Sveriges Ingenjörer

Svensk Handel Systembolaget

Kollektivavtalet träffas mellan Svensk Handel, Akademikerförbunden och Unionen. Avtalet omfattar bland annat löneprinciper, allmänna anställningsvillkor så som semester, sjuklön, övertidskompensation och restidsersättning med mera.

Kollektivavtalet gäller för samtliga anställda på Systembolaget AB. Kollektivavtalet innehåller särskilda bestämmelser för personal på kontor, Skarpö respektive depå. Det centrala avtalet tecknas mellan å enda sidan Akademikerförbunden och Unionen, å andra sidan Svensk Handel.

Det kan finnas lokala kollektivavtal på Systembolaget AB, som kompletterar det centrala avtalet, om till exempel arbetstidsförläggning eller andra viktiga frågor. Ett lokalt avtal tecknar akademikerföreningen direkt med arbetsgivaren.

Lön

Löneavtalet omfattar medlemmar i Akademikerförbunden anställda i Systembolaget AB. Lönesättning och löneutveckling styrs av bolagets avtal med staten, som i sin tur skapar företagets ekonomiska förutsättningar. Lönesättningen ska vara differentierad efter individuella eller andra grunder. Lönen ska bland annat bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgifterna och den anställdes sätt att uppfylla dessa.

Lönerevision ska ske 1 maj varje år om inte annat är överenskommet.

Anställningsform

En anställning gäller tills vidare om inte arbetsgivaren och den anställde kommit överens om att anställningen ska vara tidsbegränsad eller på prov.

Deltid i pensioneringssyfte

Tjänsteman som fyllt 62 år kan ansöka om, efter överenskommelse med arbetsgivaren, att gå ner i arbetstid s.k. deltidspension.

Arbetstid

För personal på kontor är ordinarie arbetstid 38,75 timmar per helgfri vecka. Ordinarie arbetstid är mellan kl 8.00 – 16.30.

Semester

En anställd har enligt lag rätt till 25 dagars semester. Anställd som inte är berättigad till övertidsersättning har 30 semesterdagar. Övriga anställda har 25 semesterdagar.

Anställd som fyllt eller under året fyller:

  • 30 år har därutöver två semesterdagar
  • 40 år har därutöver fyra semesterdagar
  • 50 år har därutöver fem semesterdagar

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 % av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Föräldralön

Du har rätt till föräldralön från arbetsgivaren i 180 dagar per barn. Det är en utfyllnad av den ersättning du får från Försäkringskassan.

Uppsägningstider

Vid egen uppsägning är uppsägningstiden 1 månad. För anställd med 80 % eller mer i sysselsättningsgrad är uppsägningstiden 2 månader. För butikschef och chefer i butik är uppsägningstid 3 månader. Lokala avtal kan reglera avvikande uppsägningstider.

Arbetsgivarens uppsägningstid är mellan 1 – 12 månader baserad på din anställningstid och ålder. För det fall arbetsgivaren vill säga upp dig bör du alltid kontakta den lokala Akademikerföreningen.

Branschansvarig ombudsman

Kontaktförbund för detta avtal är Akavia.

Biträdande kontaktförbund: Sveriges Ingenjörer 

Branschansvarig ombudsman: Viktor Rosencrantz

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Till toppen