Sveriges Ingenjörer

Sjukpenning

Här kan du läsa mer om vilken ersättning du kan få vid frånvaro från arbetet på grund av sjukdom.

Sjuk längre eller kortare period, vilken ersättning utgår och när behövs läkarintyg? På den här sidan får du lära dig mer om ersättning vid sjukdom.

Om du är sjuk i mindre än tre månader

Du har rätt till lagstadgad sjuklön från arbetsgivaren i 14 dagar från och med första frånvarodagen. Karensavdrag görs i samband med frånvaron, den beräknas på 1/5 av den genomsnittliga sjuklönen på en vecka. Dessa regler ersätter de gamla reglerna om så kallad ”karensdag”.

Från dag 15 får du sjukpenning från försäkringskassan och (om du omfattas av kollektivavtal) kollektivavtalad sjuklön från arbetsgivaren. Ersättning utgår per dag, även för arbetsfria vardagar och helgdagar.

Sjukpenningen från Försäkringskassan är 80 procent av SGI, den sjukpenninggrundande inkomsten. Kollektivavtalen kompletterar den ersättningen. Beroende på hur mycket du har i lön och beroende på vilket kollektivavtal din arbetsgivare har, får du olika mycket ersättning (stat, kommun/region, privat sektor). Du kan själv fylla i din lön på hemsidan ”Ersättningskollen” och se vad du skulle få för ersättning vid sjukdom.

Har du varit sjuk vid flera tillfällen under ett år, har du rätt till kollektivavtalad sjuklön under sammanlagt 105 dagar. Har du varit anställd i mindre än ett år, har du rätt till sjuklön under högst 45 dagar. Rätten till kollektivavtalad sjuklön följer med din anställning och upphör om du slutar.

Läkarintyg 

Från och med dag 8 måste du lämna läkarintyg till arbetsgivaren. I vissa fall kan du dock, om arbetsgivaren skriftligen begär det, vara tvungen att visa läkarintyg från en tidigare dag. Ett exempel på en sådan situation är när en person har många korta sjukdomsfall under en begränsad tid utan att ha haft kontakt med läkare och utan att det har framkommit något som tyder på att han/hon lider av någon kronisk sjukdom eller liknande.

Läkarintyget behöver inte visa vilken sjukdom det gäller. Varar sjukskrivningen längre än 14 dagar ska arbetsgivaren anmäla det till försäkringskassan. På arbetsplatsen kan man dock komma överens om att den anställde själv gör anmälan dit.

Försäkringskassan kräver läkarintyg och försäkran från och med den 15:e sjukdagen. För att få rätt sjukpenning anmäler du själv din aktuella lön till Försäkringskassan i samband med att du ansöker om ersättning. Försäkringskassan kan begära att du ger in ett intyg om dina möjligheter att återkomma till arbetsplatsen. Utlåtandet ska avges av din arbetsgivare, men lämpligen göras i samråd med dig.

Om du är sjuk 3 månader eller längre

Efter tre månaders sjukdom bortfaller rätten till kollektivavtalad sjuklön på den privata sektorn och ersätts av ITP:s sjukpension. Inom den offentliga sektorn utges kollektivavtalad sjuklön hela den tid sjukpenning utges.

Sjukpenning ges med 80 procent av den sjukpenninggrundade inkomsten (SGI) under 364 dagar. Efter ansökan till försäkringskassan kan förlängd sjukpenning till 75 procent av SGI utges ytterligare 550 dagar. 

Den som är allvarligt sjuk kan efter ansökan hos försäkringskassan få behålla sjukpenning till 80 procentnivån utan tidsgräns. Detta beviljas enbart i undantagsfall, vid mycket allvarliga sjukdomar.

Sjukersättning är den ersättning du kan få om din arbetsförmåga är obefintlig eller väldigt låg. Sjukersättning motsvarar ungefär det som förr kallades för ”Sjukpension”.

Om sjukdomen blir långvarig och bestående kan du få sjukersättning i stället för sjukpenning. Sjukersättning ges bara om rehabiliteringen är slutförd och du helt saknar arbetsförmåga. Sjukersättning ansöker du om hos Försäkringskassan, i samråd med din läkare/vårdgivare.

Du som arbetar på ett privat företag med kollektivavtal kan få ITP:s sjukpension som en komplettering till sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning. Sjukpension betalas ut av Alecta.

Ersättningskollen

Ersättningskollen är ett samarbete mellan Försäkringskassan, AFA Försäkring och Svensk Försäkring. Här kan du få en uppskattning om hur mycket pengar du får om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.

Till Ersättningskollen

Till toppen