Sveriges Ingenjörer

Kompetensföretagen

Kollektivavtal mellan Kompetensföretagen och AkademikerFörbunden (där bland annat Sveriges Ingenjörer ingår) och Unionen. Omfattar bland annat löneprinciper, allmänna anställningsvillkor så som semester, sjuklön, övertidskompensation och restidsersättning med mera.

Kollektivavtal gäller för alla som är anställda och arbetar inom avtalsområdet. Det gäller alltså även för den som inte är med i facket.

Det kan också finnas lokala kollektivavtal på arbetsplatsen, som kompletterar det centrala avtalet, om till exempel formerna för inflytande och samverkan, om regler för arbetstidsförläggning eller andra viktiga frågor. Ett lokalt avtal tecknar akademikerföreningen direkt med arbetsgivaren.

Anställningsform

På avtalsområdet finns det tre anställningsformer.

Du kan vara anställd som stationär tjänsteman, entreprenadtjänsteman eller ambulerande tjänsteman.

Om du är anställd som stationär tjänsteman avses att du arbetar i företagets egen administration.

En anställning som entreprenadtjänsteman innebär att du har en fast arbetsplats vid ett kundföretag.

En ambulerande tjänsteman är en tjänsteman som anställts för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter kan variera.

Lön

När du är anställd som stationär eller entreprenadtjänsteman har du vanlig månadslön.

När du är anställd som ambulerande konsult har du istället en månadslön som beräknas utifrån 167 timmar. Även om den ambulerande konsulten inte har ett uppdrag är konsulten garanterad månadslön för 133 timmars arbete de första 18 månaderna, därefter garanterad månadslön för 150 timmar.

Arbetstid, semester, övertid och restid

En anställd har enligt lag rätt till 25 dagar semester. I kollektivavtalet finns bestämmelser om nattvila, veckovila, maximalt antal övertidstimmar och dylikt samt ersättning för arbetad övertid och restid.

Deltid i pensioneringssyfte

Om du har fyllt 61 år och omfattas av Kompetensföretagens avtal kan du ansöka om deltidspension.

Uppsägning

Vid egen uppsägning 1 månads uppsägningstid om din anställningstid är kortare än 2 år, 2 månaders uppsägningstid om din anställningstid är mer än 2 år. Arbetsgivarens uppsägningstid är 1 månad upp till 2 års anställningstid, 2 månader om du varit anställd mellan 2 och 4 år, 3 månader om du varit anställd mellan 4 och 6 år, 4 månader om du varit anställd mellan 6 till 8 år, 5 månader om du varit anställd mellan 8 år och 10 år, 6 månader om du varit anställd mer än 10 år.

För det fall arbetsgivaren vill säga upp dig bör du alltid kontakta din Akademikerförening eller, för det fall Akademikerförening inte finns på din arbetsplats, Sveriges Ingenjörers rådgivning.

Lönerevisioner och ”stupstock”

Lönerevision sker 1 december 2020 och 1 maj 2022. Om det inte går att enas om nivån för löneökningar gäller det centrala avtalsvärdet med 2,9% från 1 december 2020 och 1,8% från den 1 maj 2022.

Avsättning till flexpension

0,3% den 1 december 2020 och 0,4% den 1 maj 2022. Den sammanlagda avsättningen efter avtalsperioden kommer att vara 1,1% av lönen.

Åldersbestämmelser – deltidspension

Höjs från 60 år till den månad när tjänsteman fyller 61 år.

Åldersbestämmelser – uppsägning

Rätt att kvarstå i anställningen till 68 år, och till 69 år från 2023.

Åldersbestämmelser – rätt till sjuklön

Möjligheten att vid anställningens ingående kunna avtala bort rätten till sjuklön efter dag 14 ändras från 60 till 68 år (69 år från 2023).

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Marie From

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-01-27
Till toppen