Sveriges Ingenjörer

Industriarbetsgivarna inom Massa- och pappersindustrin

Kollektivavtal mellan Industriarbetsgivarna inom Massa- och pappersindustrin och Sveriges Ingenjörer, Unionen samt Ledarna. Omfattar bland annat lön, löneprinciper, allmänna anställningsvillkor såsom semester, sjuklön, övertidskompensation och restidsersättning med mera.

Kollektivavtal gäller för alla som är anställda och arbetar inom avtalsområdet. De centrala avtalen tecknas mellan å ena sidan Sveriges Ingenjörer, Unionen och Ledarna och å andra sidan Industriarbetsgivarna inom Massa- och pappersindustrin.

Det kan också finnas lokala kollektivavtal på arbetsplatsen, som kompletterar de centrala avtalen, om till exempel formerna för inflytande och samverkan, om regler för arbetstidsförläggning eller andra viktiga frågor. Ett lokalt avtal tecknar akademikerföreningen direkt med arbetsgivaren.

Lön

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad med löneskillnader som upplevs som motiverade och rättvisa. Lönen ska bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i respektive befattning samt utifrån tjänstemannens sätt att uppfylla satta mål. Lönen ska öka med stigande ansvar eller svårighetsgrad och med den anställdes prestation och duglighet.

Anställningsform

En anställning gäller tillsvidare om inte arbetsgivaren och den anställde enats om annat. En visstidsanställning kan vara i minst en månad och högst 24 månader under en femårsperiod.

Den tidsbegränsade anställningen kan övergå till en tillsvidareanställning om den anställde varit i anställning i sammanlagt mer än 24 månader.

Deltid i pensioneringssyfte

Om du har fyllt 60 år och omfattas av avtalet Tjänstemän Massa- och pappersindustrin kan du ansöka om deltidspension.

Arbetstid, semester, övertid och restid

En anställd har enligt lag rätt till 25 dagars semester. I kollektivavtalet finns bestämmelser om den ordinarie veckoarbetstiden, dygns-, natt- och veckovila, maximalt antal övertidstimmar och dylikt samt ersättning för arbetad övertid och restid. Om du har avtalat bort din övertidsersättning och/eller restidsersättning ska det kompenseras med fler semesterdagar och/eller högre lön.

Arbetstidsförkortning (Arbetstidskonto)

Varje tjänsteman ska årligen, senast den sista februari, göra ett av nedanstående val: 
 
- en arbetstidsförkortning motsvarande fyra dagar eller 36 timmar.
- en avsättning till pensionspremie motsvarande 2,4% av under föregående kalenderår utbetald lön.
- en kontant ersättning i form av ett engångsbelopp motsvarande 2% av under föregående kalenderår utbetald månadslön. 

Lokala parter kan överenskomma om förmånligare villkor i lokalt kollektivavtal.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Föräldralön (Föräldraersättning)

Du har rätt till föräldralön om ditt barn är under 24 månader, det är en utfyllnad av den föräldrapenning du får från Försäkringskassan. Föräldralön utbetalas under högst sex månader.  

Uppsägningstider

Vid egen uppsägning 1 månads uppsägningstid om din anställningstid är mindre än 3 år, 2 månaders uppsägningstid om din anställningstid är mellan 3 till 6 år och 3 månaders uppsägningstid om din anställningstid är 6 år eller längre.

Arbetsgivarens uppsägningstid är mellan 1 -12 månader baserad på din anställningstid och ålder. För det fall arbetsgivaren vill säga upp dig bör du alltid kontakta din Akademikerförening eller, för det fall Akademikerförening inte finns på din arbetsplats, Sveriges Ingenjörers rådgivning.

Lönerevision

Lönerevision sker den 1 april 2023 och den 1 april 2024 med en lönepott om 3,4 % från den 1 april 2023 och om 2,6 % den 1 april 2024.

Löneöversynen tillkommer, och den beräknas ge minst 0,5 % vid respektive revisionstillfälle. 

Vilka omfattas av lönerevisionen  

Ni ska lokalt fastställa vilka medlemmar i Saco-förbunden som var anställda den 31 mars 2023 samt den 31 mars 2024 och som därmed omfattas av revisionen. 

Centrala parterna är överens att genomföra lokala löneseminarier om de lokala parterna gemensamt önskar detta. 

Avsättning till deltidspension

Parterna har kommit överens om ytterligare avsättning till deltidspension med 0,2 % den 1 april 2023, samt 0,2 % den 1 april 2024.

Avsättningarna uppgår därmed till 2,0 % fr o m den 1 april 2024. 

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Sanna Johansson

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Till toppen