Sveriges Ingenjörer

TechSverige Telekom

Arbetsgivarorganisationen Almega IT och Telekomföretagen har bytt namn till TechSverige.

TechSverige samlar företag med informationsteknologi och telekommunikation som huvudsakliga verksamhetsområden.

 

Avtalen är uppdelade i två branschområden, IT respektive Telekom. Bland de företag som är anslutna till Telekom finns TeliaCompany, Tele2 och Telenor.

Telekom-avtalet tecknas mellan TechSverige, Sveriges Ingenjörer, Akavia, Unionen, Ledarna och SEKO.

Kollektivavtalet gäller för alla medarbetare på arbetsplatsen, även för den som inte är med i facket.

Det kan också finnas lokala kollektivavtal på arbetsplatsen, som kompletterar det centrala avtalet, om till exempel formerna för inflytande och samverkan, regler för arbetstidsförläggning eller andra viktiga frågor. Ett lokalt avtal tecknar akademikerföreningen direkt med arbetsgivaren.

Lön

Lönesättning sker på företagsnivå. Lönesättningen ska vara individuell och differentierad samt kopplad till företagets mål och verksamhetsidé. Lönesättningen och lönestrukturen i företaget ska vara saklig och systematisk. Lönesättningsprinciperna ska vara tydliga och kända.

Anställningsform

Avtalet innehåller en uttömmande reglering av de anställningsformer som är tillgängliga på avtalsområdet. En anställning gäller tillsvidare om parterna inte överenskommit om att anställningen är tidsbegränsad eller på prov.

Arbetstid, övertid och restid

I kollektivavtalet finns regler om arbetstidens längd och förläggning, maximalt antal övertidstimmar, övertidskompensation m.m. Det finns också regler om restidsersättning.

Obekväm arbetstid, jour och beredskap

Medarbetare som arbetar på obekväm tid, har jourtid eller beredskap har rätt till ersättning för denna tid. Detta regleras ofta i lokala avtal, men det centrala avtalet gäller om lokalt avtal saknas.

Semester

En anställd har enligt lag rätt till 25 dagar semester. Enligt kollektivavtalet kan du ha rätt till fler dagar om du har avtalat bort rätten till övertidsersättning.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Föräldralön

När du är föräldraledig har du rätt till föräldralön, under förutsättning att du haft oavbruten anställning hos arbetsgivaren under minst ett år före den första dagen av föräldraledighet. Beroende på hur länge du varit anställd får du föräldralön i 2-6 månader. Rätten till föräldralön gäller ledighet som infaller inom 24 månader från barnets födelse eller adoption.

Flexpension

Om du har fyllt 62 år och omfattas av Telekomavtalet kan du ansöka om deltidspension, så kallad flexpension.

Lönerevisioner och ”stupstock”
1 november 2020 och 1 april 2022. Om det inte går att enas om nivån för löneökningar gäller det centrala avtalsvärdet med 2,9% från 1 november 2020 och 1,8% från 1 april 2022.

Avsättning till flexpension
0,3% den 1 november 2020 och 0,4% den 1 april 2022. Den sammanlagda avsättningen efter avtalsperioden kommer att vara 1,1 % av lönen.

Åldersbestämmelser
Åldersgränsen för att kvarstå i tjänst höjs till 68 år och 2023 till 69 år och ett förenklat underrättelseförfarande vid avslut av anställningen införs.

Arbetstid
Tydliggörande att bortavtalad övertidsersättning inte innebär ett utökat ordinarie arbetstidsmått.

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet IT förändringar i avtalet 2020 under rubriken avtalsdokument nedan.

Aktuellt

Höjt tak i sjukförsäkringen

Med anledning av att riksdagen den 15 december beslutade att höja taket för den sjukpenninggrundande inkomsten från 8 till 10 Prisbasbelopp har motsvarande konsekvensändringar införts i kollektivavtalet.

Ändringarna kommer att träda i kraft från och med den 1 januari 2022.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman Telekom
Klara Söderström

Biträdande ombudsman Telekom
Peter Strandbacke

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2022-06-14
Till toppen