Sveriges Ingenjörer

Transportföretagen

Transportföretagen (tidigare Transportgruppen) omfattar Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Bussarbetsgivarna, Flygarbetsgivarna, Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sveriges Hamnar. Dessutom ingår Motorbranschens Arbetsgivareförbund och Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund.

 Kollektivavtalen gäller för samtliga som arbetar inom aktuella avtalsområden. I vissa frågor medger avtalen avvikelser genom lokala kollektivavtal. Det är exempelvis möjligt att lokalt avtala om förskjutet intjänande- och/eller semesterår, om regler för arbetstidsförläggning m.m.  

Lön

Lönen ska vara individuell och differentierad. Marknadskrafterna och de lokala parternas uppfattning om en viss lönestruktur i företaget påverkar också lönerna. Varje tjänsteman ska veta på vilka grunder lönen sätts och vilka krav som gäller för att erhålla en löneutveckling. Tjänstemannens lön ska bestämmas med hänsyn till arbetsuppgifternas innehåll, svårighetsgrad och ansvaret som följer därav samt tjänstemannens prestation och sätt att uppfylla kraven som ställs, kunskap och erfarenheter, förmåga att leda, ta initiativ och samarbeta samt tjänstemannens idérikedom och pedagogiska färdigheter. Det är av stor betydelse att bedömningen av de faktorer som påverkar lönen för tjänstemännen sker på så objektiva grunder som möjligt. Faktorer för den individuella lönesättningen ska vara könsneutrala. Till grund för bedömning av utvecklingsinsatser och lönesättning för tjänstemännen bör utvecklingssamtal användas.

Anställningsform

En anställning gäller tills vidare, om arbetsgivaren och tjänstemannen inte har kommit överens om att anställningen ska vara tidsbegränsad eller på prov. Därutöver kan tjänsteman ansöka om rätt till deltidspension från och med den månad tjänstemannen fyller 62 år.

Semester

Tjänsteman har rätt till 25 semesterdagar per år. Arbetsgivaren och tjänstemannen kan också komma överens om att kompensation för övertidsarbete ska ges genom att tjänstemannen i stället får högre lön och/eller fem semesterdagar utöver lagstadgad semester.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och kompletterar den sjukpenning som utbetalas från Försäkringskassan.

Föräldralön

En tjänsteman som är tjänstledig på grund av graviditet eller i samband med barns födelse eller adoption, har rätt till föräldralön från arbetsgivaren om tjänstemannen har varit anställd hos arbetsgivaren under minst ett år i följd. Med begreppet ”i samband med” avses att tjänstledigheten ska äga rum inom 18 månader.

Uppsägningstider

Vid egen uppsägning gäller en månads uppsägningstid om tjänsteman varit anställd under två år, två månaders uppsägningstid om tjänstemannen varit anställd mellan två till fyra år och tre månader om tjänstemannen varit anställd längre än fyra år.

Arbetsgivarens uppsägningstid är mellan 1 – 12 månader beroende på din anställningstid och ålder.

För det fall arbetsgivaren vill säga upp dig bör du alltid kontakta din Akademikerförening eller, för det fall Akademikerförening inte finns på din arbetsplats, Sveriges Ingenjörers rådgivning.

2023 års avtalsförhandlingar har skett mot bakgrund av stegrande inflation och krig i Ukraina. Hur dessa påverkar ekonomin och den svenska arbetsmarknaden har varit ytterst osäkert och präglat förhandlingarna från allra första början.

Vi och arbetsgivarna har kommit överens om följande: 

Avtalsperiod

1 maj 2023 – 30 april 2025

Lön

Ett allmänt utrymme beräknas som 3,9 procent av de fasta kontanta lönerna för tjänstemän den 30 april 2023.

Ett allmänt utrymme beräknas som 3,1 procent av de fasta kontanta lönerna för tjänstemän den 30 april 2024.

Avsättningar till flexpension

Premierna till deltidspension höjs med 0,2 % fr o m 1 maj 2023 och uppgår således från och med 1 maj 2023 till sammanlagt 1,8 % av pensionsmedförande lön.

Premierna till deltidspension höjs med 0,2 % fr o m 1 maj 2024 och uppgår således från och med 1 maj 2024 till sammanlagt 2,0 % av pensionsmedförande lön.

Anteckningar till förhandlingsprotokollet m.m.

Parterna är överens om följande redaktionella ändringar:

 • § 11.6.2
  Räkneexempel uppdateras med aktuellt prisbasbelopp
 • § 13.3.3
  Hänvisning till tabell i 13:3 ska tas bort eftersom tabellen har utgått
 • § 13.3.5 st 2 första meningen
  ”skriftligt underrättelse” ändras till ”skriftlig underrättelse”
 • § 13.3.10 sista stycket
  ”ett arbetsgivarintyg avsett för arbetslösheten” ändras till ”ett arbetsgivarintyg avsett för arbetslöshetskassan”

2023 års avtalsförhandlingar har skett mot bakgrund av stegrande inflation och krig i Ukraina. Hur dessa påverkar ekonomin och den svenska arbetsmarknaden har varit ytterst osäkert och präglat förhandlingarna från allra första början.

Vi och arbetsgivarna har kommit överens om följande: 

Avtalsperiod Avtalsperiod

1 maj 2023 – 30 april 2025

Lön

Den 1 maj 2023 avsätts vid företaget en lönepott motsvarande 3,9 procent av de fasta kontanta lönerna för tjänstemannagruppen per den 30 april 2023, såvida inte alternativ lönebildningsmodell tillämpas, se nedan under lokal lönebildning.

Den 1 maj 2024 avsätts vid företaget en lönepott motsvarande 3,1 procent av de fasta kontanta lönerna för tjänstemannagruppen per den 30 april 2024 såvida inte alternativ lönebildningsmodell tillämpas, se nedan under lokal lönebildning.

Avsättningar till flexpension

Arbetsgivaren avsätter månatligen (löpande) från och med den 1 maj 2023 ytterligare 0,2 % av pensionsmedförande lön enligt ITP-planen, d v s från och med den 1 maj 2023 sammanlagt 1,8 % av pensionsmedförande lön.

Arbetsgivaren avsätter månatligen (löpande) från och med den 1 maj 2024 ytterligare 0,2 % av pensionsmedförande lön enligt ITP-planen, d v s från och med den 1 maj 2024 sammanlagt 2,0 % av pensionsmedförande lön.

Avsättningen görs i syfte att skapa förutsättningar för tjänstemännen att gå i deltidspension i enlighet med möjligheten därtill i § 2 i avtalet om allmänna anställningsvillkor.


Ändringar

§ 6 Mom 3 Övertidskompensationens storlek

Mom 3:1

Övertidsarbete kompenseras antingen i pengar (övertidsersättning) eller – om tjänstemannen så önskar och arbetsgivaren efter samråd med tjänstemannen finner att så kan ske utan olägenhet för verksamheten vid företaget – i form av ledig tid (kompensationsledighet).

Vid samrådet mellan arbetsgivaren och tjänstemannen bör även, så långt det är möjligt, beaktas tjänstemannens önskemål om när kompensationsledigheten skall utläggas.

Om en tjänstemans kompensationsledighet till följd av övertidsarbete från ett kalenderår kvarstår outtagen den 31 januari påföljande kalenderår skall, om inte överenskommelse om annat träffas med tjänstemannen, den tid som överstiger 40 timmar ersättas genom kontant betalning.

Om en tjänstemans kompensationsledighet till följd av övertidsarbete från ett kalenderår kvarstår outtagen den 30 april påföljande kalenderår äger arbetsgivaren rätt att ersätta tiden genom kontant betalning.

Det har även införts Kompletterande regler avseende ersättning för övertidsarbete i samband med lossning eller lastning av tankbåt jämte vilotidsregel i samband med att Petroleumbranschens arbetsgivareförbunds (PAF:s) avtal upphörde att gälla den 2023-04-30, fördes denna bilaga in i MAF:s tjänstemannaavtal.

Övrigt

 1. Parterna enas om att för tiden från den 1 maj 2023 till och med den 30 april 2025 prolongera senast gällande avtal om allmänna villkor, med de ändringar och tillägg som framgår av bilaga A.
 2. Parterna enas om att för tiden från den 1 maj 2023 till och med den 30 april 2025 sluta avtal om löner i enlighet med bilaga B. Tekniska anvisningar, se bilaga C.
 3. Ändringar enligt bilaga A, B, C och D träder i kraft, där inte annat särskilt anges, från och med den avlöningsperiod som innehåller den 1 maj 2023.
 4. Parterna enas om att prolongera avtalet om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän.
 5. Avsättning till deltidspension, se bilaga D.
 6. Kompletterande regler avseende ersättning för övertidsarbete i samband med lossning eller lastning av tankbåt jämte vilotidsregel, se bilaga E.
 7. Denna överenskommelse gäller för tiden från och med den 1 maj 2023 till och med den 30 april 2025. Om överenskommelsen inte sagts upp tre månader före giltighetstidens utgång prolongeras den för ett år åt gången.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman: Arvid Lindholm

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-06-08
Till toppen