Sveriges Ingenjörer

Vårdföretagarna Almega, Bransch E (Vård- och behandlingsverksamhet)

Kollektivavtal mellan Vårdföretagarna Almega och Akademikerförbunden (där Sveriges Ingenjörer är med), Vision, Vårdförbundet (för Bransch E)

Avtalet äger tillämpning på tjänstemän inom företag anslutna till Vårdföretagarna Almega. Det kan också finnas lokala avtal på arbetsplatsen som kompletterar det centrala avtalet. Ett lokalt avtal tecknat akademikerföreningen direkt med arbetsgivaren.

Lön

Avtalets inriktning är att knyta samman medarbetarens prestation och uppnådda resultat med den individuella löneutvecklingen.

Anställningsform

En anställning gäller tills vidare, om arbetsgivaren och tjänstemannen inte har kommit överens om annan anställningsform enligt kollektivavtalet. Ett vikariat och/eller avtalad visstid får vara högst 3 år under en femårsperiod. Detta betyder att efter en medarbetare varit anställd i sammanlagt mer än 36 månader under en femårsperiod i vikariat och/eller avtalad visstidsanställning övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Arbetstid, semestertid, övertid och restid

En anställd har enligt lag rätt till 25 dagars semester. Om inget annat överenskommes har medarbetaren 31 semesterdagar i och med det år då medarbetaren fyller 40 år, samt 32 semesterdagar i och med det år då medarbetaren fyller 50 år. I kollektivavtalet finns bestämmelser om dygnsvila, veckovila, övertid, restid, OB, jour samt beredskap.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan. (OBS: Se mer i avtalet om begränsningar och undantag från rätten till sjuklön.)

Föräldralön

Om du har varit anställd i minst ett år i följd hos arbetsgivaren och är föräldraledig med föräldrapenning, samt är fortsatt anställd under minst tre månader efter tjänstledigheten kvalificeras du för föräldralön. Beroende på hur länge du har jobbat kan du få föräldralönen under en längre period, det finns en brytgräns vid två år i följd samt tre år i följd. Se avtalet för mer specifik information.

Uppsägningstider

Vid egen uppsägning (när tjänstemannen säger upp sig själv):

Anställningstid

  • 0-1 år: 1 månad
  • Mer än 1 år: 3 månader

Vid uppsägning från arbetsgivarens sida gäller, (för anställda 1 jan 1999 eller senare):

  • 0-1 år: 1 månad
  • 1-6 år: 3 månader
  • 6-8 år: 4 månader
  • 8-10 år: 5 månader
  • 10+ år: 6 månader

Har tjänsteman sagts upp på grund av arbetsbrist och vid uppsägningsdagen uppnått 59 års ålder och då har 10 års sammanhängande anställningstid ska uppsägningstiden förlängas med sex månader. Den förlängda uppsägningstiden gäller till dess att medarbetaren fyller 69 år.

Uppsägning ska ske skriftligen.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Arash Ensani

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-01-27
Till toppen