Sveriges Ingenjörer

TEKO-industrierna

Kollektivavtal mellan TEKO Sveriges Textil- och modeföretag, Sveriges Ingenjörer, Unionen och Ledarna. Omfattar bland annat löneprinciper, allmänna anställningsvillkor så som semester, sjuklön, övertidskompensation och restidsersättning med mera.

Kollektivavtal gäller för alla som är anställda och arbetar inom avtalsområdet, gäller även för den som inte är med i facket.

Det kan också finnas lokala kollektivavtal på arbetsplatsen, som kompletterar det centrala avtalet, om till exempel formerna för inflytande och samverkan, om regler för arbetstidsförläggning eller andra viktiga frågor. Ett lokalt avtal tecknar akademikerföreningen direkt med arbetsgivaren.

Lön

Lönesättningen ska vara differentierad efter individuella eller andra grunder. Löneskillnader ska vara objektivt och väl motiverade. Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen satts och vad medarbetaren kan göra för att öka lönen.

Anställningsform

Anställningen ska vara tills vidare om inte överenskommelse har träffats om anställning för viss tid. Arbetsgivare och tjänsteman kan träffa avtal om visstidsanställning om minst en månad och högst 24 månaders anställningstid under en treårsperiod.

Arbetstid, semester, övertid och restid

En anställd har enligt lag rätt till 25 dagar semester. I kollektivavtalet finns bestämmelser om nattvila, veckovila, maximalt antal övertidstimmar och dylikt samt ersättning för arbetad övertid och restid. Om du har avtalat bort din övertidsersättning och/eller restidsersättning ska det kompenseras med fler semesterdagar och/eller högre lön.

Föräldralön

Du har rätt till föräldralön om ditt barn är under 18 månader, det är en utfyllnad av den föräldrapenning du får från Försäkringskassan. Beroende på hur länge du varit anställd får du föräldralön i 2-6 månader.

Uppsägning

Du har vid egen uppsägning 1 månads uppsägningstid om din anställningstid är mindre än två år, 2 månaders uppsägningstid om din anställningstid är mellan 2 till 6 år och 3 månaders uppsägningstid om din anställningstid är 6 år eller längre. Arbetsgivarens uppsägningstid är mellan 1 – 12 månader baserad på din anställningstid och ålder. 

Lönerevision och löneöversyn

Lönerevision sker 1 november 2020 och 1 april 2022. En lönepott om 2,3 % bildas för 1 november 2020 och 1,7 % 1 april 2022. Löneöversynen beräknas ge minst 1,0 % under avtalsperioden.

Avsättning till deltidspension

0,4 % den 1 november 2020. Den sammanlagda avsättningen under avtalsperioden är 1,7% av lönen.

Åldersbestämmelser – deltidspension

Åldern för att prövas för att gå ner i deltid i pensioneringssyfte höjs från 60 år till den månad tjänsteman fyller 61 år.

Åldersbestämmelser – rätt till sjuklön

Tjänsteman som har fyllt 65 år (ITP:s pensionsålder) har numera rätt till sjuklön från dag 15.

Åldersbestämmelser - uppsägning

Rätt att kvarstå i anställningen till 68 år och en skriftlig underrättelse lämnas minst 2 månader innan anställningen ska upphöra.

Aktuellt

Höjt tak i sjukförsäkringen

Med anledning av att riksdagen den 15 december beslutade att höja taket för den sjukpenninggrundande inkomsten från 8 till 10 Prisbasbelopp har motsvarande konsekvensändringar införts i kollektivavtalet.

Ändringarna kommer att träda i kraft från och med den 1 januari 2022.

Avtalskonferenser

Här hittar du material från den senaste digitala avtalskonferensen.

Ta del av materialet

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Maria Calme

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2022-04-08
Till toppen