Sveriges Ingenjörer

Transportföretagen

Transportföretagen (tidigare Transportgruppen) omfattar Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Bussarbetsgivarna, Flygarbetsgivarna, Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sveriges Hamnar. Dessutom ingår Motorbranschens Arbetsgivareförbund och Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund.

Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund har under nuvarande avtalsperiod upplösts. Avtalet gäller avtalstiden ut men kommer därefter inte längre att existera.  

Kollektivavtalen gäller för samtliga som arbetar inom aktuella avtalsområden. I vissa frågor medger avtalen avvikelser genom lokala kollektivavtal. Det är exempelvis möjligt att lokalt avtala om förskjutet intjänande- och/eller semesterår, om regler för arbetstidsförläggning m.m.  

Lön

Lönen ska vara individuell och differentierad. Marknadskrafterna och de lokala parternas uppfattning om en viss lönestruktur i företaget påverkar också lönerna. Varje tjänsteman ska veta på vilka grunder lönen sätts och vilka krav som gäller för att erhålla en löneutveckling. Tjänstemannens lön ska bestämmas med hänsyn till arbetsuppgifternas innehåll, svårighetsgrad och ansvaret som följer därav samt tjänstemannens prestation och sätt att uppfylla kraven som ställs, kunskap och erfarenheter, förmåga att leda, ta initiativ och samarbeta samt tjänstemannens idérikedom och pedagogiska färdigheter. Det är av stor betydelse att bedömningen av de faktorer som påverkar lönen för tjänstemännen sker på så objektiva grunder som möjligt. Faktorer för den individuella lönesättningen ska vara könsneutrala. Till grund för bedömning av utvecklingsinsatser och lönesättning för tjänstemännen bör utvecklingssamtal användas.

Anställningsform

En anställning gäller tills vidare, om arbetsgivaren och tjänstemannen inte har kommit överens om att anställningen ska vara tidsbegränsad eller på prov. Därutöver kan tjänsteman ansöka om rätt till deltidspension från och med den månad tjänstemannen fyller 62 år.

Semester

Tjänsteman har rätt till 25 semesterdagar per år. Arbetsgivaren och tjänstemannen kan också komma överens om att kompensation för övertidsarbete ska ges genom att tjänstemannen i stället får högre lön och/eller fem semesterdagar utöver lagstadgad semester.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och kompletterar den sjukpenning som utbetalas från Försäkringskassan.

Föräldralön

En tjänsteman som är tjänstledig på grund av graviditet eller i samband med barns födelse eller adoption, har rätt till föräldralön från arbetsgivaren om tjänstemannen har varit anställd hos arbetsgivaren under minst ett år i följd. Med begreppet ”i samband med” avses att tjänstledigheten ska äga rum inom 18 månader.

Uppsägningstider

Vid egen uppsägning gäller en månads uppsägningstid om tjänsteman varit anställd under två år, två månaders uppsägningstid om tjänstemannen varit anställd mellan två till fyra år och tre månader om tjänstemannen varit anställd längre än fyra år.

Arbetsgivarens uppsägningstid är mellan 1 – 12 månader beroende på din anställningstid och ålder.

För det fall arbetsgivaren vill säga upp dig bör du alltid kontakta din Akademikerförening eller, för det fall Akademikerförening inte finns på din arbetsplats, Sveriges Ingenjörers rådgivning.

Lön

Lönerevision sker 1 december 2020 och 1 maj 2022. Mot bakgrund av rådande pandemi har lokalt införts en möjlighet att komma överens om att skjuta fram den första lönerevisionen, dock senast till 2021-05-01. Om sådan överenskommelse saknas ska löneökningarna gälla fr o m 2020-12-01. 

Avsättning till flexpension

0,4 % den 1 december 2020. Den sammanlagda avsättningen efter avtalsperioden kommer att vara 1,6 % av lönen.

Åldersbestämmelser - uppsägning

Rätt att kvarstå i anställningen till 68 år, till 69 år från 2023.

Åldersbestämmelser – rätt till sjuklön

Möjligheten att vid anställningens ingående kunna avtala bort rätten till sjuklön efter dag 14 ändras från 60 till 68 år (69 år från 2023). 

Åldersbestämmelser – avgångsskyldighet

Den tidigare s.k. avgångsskyldigheten vid 67 års ålder är borttagen och ersatt med ett underrättelseförfarande för den som fyller 68 år (69 år från 2023).

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet Transportföretagen förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Lön

Lönerevision sker 1 december 2020 och 1 maj 2022. Mot bakgrund av rådande pandemi har lokalt införts en möjlighet att komma överens om att skjuta fram den första lönerevisionen, dock senast till 2021-05-01. Om sådan överenskommelse saknas ska löneökningarna gälla fr o m 2020-12-01. 

Avsättning till flexpension

0,4 % den 1 december 2020. Den sammanlagda avsättningen efter avtalsperioden kommer att vara 1,6 % av lönen. 

Åldersbestämmelser - uppsägning

Rätt att kvarstå i anställningen till 68 år, till 69 år från 2023. 

Åldersbestämmelser – rätt till sjuklön

Möjligheten att vid anställningens ingående kunna avtala bort rätten till sjuklön efter dag 14 ändras från 60 till 68 år (69 år från 2023). 

Åldersbestämmelser – avgångsskyldighet

Den tidigare s.k. avgångsskyldigheten vid 67 års ålder är borttagen och ersatt med ett underrättelseförfarande för den som fyller 68 år (69 år från 2023).

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet Motorbranschen förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Lön

Lönerevision sker 1 december 2020 och 1 maj 2022. Mot bakgrund av rådande pandemi har lokalt införts en möjlighet att komma överens om att skjuta fram den första lönerevisionen, dock senast till 2021-05-01. Om sådan överenskommelse saknas ska löneökningarna gälla fr o m 2020-12-01. 

Avsättning till flexpension

0,4 % den 1 december 2020. Den sammanlagda avsättningen efter avtalsperioden kommer att vara 1,6 % av lönen. 

Åldersbestämmelser - uppsägning

Rätt att kvarstå i anställningen till 68 år, till 69 år från 2023. 

Åldersbestämmelser – rätt till sjuklön

Möjligheten att vid anställningens ingående kunna avtala bort rätten till sjuklön efter dag 14 ändras från 60 till 68 år (69 år från 2023). 

Åldersbestämmelser – avgångsskyldighet

Den tidigare s.k. avgångsskyldigheten vid 67 års ålder är borttagen och ersatt med ett underrättelseförfarande för den som fyller 68 år (69 år från 2023).

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet Petroleumbranschen förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Höjt tak i sjukförsäkringen

Med anledning av att riksdagen den 15 december beslutade att höja taket för den sjukpenninggrundande inkomsten från 8 till 10 Prisbasbelopp har motsvarande konsekvensändringar införts i kollektivavtalet.

Ändringarna trädde i kraft från och med den 1 januari 2022.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman: Arvid Lindholm

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-03-16
Till toppen