Sveriges Ingenjörer

Svensk Handel

Kollektivavtal mellan Svensk Handel, Akademikerförbunden och Unionen. Omfattar bland annat löneprinciper, allmänna anställningsvillkor så som semester, sjuklön, övertidskompensation och restidsersättning med mera.

Kollektivavtal gäller för tjänstemän inom Handeln och för företag som är anslutna till Svensk Handel. För att avtalet ska gälla krävs skriftlig begäran från någon av parterna. Avseende löneavtalet finns vissa kategorier av tjänstemän som är undantagna. Se katalog i löneavtalet.

Det kan också finnas lokala kollektivavtal på arbetsplatsen, som kompletterar det centrala avtalet, om till exempel formerna för inflytande och samverkan, om regler för arbetstidsförläggning eller andra viktiga frågor. Ett lokalt avtal tecknar Akademikerföreningen direkt med arbetsgivaren.

Lön

Löneavtalet omfattar de som är medlemmar i lokal Akademikerförening, med vissa undantag och efter att inkoppling har skett. Inkopplingsförfarandet innebär att Akademikerförening med minst 5 medlemmar begär att löneavtalet med Akademikerförbunden ska börja tillämpas på bolaget.

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad samt vara kopplad till företagets mål och verksamhetsidé. Den individuella lönen och löneutvecklingen ska främst grundas på: - uppnådda resultat jämfört med uppsatta mål. – verksamhetens krav och arbetsuppgifternas art, innehåll, svårighetsgrad och ansvar. Lönerevisionstidpunkt är 1 maj 2023 och 1 maj 2024, om inte annat överenskommes mellan lokala part.

Anställningsform

En anställning gäller tillsvidare, om arbetsgivaren och tjänstemannen inte har kommit överens om att anställningen ska vara tidsbegränsad eller på prov. Deltidspension finns också enligt nedanstående.

Deltidspension

Tjänsteman som fyllt 62 år kan ansöka om, efter överenskommelse med arbetsgivaren, att gå ner i arbetstid s.k. deltidspension. 

Semester

En tjänsteman har enligt lag rätt till 25 dagar semester, tillika i detta avtal. För den som träffar enskild överenskommelse om att avtala bort övertidsersättningen ska 3-5 extra semesterdagar oc/eller högre lön utges.

Sjuklön

Sjuklön utbetalas av arbetsgivaren dag 2-14. Från sjukdag 15 betalas sjukpenning från Försäkringskassan och arbetsgivaren ska fylla med sjuklön upp till ungefär 90 procent av månadslönen. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Föräldralön

Föräldralön betalas ut till den som är föräldraledig i samband med barns födelse. Föräldraledigheten ska tas ut inom 18 månader från barnets födelse. Föräldralönen fyller ut föräldrapenningen från försäkringskassan med ca 10 procent betalas ut i 2-6 månader beroende på hur lång anställningstiden är.

Uppsägningstider

Vid egen uppsägning är uppsägningstiden 1 månad om anställningstiden är mindre än två år, 2 månaders uppsägningstid om anställningstiden är över 2.

Arbetsgivarens uppsägningstid är mellan 1 – 12 månader baserad på din anställningstid och ålder. För det fall arbetsgivaren vill säga upp dig bör du alltid kontakta den lokala Akademikerförening eller, för det fall Akademikerförening inte finns på din arbetsplats, Sveriges Ingenjörers rådgivning.

Kontakt

Kontaktförbund för detta avtal är Akavia.

Biträdande kontaktförbund: Sveriges Ingenjörer 

Branschansvarig ombudsman: Viktor Rosencrantz

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-06-01
Till toppen