Sveriges Ingenjörer

Säkerhetsskydd och säkerhetsprövning

Med säkerhetsskydd avses förebyggande åtgärder för att skydda verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot exempelvis spioneri, sabotage och terroristbrott. Läs mer om vad säkerhetsskydd, säkerhetsklasser och säkerhetsprövning innebär för anställning här.

Bestämmelser om säkerhetsskydd finns bland annat i säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen och omfattar alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Behovet av säkerhetsskydd ska analyseras och dokumenteras. Analysen kan leda fram till beslut att viss anställning eller annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet ska placeras i säkerhetsklass.

Olika nivåer av säkerhetsklass

Det finns tre nivåer av säkerhetsklass, 1, 2 och 3, som skiljer sig åt beroende på hur känsliga uppgifter den anställde/uppdragstagaren kommer i kontakt med samt hur stor skada personen skulle kunna åsamka Sveriges säkerhet. Säkerhetsklass 1 innebär högsta krav på personalsäkerhet. För säkerhetsklass 1 och 2 krävs vanligtvis svenskt medborgarskap, och alltid när det gäller anställning vid en svensk myndighet, kommun eller region.

Säkerhetsprövning

Den som ska delta i verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet måste genomgå en särskild bedömning, en säkerhetsprövning. Säkerhetsprövningen genomförs med stöd av säkerhetsskyddslagstiftningen och syftar till att klarlägga om personen kan antas vara lojal mot de intressen som skyddas i säkerhetsskyddslagen och i övrigt är pålitlig ur säkerhetssynpunkt.

Säkerhetsprövningen består bland annat av en grundutredning, med exempelvis kontroll av betyg, referenser och ekonomi, en säkerhetsprövningsintervju, som bland annat kan röra familjeförhållanden, utlandsvistelser och aktivitet på sociala medier, samt en registerkontroll. För registerkontrollen krävs samtycke. Denna registerkontroll kan visa om något finns registrerat om den prövade i register som omfattas av lagen (1998:620) om belastningsregister, lagen (1998:621) om misstankeregister samt uppgifter som behandlas med stöd av lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Uppföljning av säkerhetsprövningen görs löpande så länge personen deltar i säkerhetskänslig verksamhet och den som är ansvarig för den säkerhetskänsliga verksamheten ska också ombesörja att de som deltar i verksamheten har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd.  

En person som inte uppfyller kraven för godkänd säkerhetsprövning får inte anställas eller på annat sätt delta i den säkerhetskänsliga verksamheten. En förnyad icke godkänd säkerhetsprövning avseende en redan anställd person kan därmed innebära att det föreligger sakliga skäl för uppsägning, såvida det inte finns möjlighet till omplacering till arbete som inte kräver godkänd säkerhetsprövning.

Oftast är ett beslut om säkerhetsprövning sekretessbelagt och kan heller inte överklagas. Förbundet har därmed vanligtvis ingen möjlighet att få ut underlag eller att ifrågasätta ett sådant beslut. Om det är arbetsgivaren själv som har genomfört säkerhetsprövningen finns det dock möjlighet att få domstolsprövning av de omständigheter som har legat till grund för beslutet att arbetstagaren inte (längre) uppfyller kraven för godkänd säkerhetsprövning.

Läs mer om hur Säkerhetspolisen rekommenderar att man arbetar med personalsäkerhet.

Till toppen