Sveriges Ingenjörer

Statliga avtal

Saco-S tecknar grundläggande kollektivavtal på central nivå med Arbetsgivarverket, om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet.

Du som är medlem i Sveriges Ingenjörer och är anställd inom den statliga sektorn ingår i den centrala organisationen Saco-S . Det är Saco-S som tecknar de centrala kollektivavtalen. Kollektivavtalen omfattar allt från allmänna anställningsvillkor, lön, pension, semester, föräldraledighet och ”gardinpengar”. 

Nyheter från 2024 för dig som är statlig anställd.

Möjlighet till växling av semestertillägget mot tre lediga dagar

Från och med 2024 kan medlemmar i ett förbund inom Saco-S träffa en enskild överenskommelse med arbetsgivaren om att byta ut semestertillägget mot tre lediga dagar. En sådan överenskommelse gäller för ett år i taget och den ska träffas senast 1 december året innan. Läs mer här

Möjligheten till enskild överenskommelse om extra pensionsavsättning utökas 

Från 1 januari 2024 så att det går att göra en sådan fram till månaden innan man fyller 69 år, tidigare gällde 67 år som högsta ålder. Läs mer här 

Från och med 2024 ändras sättet att redovisa kostnader för läkemedel

Det nya systemet innebär att kostnaderna redovisas en gång per år senast i januari året efter det kalenderår under vilket kostnaderna uppkommit. Läs mer här

Från 1 januari 2024 ändras en del i tjänstepensionen för dig som är född före 1988

Född före 1988 och tillhör avdelning 2 i tjänstepensionsavtalet PA 16. Den övergripande förbättringen är att du tjänar in till din tjänstepension till 69 års ålder. Sedan ändras också reglerna för hur du kan ta ut delarna i din tjänstepension. Är du född efter 1988 och tillhör avdelning 1 i PA 16 berör ändringarna inte dig. Läs mer här

De ändringar vi har enats om i årets avtalsrörelse handlar om att stärka statliga sektorns konkurrenskraft genom bland annat ge våra medlemmar större individuella förutsättningar genom enskilda överenskommelser och goda flexibla villkor.

I korthet är vi överens om:

 • Möjlighet till enskild överenskommelse att växla semesterlönetillägget till ytterligare lediga dagar införs.
 • Möjlighet till enskild överenskommelse om extra pensionsavsättning till 69 år i avdelning II PA-16 införs.
 • Vi inför ledighet med lön för havande partners besök hos mödravård, vid 2 tillfällen per barnsbörd.
 • Bilaga 5 gällande lärarnas arbetstidsavtal vid universitet förtydligas och förbättras kring bland annat samrådsprocessen.
 • Ersättning från Personskadeavtalet höjs till 100 procent av inkomstförlusten, liksom möjligheten att få ersättning förbättras vid särskilda situationer.
 • Åldersgränsen för TGL-S (tjänstegruppslivsförsäkringen) höjs från 65 till 66 år.
 • Ett smittbärarpenningstillägg införs så ersättningen motsvarar 100 procent av lönen.
 • Möjligheterna till stöd från Trygghetsstiftelsen förbättras vid omlokalisering av statlig verksamhet oavsett om det är regeringen eller myndigheten som fattar beslutet.
 • Rätten till lön vid flytt i samband med befordran begränsas till 1 dag från dagens 3 dagar.
 • Parterna inför en förenklad administrativ hantering av ersättning för läkemedel.
 • Betald ledighet för tentamen/examen utmönstras.

Centrala och lokala avtal

Avtalen du finner nedan är de centrala avtalen. Vi vill uppmärksamma att det kan och bör finnas lokala avtal som är anpassade efter den lokala verksamheten. Dessa lokala avtal kan vara till exempel vara avtal om lön, arbetstid med mera. För att veta om ni har lokala avtal kontakta Saco-S föreningen på er myndighet/verk.

De flesta myndigheter tillämpar Villkorsavtal-T medan inom de statliga affärsverken (Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Svenska kraftnät och Trafikverket) går på Affärsverksavtal-T.

Uppsägningstid 16§ 

1 månads uppsägningstid – anställd upp till 1 år 

2 månaders uppsägningstid – anställd mer än 1 år 

Semester 11§ – arbetstagare som varit anställd minst 3 månader

 • Till och med det år arbetstagaren fyller 29 år – 28 dagar
 • Till och med det år arbetstagaren fyller 30 år – 31 dagar
 • Till och med det år arbetstagaren fyller 40 år – 34 dagar

Semester 11§ - annan arbetstagare

 • Oavsett ålder – 25 dagar 

Föräldraledighet

Kvalifikationstid: Ingen

Hur många lediga perioder: Tre lediga perioder per kalenderår

Löneavdrag: Vid föräldraledighet görs löneavdrag för varje kalenderdag som föräldraledigheten om fattar med 3,3 procent av den fasta lönen. Om föräldraledigheten omfattar en eller flera hela kalendermånader görs avdrag med hela den fasta lönen.

Föräldrapenningtillägg

Antal dagar: 360 per barnsbörd. Det innebär att det inte blir fler dagar vid exempelvis tvillingar.

Tillägg: Föräldrapenningtillägg utbetalas med 10 procent av daglönen på lönedelar som understiger basbeloppstaket. På lönedelar som överstiger basbeloppstaket utbetalas föräldrapenningtill lägg med 90 procent av daglönen. Föräldrapenningtillägget beräknas på den aktuella daglönen vid föräldraledighetens början. Information om prisbasbeloppets storlek finns hos Försäkringskassan.

Uppsägningstid 14 kap VA-T 

Uppsägningstid från arbetstagarens sida: 

 • Anställd högst 1 år – 1 månads uppsägningstid
 • Anställd mer än 1 år – 2 månaders uppsägningstid

Uppsägningstid från arbetsgivarens sida: 

 • Anställd högst 1 år – 1 månads uppsägningstid
 • Anställd mer än 1 år – 3 månaders uppsägningstid

Semester 

 • Till och med det år arbetstagaren fyller 29 år – 28 dagar
 • Från och med det år arbetstagaren fyller 30 år – 31 dagar
 • Från och med det år arbetstagaren fyller 40 år – 35 dagar

Föräldraledighet

Kvalifikationstid: Ingen                            

Hur många lediga perioder: Tre lediga perioder per kalenderår

Löneavdrag: Vid föräldraledighet baseras löneavdraget beroende på antalet lediga dagar, exempelvis vid ledighet om 6 arbetsdagar eller mer i följd görs kalenderdagsavdrag för varje kalenderdag som ledigheten omfattar. Kalenderavdraget är 3,3 procent av den fasta lönen för varje kalenderavdrag.  För att läsa mer rekommenderas att läsa 6kap 2§.

Föräldrapenningtillägg

Antal dagar: 360 per barnsbörd. Det innebär att det inte blir fler dagar vid exempelvis tvillingar.

Tillägg: Föräldrapenningtillägget är 10 procent av aktuell kalenderdagslön plus 0,27 procent av rörliga tillägg föregående år, exklusive övertidstillägg) på lönedelar upp till basbeloppstaket och på lönedelar över basbeloppstaket är föräldrapenningtillägget 90 procent av aktuell kalenderdagslön (och eventuella rörliga tillägg enligt ovan).

Definition av kalenderdagslön är 3,3 procent av fast lön. Fler definitioner finner man i 3 kap 2§ VA-T. Information om prisbasbeloppets storlek finns hos Försäkringskassan.

Nedan finns en matris över de olika delarna:

Lönedelar Underlag för beräkning
Under Bb-tak Över Bb-tak  
10 procent 90 procent Aktuell kalenderdagslön, se 3 kap, plus 0,27 (1/365) procent av rörliga tillägg enligt nedan.

Löneavtal RALS-T

Avtalet löper tillsvidare utan centralt angiven nivå. Detta avtal sätter ramen för processen och det ska finns ett lokalt avtal på er myndighet som reglerar hur processen ser ut hos er.  

Pensionsavtal

För dem som omfattas av avdelning 1 (födda 1988 eller senare) innebär avtalet ingen ändring. Tidigast uttagsålder är 63 år.

För dem som omfattas av avdelning 2 (födda 1987 eller tidigare) innebär avtalet en ökad avsättning med 1,5 % (flexpension), förlängt intjänande till 69 år, samt särskild förhandlingsordning för flexpension. Intjänandet som är förmånsbaserat kommer inte ändras.

Övergångsvillkor kommer att gälla personer födda 1965 och tidigare.

Reformen finansieras ur partsgemensamma medel.

Det nya avtalet börjar gälla den 1 januari 2024

Vid utsändning URA-avtalet

För er som blir utsända av en statlig myndighet. 

Chefsavtal

Avtalet för dig som chef och som omfattas av ovanstående avtal. Detta är något en kommer överens om vid anställningen

Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor

En förutsättning för tillämpning av detta avtal är att arbetstagaren inte tidigare
varit anställd som postdoktor med stöd av detta avtal under mer än ett år inom
samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte/myndighet.

Kontakt

Sektorsansvariga ombudsmän:

 • Ingrid Karlsson, avtalsansvarig
 • Jörgen Lundqvist
 • Martin Riis
 • Irina Suomala
 • Jakob Lindmark
 • Olivia König
 • Oskar Falk
 • Caroline Hövik

Kontakt via e-post

Senast uppdaterad 2023-10-02
Till toppen