Sveriges Ingenjörer

Kompetensföretagen

Kollektivavtal mellan Kompetensföretagen och Akademikerförbunden (där bland annat Sveriges Ingenjörer ingår) och Unionen. Omfattar bland annat löneprinciper, allmänna anställningsvillkor så som semester, sjuklön, övertidskompensation och restidsersättning med mera.

Kollektivavtal gäller för alla som är anställda och arbetar inom avtalsområdet. Det gäller alltså även för den som inte är med i facket.

Det kan också finnas lokala kollektivavtal på arbetsplatsen, som kompletterar det centrala avtalet, om till exempel formerna för inflytande och samverkan, om regler för arbetstidsförläggning eller andra viktiga frågor. Ett lokalt avtal tecknar akademikerföreningen direkt med arbetsgivaren.

Anställningsform

På avtalsområdet finns det tre anställningsformer.

Du kan vara anställd som stationär tjänsteman, entreprenadtjänsteman eller ambulerande tjänsteman.

Om du är anställd som stationär tjänsteman avses att du arbetar i företagets egen administration.

En anställning som entreprenadtjänsteman innebär att du har en fast arbetsplats vid ett kundföretag.

En ambulerande tjänsteman är en tjänsteman som anställts för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter kan variera.

Lön

När du är anställd som stationär eller entreprenadtjänsteman har du vanlig månadslön.

När du är anställd som ambulerande konsult har du istället en månadslön som beräknas utifrån 167 timmar. Även om den ambulerande konsulten inte har ett uppdrag är konsulten garanterad månadslön för 133 timmars arbete de första 18 månaderna, därefter garanterad månadslön för 150 timmar.

Arbetstid, semester, övertid och restid

En anställd har enligt lag rätt till 25 dagar semester. I kollektivavtalet finns bestämmelser om nattvila, veckovila, maximalt antal övertidstimmar och dylikt samt ersättning för arbetad övertid och restid.

Flexpension

Som en konsekvens av förändringar i ITP-planen har parterna anpassat överenskommelsen om flexpension så att premier tjänas in till 66 år för medarbetare som omfattas av ITP 1. Samtidigt höjs åldern då medarbetare kan ansöka om att gå ner i tid till 63 år. Förändringen gäller från och med den 1 januari 2023.

Medarbetare som omfattas av ITP 2 tjänar fortsatt in flexpensionspremier till 65 år och kan ansöka om att gå ner i tid från 62 år.

Uppsägning

Vid egen uppsägning 1 månads uppsägningstid om din anställningstid är kortare än 2 år, 2 månaders uppsägningstid om din anställningstid är mer än 2 år. Arbetsgivarens uppsägningstid är 1 månad upp till 2 års anställningstid, 2 månader om du varit anställd mellan 2 och 4 år, 3 månader om du varit anställd mellan 4 och 6 år, 4 månader om du varit anställd mellan 6 till 8 år, 5 månader om du varit anställd mellan 8 år och 10 år, 6 månader om du varit anställd mer än 10 år.

För det fall arbetsgivaren vill säga upp dig bör du alltid kontakta din Akademikerförening eller, för det fall Akademikerförening inte finns på din arbetsplats, Sveriges Ingenjörers rådgivning.

Vem omfattas av uthyrningslagen?

För att omfattas av uthyrningslagen måste du alltså vara anställd av ett bemanningsföretag och syftet med din anställning ska vara att du ska hyras ut till ett kundföretag för att arbeta under kundföretagets kontroll och ledning. Lagen ska alltså inte tillämpas på samtliga arbetstagare som hyrs in av kundföretag. En bedömning måste göras i varje enskilt fall för att kunna bilda sig en uppfattning om tillämpligheten.

Du måste vara anställd av ett bemanningsföretag - det vill säga ett företag som anställer arbetstagare i syfte att hyra ut dessa för arbete under ledning av ett kundföretag. Vidare måste just din anställning ingåtts i syfte att du ska hyras ut till kundföretag. Dessutom ska du stå under kundföretagets kontroll och ledning. Du som inte utför ditt arbete under kundföretagets kontroll och ledning utan arbetsleds av din arbetsgivare omfattas alltså inte heller av lagen. 

Vad gäller om jag omfattas av uthyrningslagen?

Förutsatt att du har varit placerad vid ett och samma kundföretag och på en och samma arbetsplats under sammanlagt mer än 24 månader under en 36 månaders period uppkommer skyldigheter för kundföretaget. 

Kundföretaget kan välja att erbjuda dig en tillsvidareanställning. Ett sådant erbjudande ska lämnas senast en månad efter det att 24 månaders perioden passerats. Du ska få skälig betänketid att överväga erbjudandet. Tackar du nej till erbjudandet kan inhyrningen fortgå som tidigare. Tackar du ja till erbjudandet upphör din nuvarande anställning hos bemanningsföretaget på tillträdesdagen av din nya tillsvidareanställning hos kundföretaget.

Det kundföretag som så önskar kan istället för att erbjuda dig en tillsvidareanställning ersätta dig med två aktuella månadslöner - alltså den faktiska månadslön du erhåller från din arbetsgivare som uthyrd till kundföretaget. Om kundföretaget betalat ersättning kan uppdraget därefter fortgå som tidigare. 

2023 års avtalsförhandlingar har skett mot bakgrund av stegrande inflation och krig i Ukraina. Hur dessa påverkar ekonomin och den svenska arbetsmarknaden har varit ytterst osäkert och präglat förhandlingarna från allra första början.

Vi och arbetsgivarna har kommit överens om följande: 

Det allmänna villkorsavtalet är oförändrat med undantag av ett par redaktionella förändringar.

Det samlade avtalsvärdet tillika kostnadsutrymmet är 7,4 procent fördelat på 4,1 procent 2023 och 3,1 procent + 0,2 procent i avsättning till flexpension 2024.

Avsättningar till flexpension görs enligt tidigare fastslagen princip med ett års eftersläpning i förhållande till industrins märke. Lönerevisionstidpunkten är den 1 maj om inte annat överenskommes. Avtalet har en så kallad stupstock, vilket innebär att om lokala parter inte kan enas finns ett centralt förhandlat värde på kollektiv nivå genom att lönesumman för de Akademikermedlemmar som omfattas av lönerevisionen ökar med 4,1 procent 2023-05-01 respektive 3,1 procent 2024-05-01. Den individuella löneökningen bygger som tidigare på den enskildes ansvar och prestation vilket innebär att en individuell löneökning kan vara både högre och lägre än procenten som anges ovan.

Avtalsperiod

Avtalsperiod 1 maj 2023 till 30 april 2025.

Avsättningar till flexpension

2023 görs inga avsättningar till flexpension vilket innebär att hela kostnadsutrymmet på 4,1 procent läggs på löneökningar. Avsättningen är därmed kvar på 1,1 procent. 2024 görs en avsättning på 0,2 procent vilket innebär att detta dras av från kostnadsutrymmet som blir 3,1 procent. Avsättningen uppgår därmed till 1,3 procent från och med den 1 maj 2024.

Kompetensutveckling – partsgemensamt material

I den här partsgemensamma skriften finns bra tips och handfasta råd om kompetensutveckling i tjänsteföretag. Skriften riktar sig till dig som är intresserad av kompetensutvecklingsfrågor, vare sig du är förtroendevald, medlem eller arbetsgivarföreträdare.

Lönesamtal – partsgemensamt material

Här är två skrifter som du kan använda för att förbereda dig inför lönesamtalet.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Marie From

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-05-23
Till toppen