Sveriges Ingenjörer

TechSverige Telekom

Arbetsgivarorganisationen Almega IT och Telekomföretagen har bytt namn till TechSverige. TechSverige samlar företag med informationsteknologi och telekommunikation som huvudsakliga verksamhetsområden.

Avtalen är uppdelade i två branschområden, IT respektive Telekom. Bland de företag som är anslutna till Telekom finns TeliaCompany, Tele2 och Telenor.

Telekom-avtalet tecknas mellan TechSverige, Sveriges Ingenjörer, Akavia, Unionen, Ledarna och SEKO.

Kollektivavtalet gäller för alla medarbetare på arbetsplatsen, även för den som inte är med i facket.

Det kan också finnas lokala kollektivavtal på arbetsplatsen, som kompletterar det centrala avtalet, om till exempel formerna för inflytande och samverkan, regler för arbetstidsförläggning eller andra viktiga frågor. Ett lokalt avtal tecknar akademikerföreningen direkt med arbetsgivaren.

Lön

Lönesättning sker på företagsnivå. Lönesättningen ska vara individuell och differentierad samt kopplad till företagets mål och verksamhetsidé. Lönesättningen och lönestrukturen i företaget ska vara saklig och systematisk. Lönesättningsprinciperna ska vara tydliga och kända.

Anställningsform

Avtalet innehåller en uttömmande reglering av de anställningsformer som är tillgängliga på avtalsområdet. En anställning gäller tillsvidare om parterna inte överenskommit om att anställningen är tidsbegränsad eller på prov.

Arbetstid, övertid och restid

I kollektivavtalet finns regler om arbetstidens längd och förläggning, maximalt antal övertidstimmar, övertidskompensation m.m. Det finns också regler om restidsersättning.

Obekväm arbetstid, jour och beredskap

Medarbetare som arbetar på obekväm tid, har jourtid eller beredskap har rätt till ersättning för denna tid. Detta regleras ofta i lokala avtal, men det centrala avtalet gäller om lokalt avtal saknas.

Semester

En anställd har enligt lag rätt till 25 dagar semester. Enligt kollektivavtalet kan du ha rätt till fler dagar om du har avtalat bort rätten till övertidsersättning.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Föräldralön

När du är föräldraledig har du rätt till föräldralön, under förutsättning att du haft oavbruten anställning hos arbetsgivaren under minst ett år före den första dagen av föräldraledighet. Beroende på hur länge du varit anställd får du föräldralön i 2-6 månader. Rätten till föräldralön gäller ledighet som infaller inom 24 månader från barnets födelse eller adoption.

Flexpension

Som en konsekvens av förändringar i ITP-planen har parterna anpassat överenskommelsen om flexpension så att premier tjänas in till 66 år för medarbetare som omfattas av ITP 1. Samtidigt höjs åldern då medarbetare kan ansöka om att gå ner i tid till 63 år. Förändringen gäller från och med den 1 januari 2023.

Medarbetare som omfattas av ITP 2 tjänar fortsatt in flexpensionspremier till 65 år och kan ansöka om att gå ner i tid från 62 år.

2023 års avtalsförhandlingar har skett mot bakgrund av stegrande inflation och krig i Ukraina. Hur dessa påverkar ekonomin och den svenska arbetsmarknaden har varit ytterst osäkert och präglat förhandlingarna från allra första början.

Vi och arbetsgivarna har kommit överens om följande:

Det allmänna villkorsavtalet är oförändrat med undantag av ett par redaktionella förändringar.

Det samlade avtalsvärdet tillika kostnadsutrymmet är 7,4 procent fördelat på 4,1 procent år 2023 och 3,1 procent + 0,2 procent ytterligare avsättning till flexpension år 2024. Avsättningar till flexpension görs enligt tidigare fastslagen princip med ett års eftersläpning i förhållande till industrins märke.

Lön

Lönerevisionstidpunkten är den 1 april om inte annat överenskommes. Telekom-avtalet har en så kallad stupstock. Detta innebär att om lokala parter inte kan bli överens, finns ett centralt förhandlat värde på kollektiv nivå, genom att lönesumman för de Akademikermedlemmar som omfattas av lönerevisionen ökar med 4,1 procent 2023-04-01 respektive 3,1 procent 2024-04-01. De lokala parterna har liksom tidigare möjlighet att teckna avtal på nivåer som är högre såväl som lägre än de procentsatser som anges ovan.

Avtalsperiod

Avtalsperioden är 1 april 2023–31 mars 2025.

Avsättningar till flexpension

2023 görs inga ytterligare avsättningar till flexpension, vilket innebär att hela kostnadsutrymmet på 4,1 procent läggs på löneökningar. Avsättningen år 2023 ligger därmed kvar på 1,1 procent. 2024 görs en ytterligare avsättning på 0,2 procent, vilket betyder att detta dras av från kostnadsutrymmet som blir 3,1 procent. Avsättningen uppgår därmed till 1,3 procent från och med den 1 april 2024.

Kompetensutveckling – partsgemensamt material

I den här partsgemensamma skriften finns bra tips och handfasta råd om kompetensutveckling i tjänsteföretag. Skriften riktar sig till dig som är intresserad av kompetensutvecklingsfrågor, vare sig du är förtroendevald, medlem eller arbetsgivarföreträdare.

Lönesamtal – partsgemensamt material

Här är två skrifter som du kan använda för att förbereda dig inför lönesamtalet.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman Telekom
Peter Strandbacke

 

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-09-22
Till toppen