Sveriges Ingenjörer

Medieföretagen

Kollektivavtalet omfattar anställda i företag som är anslutna till Medieföretagen, Almega. Avtalet tecknas mellan Sveriges Ingenjörer, Unionen och Medieföretagen. Medieföretagen samlar branscher som dataspel, information och kommunikation, förlag, läromedel, samt film-, tidning- och skivbolag. Runt 600 ­företag med cirka 36 000 anställda är anslutna, t ex TV4, Paradox och Bonnier.

Sveriges Ingenjörer representerar SACO-förbunden i PTKs medlemmar.

Löneavtalet gäller Sveriges Ingenjörers, samt övriga till PTK anslutna SACO-förbunds, medlemmar.

Om det finns Akademikerförening på företaget kan det finnas lokala avtal om till exempel löner.

Collective agreements in english

Lön

Löneavtalet är lokal lönebildning med en central stupstock.

Anställningsform

En anställning gäller tillsvidare, om arbetsgivaren och tjänstemannen inte har kommit överens om att anställningen ska vara visstid, vikariat, eller på prov. Tillsvidareanställning efter visstid sker efter 36 månaders visstid och/eller vikariat inom en femårsperiod.

Flexpension

Som en konsekvens av förändringar i ITP-planen har parterna anpassat överenskommelsen om flexpension så att premier tjänas in till 66 år för medarbetare som omfattas av ITP 1. Samtidigt höjs åldern då medarbetare kan ansöka om att gå ner i tid till 63 år. Förändringen gäller från och med den 1 januari 2023.

Medarbetare som omfattas av ITP 2 tjänar fortsatt in flexpensionspremier till 65 år och kan ansöka om att gå ner i tid från 62 år.

Arbetstid och semester

En anställd har enligt lag rätt till minst 25 dagar semester. Kollektivavtalet reglerar hur semester kan tas ut samt semesterlönetillägg (0,8% av lönen). Avtalet har bestämmelser om arbetstid, nattvila, veckovila, nattarbete, maximalt antal övertidstimmar och ersättning för övertid, OB, restid, beredskap och jour.

Om du har avtalat bort din övertidsersättning ska det enligt avtalet kompenseras med 5 extra semesterdagar och/eller högre lön.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare sjukdag 2-14. Från dag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90% av din månadslön. Från dag 90 tar en kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Föräldralön

Du har rätt till föräldralön, en utfyllnad av föräldrapenningen från Försäkringskassan upp till 90%, förutsatt du varit anställd ett år innan ledigheten och fortsätter arbeta 3 mån efter ledigheten. Beroende på hur länge du varit anställd får du föräldralön i 2-6 månader.

Uppsägningstider

Vid egen uppsägning 1 månads uppsägningstid om din anställningstid är mindre än 3 år, 2 månaders uppsägningstid om din anställningstid är mellan 3 till 6 år och 3 månaders uppsägningstid om din anställningstid är 6 år eller längre. Arbetsgivarens uppsägningstid är mellan 1 – 6 månader upp till 10 års anställning. Om du har 10 års sammanhängande anställning och fyllt 55 år gäller vid arbetsbrist 12 mån uppsägningstid.

För det fall arbetsgivaren vill säga upp dig bör du alltid kontakta din Akademikerförening eller, om Akademikerförening inte finns på din arbetsplats, Sveriges Ingenjörers rådgivning.

Lönerevisioner och ”stupstock”

1 december  2020 och 1 maj  2022. Om det inte går att enas om nivån för löneökningar gäller det centrala avtalsvärdet med 2,9 % från 1 december 2020 och 1,8  % från 1 maj 2022.

Avsättning till flexpension

0,3% den 1 december 2020 och 0,4 % den 1 maj 2022. Den sammanlagda avsättningen för flexpensionspremier kommer efter avtalsperioden att vara 1,1 %.

Åldersbestämmelser – löneavtalet

Undantag gällande ålder för att omfattas av revisionen höjs från 65 år till 68 år (69 år 2023).

Åldersbestämmelser – avslut av anställningen

Åldersgränsen för att kvarstå i tjänst höjs till 68 år och 2023 till 69 år och ett underrättelseförfarande införs för avslut av anställningen.

Åldersbestämmelser – sjuklön

Möjligheten att vid anställningens ingående kunna avtala bort rätten till sjuklön efter dag 14 ändras från 60 år till 68 år (69 år från 2023).

Semester – tidsbegränsad anställning

Semesterledighet vid tidsbegränsade anställningar som inte pågår längre än tre månader ska inte läggas ut, om inte annat har överenskommits.

Kompetensutveckling – partsgemensamt material

I den här partsgemensamma skriften finns bra tips och handfasta råd om kompetensutveckling i tjänsteföretag. Skriften riktar sig till dig som är intresserad av kompetensutvecklingsfrågor, vare sig du är förtroendevald, medlem eller arbetsgivarföreträdare.

Lönesamtal – partsgemensamt material

Här är två skrifter som du kan använda för att förbereda dig inför lönesamtalet.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Hanneli Lindholm

Senast uppdaterad 2023-02-24
Till toppen