Sveriges Ingenjörer

TechSverige IT

Arbetsgivarorganisationen Almega IT och Telekomföretagen har bytt namn till TechSverige. TechSverige samlar företag med informationsteknologi och telekommunikation som huvudsakliga verksamhetsområden.

Avtalen är uppdelade i två branschområden, IT respektive Telekom. Bland de anslutna företagen finns Tieto, CGI och TeliaCompany.

IT-avtalet tecknas mellan TechSverige, Sveriges Ingenjörer, Akavia och Unionen.

På företagsnivå kan det även finnas lokala kollektivavtal, till exempel om lokal lönebildning.

Lön

Lönerevision ska ske 1 april varje år om inte annat är överenskommet. Löneavtalet är ett så kallat processlöneavtal där fokus ligger på att förklara hur vi anser att lönesättningen ska gå till. Avtalet definierar därför inte ett löneökningsutrymme men det finns en så kallad stupstock som på många håll ger ett riktmärke för hur stor den kollektiva löneökningen ska vara. Lönesättningen ska vara individuell och differentierad. Lönen ska bestämmas med hänsyn till ansvar och bidraget till verksamheteten utifrån förutbestämda lönekriterier.

Anställningsform

En anställning gäller tills vidare om arbetsgivaren och medarbetaren inte kommit överens om annat. Arbetsgivaren behöver inga särskilda skäl för att använda sig av provanställning som får omfatta högst 6 månader.

Arbetstid, semester, övertid och restid

Arbetstidslagen är bortförhandlad i sin helhet och har ersatt av avtalet. Den ordinarie arbetstiden får inte överstiga 40 timmar i veckan under en period på 4 veckor. Avtalet definiera ersättningar för övertid, beredskap, restid, etc. De flesta anställda har idag dock förhandlat bort sin övertidskompensation mot 5 dagars extra semester och eller högre lön. Ett sådan överenskommelse gäller till vidare ock kan säga upp inför varje semesterår. Om ett avtal sägs upp återgår allt till att ersättas enligt avtalet regler. Ofta vill arbetsgivare även förhandla bort restiden och då är det bra att veta att det är en separat fråga och föranleder en egen kompensation. En medarbetare har enligt lag rätt till minst 25 dagars semester per året, därtill kan alltså ytterligare dagar tillkomma efter överenskommelse.  

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Föräldralön

Om du är föräldraledig med hel föräldrapenning betalar arbetsgivaren föräldralön under förutsättning att du har varit anställd minst ett år i följd före första dagen av föräldraledighet och ditt barn är under 24 månader. Hel föräldrapenning motsvarar fem dagar för dig som normalt jobbar måndag till fredag

Föräldralön är en utfyllnad av den föräldrapenning du får från Försäkringskassan. Föräldralön och föräldrapenning motsvarar tillsammans ca 90 procent av din lön vid fullt uttag av föräldrapenning. Ersättning ges dock inte på lönedelar över 15 prisbasbelopp. Fullt uttag är i det här fallet sju dagar, alltså måndag till söndag. 

Har du varit anställd minst ett år i följd för första dagen av föräldraledighet utges föräldralön för två trettiodagarsperioder. Har du varit anställd minst tre år i följd före första dagen av föräldraledighet utges ersättning för sex trettiodagarsperioder. Om du tar ut del av period förfaller resterande dagar i trettiodagarsperioden utan ersättning.

Föräldralönen beräknas som ett tillägg på lönen. Hur tillägget beräknas finns beskrivet i kollektivavtalet. 

Obs! Det kan finnas andra mer förmånligare regler kring föräldralön hos din arbetsgivare. Vänd dig till din arbetsgivare för att ta reda på hur föräldralön hanteras hos er.

Uppsägningstider

Vid egen uppsägning har du 1 månads uppsägningstid om du har kortare anställningstid än 2 år, 2 månaders uppsägningstid om din anställning är mellan 2-6 år och 3 månader uppsägningstid om din anställningstid är över 6 år. Om arbetsgivaren vill säga upp dig har du 1-6 månader uppsägningstid beroende på hur länge du har varit anställd. 0-2 år 1 månad, 2-4 år 2 månader, osv. Om du 55 år eller äldre och har jobbat i mer än 10 år på företaget får du ytterligare 6 månader alltså total 12 månader i uppsägningstid. För det fall arbetsgivaren vill säga upp dig bör du alltid kontakta din Akademikerförening, eller, för det fall det saknas en Akademikerförening på din arbetsplats, Sveriges Ingenjörers rådgivning.

Flexpension

Som en konsekvens av förändringar i ITP-planen har parterna anpassat överenskommelsen om flexpension så att premier tjänas in till 66 år för medarbetare som omfattas av ITP 1. Samtidigt höjs åldern då medarbetare kan ansöka om att gå ner i tid till 63 år. Förändringen gäller från och med den 1 januari 2023.

Medarbetare som omfattas av ITP 2 tjänar fortsatt in flexpensionspremier till 65 år och kan ansöka om att gå ner i tid från 62 år.

2023 års avtalsförhandlingar har skett mot bakgrund av stegrande inflation och krig i Ukraina. Hur dessa påverkar ekonomin och den svenska arbetsmarknaden har varit ytterst osäkert och präglat förhandlingarna från allra första början.

Vi och arbetsgivarna har kommit överens om följande: 

Det allmänna villkorsavtalet är oförändrat med undantag av ett par redaktionella förändringar.

Det samlade avtalsvärdet tillika kostnadsutrymmet är 7,4 procent fördelat på 4,1 procent 2023 och 3,1 procent + 0,2 procent i avsättning till flexpension 2024. Avsättningar till flexpension görs enligt tidigare fastslagen princip med ett års eftersläpning i förhållande till industrins märke.

Lön

Lönerevisionstidpunkten är den 1 april om inte annat överenskommes.
IT avtalet har en så kallad stupstock, vilket innebär att om lokala parter inte kan enas finns ett centralt förhandlat värde på kollektiv nivå genom att lönesumman för de Akademikermedlemmar som omfattas av lönerevisionen ökar med 4,1 procent den 2023-04-01 respektive 3,1 procent den 2024-04-01. De lokala parterna har såsom tidigare möjlighet att teckna avtal på nivåer som är högre såväl som längre än stupstockens nivå.

Den individuella löneökningen bygger som tidigare på den enskildes ansvar och prestation vilket innebär att en individuell löneökning kan vara både högre och lägre än procenten som anges ovan.

Avtalsperiod

1 april 2023 till 31 mars 2025.

Avsättningar till flexpension

2023 görs inga avsättningar till flexpension vilket innebär att hela kostnadsutrymmet på 4,1 procent läggs på löneökningar. Avsättningen är därmed kvar på 1,1 procent.

2024 görs en avsättning på 0,2 procent vilket innebär att detta dras av från kostnadsutrymmet som blir 3,1 procent. Avsättningen uppgår därmed till 1,3 procent från och med den 1 april 2024.

Kompetensutveckling – partsgemensamt material

I den här partsgemensamma skriften finns bra tips och handfasta råd om kompetensutveckling i tjänsteföretag. Skriften riktar sig till dig som är intresserad av kompetensutvecklingsfrågor, vare sig du är förtroendevald, medlem eller arbetsgivarföreträdare.

Lönesamtal – partsgemensamt material

Här är två skrifter som du kan använda för att förbereda dig inför lönesamtalet.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman IT
Peter Strandbacke

Biträdande ombudsman IT
Klara Söderström

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-09-22
Till toppen