Sveriges Ingenjörer

Spel och internationella kasinon

Avtalet gäller för arbetsgivare som tillhör Almega Tjänsteförbunden branschstyrelse, Spel och Internationella kasinon.

Kollektivavtalet består av två avtal, ett avtal om allmänna anställningsvillkor och ett löneavtal. 

Lön

Löneavtalet tillämpas på medlemmar i Sveriges Ingenjörer och medlem i annat arbetstagarförbund annat akademikerförbund. Lönesättningen ska vara individuell och differentierad med hänsyn till verksamhetens krav, arbetsuppgifternas art och innehåll, individuell kompetens och duglighet. Om parterna inte lokalt kan enas om nivån för löneökningar sätts en stupstock om 2,9% att utges per den 1 februari 2021, samt 1,8% från att utges från den 1 juli 2022. Observera att dessa nivåer inte utgör någon individgaranti.

Anställningsform

En anställning gäller tillsvidare, om arbetsgivaren och tjänstemannen inte har kommit överens om att anställningen ska vara tidsbegränsad eller på prov.

Semester

En anställd har enligt lag rätt till 25 dagar semester. I kollektivavtalet finns bestämmelser om nattvila, veckovila, maximalt antal övertidstimmar och dylikt samt ersättning för arbetad övertid och restid. Om du har avtalat bort din övertidsersättning och/eller restidsersättning ska det kompenseras med fler semesterdagar och/eller högre lön.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Uppsägningstid

Vid egen uppsägning 1 månads uppsägningstid om din anställningstid är mindre än två år, 2 månaders uppsägningstid om din anställningstid är mellan 2 till 6 år och 3 månaders uppsägningstid om din anställningstid är 6 år eller längre. Arbetsgivarens uppsägningstid är mellan 1 – 12 månader baserad på din anställningstid och ålder.

För det fall arbetsgivaren vill säga upp dig bör du alltid kontakta din Akademikerförening eller, för det fall Akademikerförening inte finns på din arbetsplats, Sveriges Ingenjörers rådgivning.

Flexpension

Som en konsekvens av förändringar i ITP-planen har parterna anpassat överenskommelsen om flexpension så att premier tjänas in till 66 år för medarbetare som omfattas av ITP 1. Samtidigt höjs åldern då medarbetare kan ansöka om att gå ner i tid till 63 år. Förändringen gäller från och med den 1 januari 2023.

Medarbetare som omfattas av ITP 2 tjänar fortsatt in flexpensionspremier till 65 år och kan ansöka om att gå ner i tid från 62 år.

Lönerevisioner och ”stupstock”

1 februari 2021 och 1 juli 2022. Om det inte går att enas om nivån för löneökningar gäller det centrala avtalsvärdet med 2,9% att utges från 1 februari 2021 och 1,8% från 1 juli 2022.

Avsättning till flexpension

0,3% den 1 februari 2021 och 0,4% den 1 juli 2022. Den sammanlagda avsättningen efter avtalsperioden kommer att vara 1,1 % av lönen.

Åldersbestämmelser

Åldersgränsen för att kvarstå i tjänst höjs till 68 år och 2023 till 69 år och ett förenklat underrättelseförfarande vid avslut av anställningen införs.

Löneavtal 

Tydliggörande och utökade bestämmelser om hantering av den löneprocessen.

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet Spel och Internationella kasinon förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Kompetensutveckling – partsgemensamt material

I den här partsgemensamma skriften finns bra tips och handfasta råd om kompetensutveckling i tjänsteföretag. Skriften riktar sig till dig som är intresserad av kompetensutvecklingsfrågor, vare sig du är förtroendevald, medlem eller arbetsgivarföreträdare.

Lönesamtal – partsgemensamt material

Här är två skrifter som du kan använda för att förbereda dig inför lönesamtalet.

Kontakt

Emelie Lindvall

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-04-19
Till toppen