Sveriges Ingenjörer

TeknikGrossisternas arbetsgivareförening

TGA samlar företag som är verksamma med bland annat försäljning av elmaterial och andra produkter till industrin och den privata marknaden.

TGA hette tidigare Elgrossisternas Arbetsgivareförening, EGA. Bland de anslutna företagen finns exempelvis Elektroskandia.

Lön

Lönesättningen skall vara individuell och differentierad och ske med hänsynstagande till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgifterna och den enskilde tjänstemannens sätt att uppfylla dessa. Lönerevision ska ske 1 maj varje år om inte annat är överenskommet.

Anställningsform

En anställning gäller tillsvidare om parterna inte överenskommit om att anställningen är på viss tid.

Deltid i pensioneringssyfte

Om du har fyllt 62 år kan du ansöka om deltidspension.

Arbetstid, semester, övertid och restid

En anställd har enligt lag rätt till 25 dagar semester. I kollektivavtalet finns bestämmelser om nattarbete, veckovila, maximalt antal övertidstimmar och dylikt samt ersättning för arbetad övertid och restid. Om du har avtalat bort din övertidsersättning och/eller restidsersättning ska det kompenseras med fler semesterdagar och/eller högre lön.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Föräldralön

Du har rätt till föräldralön om ditt barn är under 18 månader, det är en utfyllnad av den föräldrapenning du får från Försäkringskassan. Beroende på hur länge du varit anställd får du föräldralön i 2-6 månader.

Uppsägningstider

Vid egen uppsägning 1 månads uppsägningstid om din anställningstid är mindre än två år, 2 månaders uppsägningstid om din anställningstid är mellan 2 till 6 år och 3 månaders uppsägningstid om din anställningstid är 6 år eller längre. Arbetsgivarens uppsägningstid är mellan 1 – 12 månader baserad på din anställningstid och ålder. För det fall arbetsgivaren vill säga upp dig bör du alltid kontakta Sveriges Ingenjörers rådgivning.

Lönerevisioner och ”stupstock”

1 december  2020 och 1 maj  2022. Om de centrala parterna inte kan enas gäller det centrala avtalsvärdet för löneökningar med 2,8 % från den 1 december 2020 och 2,2 % från den 1 maj 2022.

Avsättning till deltidspension

0,4 % den 1 december 2020. Den sammanlagda avsättningen för deltidspensionspremier kommer efter avtalsperioden att vara 1,1 %.

Åldersbestämmelser – avslut av anställningen

Regeln om en månads uppsägningstid för den som fyllt 67 år är borttagen. Åldersgränsen för att kvarstå i tjänst höjs till 68 år och 2023 till 69 år och ett underrättelseförfarande införs för avslut av anställningen.

Åldersbestämmelser - rätt till sjuklön

Tjänsteman som har fyllt 65 år (ITP:s pensionsålder) har numera rätt till sjuklön från dag 15.

Aktuellt

Höjt tak i sjukförsäkringen

Med anledning av att riksdagen den 15 december beslutade att höja taket för den sjukpenninggrundande inkomsten från 8 till 10 Prisbasbelopp har motsvarande konsekvensändringar införts i kollektivavtalet.

Ändringarna kommer att träda i kraft från och med den 1 januari 2022.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Sigrun Malm

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-07-07
Till toppen