Sveriges Ingenjörer

Utveckling & Tjänster Almega

Kollektivavtal mellan Almega tjänsteförbunden, Sveriges Ingenjörer, Unionen och Ledarna. Omfattar bland annat löneprinciper, allmänna anställningsvillkor så som semester, sjuklön, övertidskompensation och restidsersättning med mera. 

Alla tjänstemän omfattas av avtalet med undantag för tjänsteman vars anställning utgör en bisyssla samt tjänsteman som intar företagsledande eller därmed jämförlig ställning. Avtalet gäller alltså även för den som inte är med i facket.

Det kan också finnas lokala kollektivavtal på arbetsplatsen, som kompletterar det centrala avtalet, om till exempel formerna för inflytande och samverkan, om regler för arbetstidsförläggning eller andra viktiga frågor. Ett lokalt avtal tecknar akademikerföreningen direkt med arbetsgivaren.

Avtalet omfattar flera olika verksamheter inom provning, testning och utvecklingsområdena.

Lön

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad med hänsyn till verksamhetens krav och arbetsuppgifternas art och innehåll, individuell kompetens, duglighet, utbildning samt uppnådda resultat i relation till satta mål. De lokala parterna träffar överenskommelse om revisionstidpunkt och löneutrymme. Om parterna inte kan enas ska lönerevisionen ske per den 1 december 2020 och omfatta en pott om 2,9%, samt 1 maj 2022 och omfatta en pott om 1,8%.

Anställning

En anställning gäller tillsvidare, om arbetsgivaren och tjänstemannen inte har kommit överens om att anställningen ska vara tidsbegränsad eller på prov.

Deltid i pensioneringssyfte

Om du har fyllt 62 år och omfattas av Innovationsavtalet kan du ansöka om flexpension.

Arbetstid, semester, övertid och restid

En anställd har enligt lag rätt till 25 dagar semester. I kollektivavtalet finns bestämmelser om nattvila, veckovila, maximalt antal övertidstimmar och dylikt samt ersättning för arbetad övertid och restid. Om du har avtalat bort din övertidsersättning och/eller restidsersättning ska det kompenseras med fler semesterdagar och/eller högre lön.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Föräldralön

Du har rätt till föräldralön om ditt barn är under 24 månader, det är en utfyllnad av den föräldrapenning du får från Försäkringskassan. Beroende på hur länge du varit anställd får du föräldralön i 2-6 månader.

Uppsägningstider

Vid egen uppsägning 1 månads uppsägningstid om din anställningstid är mindre än två år, 2 månaders uppsägningstid om din anställningstid är mellan 2 till 6 år och 3 månaders uppsägningstid om din anställningstid är 6 år eller längre. Arbetsgivarens uppsägningstid är mellan 1 – 12 månader baserad på din anställningstid och ålder. För det fall arbetsgivaren vill säga upp dig bör du alltid kontakta din Akademikerförening eller, för det fall Akademikerförening inte finns på din arbetsplats, Sveriges Ingenjörers rådgivning.

 • Lönerevisioner

  Lönerevision sker 1 december 2020 med en pott om 2.9 % och 1 maj 2022 med en pott om 1.8 % om inte lokala parterna enas om annat.
 • Avsättning till flexpension

  0,3 % den 1 december 2020 och 0,4 % den 1 maj 2022. Den sammanlagda avsättningen efter avtalsperioden kommer att vara 1,1 % av lönen.
 • Arbetstid

  Tydliggörande att bortavtalad övertidsersättning inte innebär ett utökat ordinarie arbetstidsmått, samt förbättrade skrivningar om arbetstid och övertidskompensation.
 • Åldersbestämmelser

  Skrivning om ömsesidig uppsägningstid om en månad efter fyllda 67 år tas bort. Även tidigare inskränkning om rätt till sjuklön efter dag 14 tas bort för samma grupp.

 • Tjänstgöring utomlands

  Reglerna i kollektivavtalet ska gälla då tjänsteman på arbetsgivarens uppdrag tjänstgör utomlands.

 • Kompetensutveckling

  Förbättrade skrivningar i avtalet gällande kompetensutveckling i företag.

 

Aktuellt

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Anders Brandt

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-01-30
Till toppen