Sveriges Ingenjörer

Teknikarbetsgivarna, teknikavtal

Kollektivavtal mellan Teknikarbetsgivarna och Sveriges Ingenjörer, Unionen samt Ledarna. Omfattar bland annat löneprinciper, allmänna anställningsvillkor så som semester, sjuklön, övertidskompensation och restidsersättning med mera.

Kollektivavtal gäller för alla som är anställda och arbetar inom avtalsområdet. Det gäller alltså även för den som inte är med i facket. Det centrala avtalet (TAG) tecknas mellan å ena sidan Sveriges Ingenjörer, Unionen och Ledarna och å andra sidan Teknikarbetsgivarna.

Det kan också finnas lokala kollektivavtal på arbetsplatsen, som kompletterar det centrala avtalet, om till exempel formerna för inflytande och samverkan, om regler för arbetstidsförläggning eller andra viktiga frågor. Ett lokalt avtal tecknar akademikerföreningen direkt med arbetsgivaren.

Lön

Lönesättningen ska vara differentierad efter individuella eller andra grunder. Lönen ska bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgifterna och den anställdes sätt att uppfylla dessa. Löneskillnader ska vara objektiva och väl motiverade. Lönerevision ska ske 1 april varje år om inte annat är överenskommet.

Anställningsform

En anställning gäller tillsvidare om parterna inte överenskommit om att anställningen är på viss tid. En visstidsanställning kan vara i minst en månad och högst 24 månader under en treårsperiod.

Deltid i pensioneringssyfte

Om du har fyllt 61 år och omfattas av Teknikavtalet kan du ansöka om deltidspension.

Arbetstid, semester, övertid och restid

En anställd har enligt lag rätt till 25 dagar semester. I kollektivavtalet finns bestämmelser om nattvila, veckovila, maximalt antal övertidstimmar och dylikt samt ersättning för arbetad övertid och restid. Om du har avtalat bort din övertidsersättning och/eller restidsersättning ska det kompenseras med fler semesterdagar och/eller högre lön.

Arbetstidsförkortning

Om du har en ordinarie arbetstid på 40 timmar i veckan och jobbar dagtid tjänar du varje fullgjord arbetsvecka in 82 minuter arbetstidsförkortning till en tidbank.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Föräldralön

Du har rätt till föräldralön om ditt barn är under 18 månader, det är en utfyllnad av den föräldrapenning du får från Försäkringskassan. Beroende på hur länge du varit anställd får du föräldralön i 2-6 månader.

Uppsägningstider

Vid egen uppsägning 1 månads uppsägningstid om din anställningstid är mindre än två år, 2 månaders uppsägningstid om din anställningstid är mellan 2 till 6 år och 3 månaders uppsägningstid om din anställningstid är 6 år eller längre. Arbetsgivarens uppsägningstid är mellan 1 – 12 månader baserad på din anställningstid och ålder. För det fall arbetsgivaren vill säga upp dig bör du alltid kontakta din Akademikerförening eller, för det fall Akademikerförening inte finns på din arbetsplats, Sveriges Ingenjörers rådgivning.

Lönerevisioner och ”stupstock”

1 november 2020 med 2,8 % och 1 april 2022 med 2,2 %, om ni inte kommer överens om annat lokalt.

Avsättning till deltidspension

0,4 % den 1 november 2020. Den sammanlagda avsättningen under avtalsperioden är 1,7 % av lönen.

Åldersbestämmelser - deltidspension

Höjs från 60 år till den månad när tjänsteman fyller 61 år.

Åldersbestämmelser - uppsägning

Vid fyllda 65 år med mer än 4 års anställningstid är uppsägningstiden 3 månader.

Åldersbestämmelser - rätt till sjuklön

Vid fyllda 65 år (ITP:s pensionsålder) har numera rätt till sjuklön från dag 15.

Aktuellt

Höjt tak i sjukförsäkringen

Med anledning av att riksdagen den 15 december beslutade att höja taket för den sjukpenninggrundande inkomsten från 8 till 10 Prisbasbelopp har motsvarande konsekvensändringar införts i kollektivavtalet.

Ändringarna kommer att träda i kraft från och med den 1 januari 2022.

Avtalskonferenser

Här hittar du material från den senaste digitala avtalskonferensen

Logga in för att ta del av materialet

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Anders Boström

 

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2022-04-08
Till toppen