Sveriges Ingenjörer

Utveckling & Tjänster Almega

Kollektivavtal mellan Almega tjänsteförbunden, Sveriges Ingenjörer, Unionen och Ledarna. Omfattar bland annat löneprinciper, allmänna anställningsvillkor så som semester, sjuklön, övertidskompensation och restidsersättning med mera. 

Alla tjänstemän omfattas av avtalet med undantag för tjänsteman vars anställning utgör en bisyssla samt tjänsteman som intar företagsledande eller därmed jämförlig ställning. Avtalet gäller alltså även för den som inte är med i facket.

Det kan också finnas lokala kollektivavtal på arbetsplatsen, som kompletterar det centrala avtalet, om till exempel formerna för inflytande och samverkan, om regler för arbetstidsförläggning eller andra viktiga frågor. Ett lokalt avtal tecknar akademikerföreningen direkt med arbetsgivaren.

Avtalet omfattar flera olika verksamheter inom provning, testning och utvecklingsområdena.

Lön

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad med hänsyn till verksamhetens krav och arbetsuppgifternas art och innehåll, individuell kompetens, duglighet, utbildning samt uppnådda resultat i relation till satta mål. 

Lönerevisionstidpunkten är 1 maj om inte annat överenskommes. Avtalet har en så kallad pott, vilket innebär att om lokala parter inte kan enas finns ett centralt framförhandlat värde på kollektiv nivå genom att lönesumman för de akademikermedlemmar som omfattas av lönerevisionen ökar med 4,1 procent 2023-05-01 respektive 3,1 procent 2024-05-01.

De lokala parterna har såsom tidigare möjlighet att teckna avtal på nivåer som är högre såväl som lägre än avtalets pott. Den individuella löneökningen bygger som tidigare på den enskildes ansvar och prestation vilket innebär att en individuell löneökning kan vara både högre och lägre procent än som anges ovan.

Anställning

En anställning gäller tillsvidare, om arbetsgivaren och tjänstemannen inte har kommit överens om att anställningen ska vara tidsbegränsad eller på prov.

Flexpension

Som en konsekvens av förändringar i ITP-planen har parterna anpassat överenskommelsen om flexpension så att premier tjänas in till 66 år för medarbetare som omfattas av ITP 1. Samtidigt höjs åldern då medarbetare kan ansöka om att gå ner i tid till 63 år. Förändringen gäller från och med den 1 januari 2023.

Medarbetare som omfattas av ITP 2 tjänar fortsatt in flexpensionspremier till 65 år och kan ansöka om att gå ner i tid från 62 år.

2023 görs inga avsättningar till flexpension vilket innebär att hela kostnadsutrymmet på 4,1 procent läggs på löneökningar. Avsättningen är därmed kvar på 1,1 procent. 2024 görs en avsättning på 0,2 procent vilket innebär att detta dras av från kostnadsutrymmet som blir 3,1 procent. Avsättningen uppgår därmed till 1,3 procent från och med den 1 april 2024.

Arbetstid, semester, övertid och restid

En anställd har enligt lag rätt till 25 dagar semester. I kollektivavtalet finns bestämmelser om nattvila, veckovila, maximalt antal övertidstimmar och dylikt samt ersättning för arbetad övertid och restid. Om du har avtalat bort din övertidsersättning och/eller restidsersättning ska det kompenseras med fler semesterdagar och/eller högre lön.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Föräldralön

Du har rätt till föräldralön om ditt barn är under 24 månader, det är en utfyllnad av den föräldrapenning du får från Försäkringskassan. Beroende på hur länge du varit anställd får du föräldralön i 2-6 månader.

Uppsägningstider

Vid egen uppsägning 1 månads uppsägningstid om din anställningstid är mindre än två år, 2 månaders uppsägningstid om din anställningstid är mellan 2 till 6 år och 3 månaders uppsägningstid om din anställningstid är 6 år eller längre. Arbetsgivarens uppsägningstid är mellan 1 – 12 månader baserad på din anställningstid och ålder. För det fall arbetsgivaren vill säga upp dig bör du alltid kontakta din Akademikerförening eller, för det fall Akademikerförening inte finns på din arbetsplats, Sveriges Ingenjörers rådgivning.

2023 års avtalsförhandlingar har skett mot bakgrund av stegrande inflation och krig i Ukraina. Hur dessa påverkar ekonomin och den svenska arbetsmarknaden har varit ytterst osäkert och präglat förhandlingarna från allra första början.

Vi och arbetsgivarna har kommit överens om följande: 

Det allmänna villkorsavtalet är oförändrat med undantag av ett par redaktionella förändringar. Parterna har också enats om att se över löneavtalet i en arbetsgrupp. Arbetet ska pågå under avtalsperioden. Det samlade avtalsvärdet tillika kostnadsutrymmet är 7,4 procent fördelat på 4,1 procent 2023 och 3,1 procent + 0,2 procent i avsättning till flexpension 2024. Avsättningen görs enligt tidigare fastslagna principer med ett års eftersläpning i förhållande till industrins märke.

Lön

Lönerevisionstidpunkten är 1 maj om inte annat överenskommes. Avtalet har en så kallad pott, vilket innebär att om lokala parter inte kan enas finns ett centralt framförhandlat värde på kollektiv nivå genom att lönesumman för de akademikermedlemmar som omfattas av lönerevisionen ökar med 4,1 procent 2023-05-01 respektive 3,1 procent 2024-05-01.

De lokala parterna har såsom tidigare möjlighet att teckna avtal på nivåer som är högre såväl som lägre än avtalets pott. Den individuella löneökningen bygger som tidigare på den enskildes ansvar och prestation vilket innebär att en individuell löneökning kan vara både högre och lägre procent än som anges ovan.

Avtalsperiod

1 april 2023 till 31 mars 2025

Avsättningar till flexpension

2023 görs inga avsättningar till flexpension vilket innebär att hela kostnadsutrymmet på 4,1 procent läggs på löneökningar. Avsättningen är därmed kvar på 1,1 procent. 2024 görs en avsättning på 0,2 procent vilket innebär att detta dras av från kostnadsutrymmet som blir 3,1 procent. Avsättningen uppgår därmed till 1,3 procent från och med den 1 april 2024.

Kompetensutveckling – partsgemensamt material

I den här partsgemensamma skriften finns bra tips och handfasta råd om kompetensutveckling i tjänsteföretag. Skriften riktar sig till dig som är intresserad av kompetensutvecklingsfrågor, vare sig du är förtroendevald, medlem eller arbetsgivarföreträdare.

Lönesamtal – partsgemensamt material

Här är två skrifter som du kan använda för att förbereda dig inför lönesamtalet.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Anders Brandt

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-02-24
Till toppen