Sveriges Ingenjörer

Industriarbetsgivarna inom Svetsmekanisk industri (SVEMEK)

Kollektivavtal mellan Industriarbetsgivarna inom Svetsmekanisk industrin och Sveriges Ingenjörer, Unionen samt Ledarna. Omfattar bland annat löneprinciper, allmänna anställningsvillkor så som semester, sjuklön, övertidskompensation och restidsersättning med mera.

Kollektivavtal gäller för alla som är anställda och arbetar inom avtalsområdet. Det centrala avtalet (Tjänstemän Basindustrin +Avtal och bilagor till allmänna anställningsvillkor) tecknas mellan å ena sidan Sveriges Ingenjörer, Unionen och Ledarna och å andra sidan Industriarbetsgivarna inom Svetsmekanisk industrin.

Det kan också finnas lokala kollektivavtal på arbetsplatsen, som kompletterar det centrala avtalet, om till exempel formerna för inflytande och samverkan, om regler för arbetstidsförläggning eller andra viktiga frågor. Ett lokalt avtal tecknar lokalföreningen direkt med arbetsgivaren.

Lön

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad med hänsyn till verksamhetens krav och arbetsuppgifternas art och innehåll, individuell kompetens, duglighet och uppnådda resultat samt insatser för utveckling av andras kompetens som är av vikt för verksamheten.  Bestämmande för den individuella lönesättningen är i första hand måluppfyllelse och faktiska resultat.

Anställningsform

En anställning gäller tillsvidare om parterna inte överenskommit om att anställningen är tidsbegränsad. 
 
Tillåtna tidsbegränsade anställningar är:

  • Allmän visstidsanställning under högst två år under en femårsperiod.
  • Vikariat under högst två år under en femårsperiod

Om den tidsbegränsade anställningen om högst två år överskrids övergår anställningen till en tillsvidareanställning. 

Deltid i pensioneringssyfte

Om du har fyllt 62 år och omfattas av avtalet Tjänstemän Basindustrin kan du ansöka om deltidspension.

Arbetstid, semester, övertid och restid

En anställd har enligt lag rätt till 25 dagar semester. I kollektivavtalet finns bestämmelser om den ordinarie veckoarbetstiden, dygns-, natt- och veckovila, maximalt antal övertidstimmar och dylikt samt ersättning för arbetad övertid och restid. Om du har avtalat bort din övertidsersättning och/eller restidsersättning ska det kompenseras med fler semesterdagar och/eller högre lön. 

Arbetstidsförkortning (Trevalet)

Varje tjänsteman ska årligen, senast den 31 januari varje år, göra ett av nedanstående val:

  • en arbetstidsförkortning motsvarande fyra dagar
  • en avsättning till pensionspremie motsvarande 2,4% av under föregående kalenderår utbetald lön. 
  • en kontant ersättning i form av ett engångsbelopp motsvarande 2% av under föregående kalenderår utbetald månadslön. 

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan. 

Föräldralön

Om du är föräldraledig och har varit anställd under minst ett år i följd hos arbetsgivaren har du rätt till föräldralön från arbetsgivaren. Föräldralön utbetalas inom en period av 18 månader efter barns födelse eller adoption. Föräldralön utbetalas under högst sex månader. Föräldralön är en utfyllnad av den föräldrapenning du får från Försäkringskassan. 

Uppsägningstider

Vid egen uppsägning 1 månads uppsägningstid om din anställningstid är mindre än 3 år, 2 månaders uppsägningstid om din anställningstid är mellan 3 men inte 6 år och 3 månaders uppsägningstid om din anställningstid är 6 år eller längre.

Arbetsgivarens uppsägningstid är mellan 1 -12 månader baserad på din anställningstid och ålder. För det fall arbetsgivaren vill säga upp dig bör du alltid kontakta din Lokalförening eller, för det fall Lokalförening inte finns på din arbetsplats, Sveriges Ingenjörers rådgivning.

Lönerevisioner 

Lönerevision sker 1 november 2020 och 1 april 2022 med pott 2,3% respektive 1,7% plus löneöversyn som beräknas ge minst 0,5% vid respektive revision.

Avsättning till deltidspension

0,4 % den 1 november 2020. Den sammanlagda avsättningen under avtalsperioden är 1,7% av lönen.

Åldersbestämmelser - uppsägning

Rätt att kvarstå i anställningen till 68 år och en skriftlig underrättelse lämnas minst 2 månader innan anställningen ska upphöra.

Föräldralön - ny kvalifikationsregel

En föräldraledig tjänsteman har rätt till föräldralön från arbetsgivaren om denne har varit anställd hos arbetsgivaren under minst ett år i följd.

Aktuellt

Höjt tak i sjukförsäkringen

Med anledning av att riksdagen den 15 december beslutade att höja taket för den sjukpenninggrundande inkomsten från 8 till 10 Prisbasbelopp har motsvarande konsekvensändringar införts i kollektivavtalet.

Ändringarna kommer att träda i kraft från och med den 1 januari 2022.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Uno Borg

Biträdand avtalsansvarig ombudsman:
Katarina Nordström

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2022-06-14
Till toppen