 akademiker inom PostNord Sverige/group, Svedavia AB, Bring Parcels AB och andra företag.

Avtalsperiod 1 november 2020 – 31 mars 2023

 • Lönerevisioner och ”stupstock”
  1 mars 2021 och 1 augusti 2022. Om det inte går att enas om nivån för löneökningar gäller det centrala avtalsvärdet med 2,9% från 1 mars 2021 och 1,8 % från 1 augusti 2022.
 • Avsättning till flexpension
  0,3% den 1 mars 2021och 0,4% den 1 augusti 2022. Den sammanlagda avsättningen efter avtalsperioden kommer att vara 1,1 % av lönen. Parterna kommer verka för att avsättning ska framgå i lönespecifikationen.
 • Åldersbestämmelser
  Möjlighet att jobba fram till 68 års ålder, 69 år från 1 januari1 2023. Tidigare gällde 67 år.
 • Arbetsmiljö - trakasserier
  Arbetsgivaren får ett tydligare ansvar för sina anställda när det gäller sexuella trakasserier i tjänsten kopplat till tredje man.
 • Arbetstid
  Tydliggörande att bortavtalad övertidsersättning inte innebär ett utökat ordinarie arbetstidsmått eller att arbetstagaren är undantagen från rätt till restidsersättning och ob-ersättning.
 • Efter föräldraledighet
  Vid återkomst från föräldraledighet ska arbetsgivaren samråda om insatser och vilken kompetensutveckling. Utgångspunkten för dialogen är fortsatta yrkes-, löne- och karriärutveckling.

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet Tjänsteförbunden bransch kommunikation förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Det slutgiltiga avtalsdokumentet publiceras inom kort.

Aktuellt

Höjt tak i sjukförsäkringen

Med anledning av att riksdagen den 15 december beslutade att höja taket för den sjukpenninggrundande inkomsten från 8 till 10 Prisbasbelopp har motsvarande konsekvensändringar införts i kollektivavtalet.

Ändringarna kommer att träda i kraft från och med den 1 januari 2022.

Karensdag blir karensavdrag

Karensdagen vid sjukdom har ersatts av ett karensavdrag. Förändringen trädde i kraft den 1 januari 2019. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Flexpension 18-24 år

Medlemmar under 25 år inom bl.a Post Nord, Swedavia får inbetald flexpension.

– Avtalet är unikt då detta är ett av tre avtal om flexpension på arbetsmarknaden som även omfattar anställda mellan 18-24 år. På övrig arbetsmarknad måste du ha fyllt 25 år för att få del av denna förstärkning av tjänstepensionen, säger Mats Rosén förhandlare på Sveriges Ingenjörer.

Avtalet som nu tecknats innebär att de akademikermedlemmar inom dessa områden som är 18-24 år kompenseras, även retroaktivt. Då det ursprungliga avtalet om flexpension gäller från november 2017 kommer medlemmarna få 0,4% av lönesumman från det datumet. När medlemmen sedan fyller 25 år utgör denna summa en startpremie vid inträdet i ITP. 

Följande avtal omfattas också 

Järnvägsinfrastruktur

Spårtrafik

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Mats Rosén

Senast uppdaterad 2022-03-24
Till toppen