Sveriges Ingenjörer

Livsmedelsföretagen, LI

Kollektivavtal mellan Livsmedelsföretagen och Sveriges ingenjörer, Unionen samt Ledarna. Omfattar bland annat löneprinciper, allmänna anställningsvillkor så som semester, sjuklön, övertidskompensation och restidsersättning med mera. Bland de anslutna företagen finns Arla Foods, Carlsberg, HKScan, Kraft Foods och Swedish Meats.

Det kan också finnas lokala kollektivavtal på arbetsplatsen, som kompletterar det centrala avtalet, om till exempel formerna för inflytande och samverkan, om regler för arbetstidsförläggning eller andra viktiga frågor. Ett lokalt avtal tecknar Akademikerföreningen direkt med arbetsgivaren.

Lön

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad med hänsyn till verksamhetens krav och arbetsuppgifternas art och innehåll, individuell kompetens, duglighet och uppnådda resultat, samt insatser för utvecklingen av andras kompetens som är av vikt för verksamheten. Utgångspunkten är härvid de arbetsuppgifter och kompetenskrav samt de mål av såväl individuell som övergripande art som satts för verksamheten. Löneskillnader ska vara objektiva och väl motiverade. Lönerevision ska ske 1 april varje år om inte annat är överenskommet.

Anställningsform

En anställning gäller tills vidare, om inte arbetsgivaren och tjänstemannen har avtalat om att anställningen ska vara tidsbegränsad.

Avtal om överenskommen visstidsanställning får beträffande en och samma arbetstagare omfatta högst tolv månader under tre år, varvid ingen avtalsperiod får vara kortare än en månad. För nyetablerade företag eller verksamheter som inte tidigare haft någon arbetstagare, får när arbetstagare anställs första gången och under tre år därefter, avtal om överenskommen visstidsanställning beträffande en och samma arbetstagare träffas för sammanlagt högst 18 månader under tre år.

En arbetsgivare får vid en och samma tidpunkt ha högst fem arbetstagare anställda med överenskommen visstidsanställning.

Avsättning till deltidspension

Utöver avsättning till tjänstepension så avsätter arbetsgivaren även pengar till deltidspension för den anställdes räkning. Detta sker i enlighet med vid var tid gällande kollektivavtal.

Arbetstid, semester, övertid och restid

En anställd har enligt lag rätt till 25 dagar semester. I kollektivavtalet finns bestämmelser om nattvila, veckovila, maximalt antal övertidstimmar och dylikt samt ersättning för arbetad övertid och restid. Om du har avtalat bort din övertidsersättning och/eller restidsersättning ska det kompenseras med fler semesterdagar och/eller högre lön.

Arbetstidsförkortning

Om lokala parter inte kommit överens om annat gäller följande i det centrala kollektivavtalet för Sveriges Ingenjörers medlemmar. Till varje arbetstidskonto avsätts varje år ett utrymme 2 procent av den anställdes lön. Avsättningen till arbetstidskontot kan tas ut som betald ledig tid, som pensionspremie eller kontant.
Den lediga tiden beräknas enligt följande, 2 procent motsvarar fyra dagar betald ledighet vid heltidsanställning. Vid annan sysselsättningsgrad utgår ledigheten i proportion till heltidsanställning.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Föräldralön

Har du varit anställd minst ett år i följd betalar arbetsgivaren föräldralön när du är föräldraledig och ditt barn är under 18 månader. Föräldralön är en utfyllnad av den föräldrapenning du får från Försäkringskassan. Föräldralön och föräldrapenning motsvarar tillsammans cirka 90 procent av din lön vid fullt uttag av föräldrapenning.

Föräldralön betalas under en sammanlagd tid om högst 6 månader. Föräldralön betalas inte för fler kalenderdagar än ledigheten omfattar. Föräldralön betalas endast för hel kalenderdag. Föräldralön betalas i anslutning till ledigheten.

Föräldralönen beräknas genom att ett avdrag görs från din månadslön. Hur avdraget beräknas samt den närmare definitionen av månadslön finns beskrivet i kollektivavtalet.

Obs! Det kan finnas lokala regler kring föräldralön hos din arbetsgivare som är mer förmånliga än kollektivavtalet. Vänd dig till din arbetsgivare för att ta reda på hur föräldralön hanteras hos er.

Uppsägningstider

Du har vid egen uppsägning 1 månads uppsägningstid om din anställningstid är mindre än två år, 2 månaders uppsägningstid om din anställningstid är mellan 2 till 6 år och 3 månaders uppsägningstid om din anställningstid är 6 år eller längre. Arbetsgivarens uppsägningstid är mellan 1–12 månader baserad på din anställningstid och ålder. För det fall arbetsgivaren vill säga upp dig bör du alltid kontakta din Akademikerförening eller, för det fall Akademikerförening inte finns på din arbetsplats, Sveriges Ingenjörers rådgivning.

Lön

Om de lokala parterna inte enats om annat ökas lönesumman med 3,9 procent den 1 april 2023 och 3,1 procent den 1 april 2024.

Avsättningar till deltidspension

Det avsätts ytterligare 0,4 procent till deltidspension. Avsättningarna uppgår därmed till 2,6 procent fr o m 1 april 2024.

Arbetsmiljö

Mindre textuppdateringar genom tillförande av två textstycken införs i Bilaga 7 Arbetsmiljö - lokalt arbete, enligt framarbetat textförslag.

Övrigt

Konsekvensändringar görs i allmänna villkor mot bakgrund av de förändringar som har skett för den avtalade pensionsåldern för ITP1 och ITP2.

Arbetsgrupp

Livsmedelsföretagen och Sveriges Ingenjörer tillsätter en arbetsgrupp vars syfte är att se över lönebildningsavtalets skrivning om osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män och vid behov uppdatera texten utifrån ett genusperspektiv. Arbetet i gruppen ska genomföras under avtalsperioden.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Hanna Hagelin

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-07-14
Till toppen