Sveriges Ingenjörer

Livsmedelsföretagen, LI

Bland de anslutna företagen finns Arla Foods, Carlsberg, Kraft Foods, Procordia Foods och Swedish Meats.

Avtalsperiod 1 november 2020 – 31 mars 2023

 • Lönerevisioner
  Lönerevision sker 1 november 2020 och 1 april 2022 med 2,8% resp 2,2 % om parterna inte kommer överens om annat.
 • Avsättning till deltidspension
  0,4 % den 1 november 2020. Den sammanlagda avsättningen under avtalsperioden är 2,2% av lönen.
 • Åldersbestämmelser - uppsägning
  Rätt att kvarstå i anställningen till 68 år, och till 69 år från 2023
 • Åldersbestämmelser - rätt till sjuklön
  Vid fyllda 65 år (ITP:s pensionsålder) har numera rätt till sjuklön från dag 15.

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet Livsmedelsföretagen förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Det slutgiltiga avtalsdokumentet publiceras inom kort.

Aktuellt

Höjt tak i sjukförsäkringen

Med anledning av att riksdagen den 15 december beslutade att höja taket för den sjukpenninggrundande inkomsten från 8 till 10 Prisbasbelopp har motsvarande konsekvensändringar införts i kollektivavtalet.

Ändringarna kommer att träda i kraft från och med den 1 januari 2022

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2019. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Hanna Hagelin

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2022-09-26
Till toppen